Член 1 - Определения

В настоящите Общи условия следните термини имат следните значения:

Допълнително споразумение: споразумение, при което Потребителят придобива продукти, цифрово съдържание и / или услуги по отношение на споразумение за разстояние и тези стоки, цифрово съдържание и / или услуги се доставят от Предприемача или трета страна въз основа на споразумение между тази трета страна и предприемачът;
Период на размисъл: периодът, през който Потребителят може да използва правото си на отказ;
Потребител: физическото лице, което не действа за цели, свързани с неговата търговска, търговска, занаятчийска или професионална дейност;
Ден: календарен ден;
Цифрово съдържание: данни, произведени и доставени в цифров вид;
Договор за продължаващо изпълнение: договор за доставка на стоки, услуги и / или цифрово съдържание за определен период;
Устойчив носител на данни: всякакви средства, включително електронна поща, които позволяват на Потребителя или Предприемача да съхраняват лично информацията, насочена към него / нея, по такъв начин, че да бъде възможна бъдеща консултация и употреба през период, който съответства на целта, за която е предназначена информацията и което прави възможно непроменено възпроизвеждане на съхранената информация.
Право на оттегляне: възможността на Потребителя да не продължи с дистанционното споразумение в рамките на периода за размисъл;
Предприемач: физическото лице на юридическо лице, което предоставя продукти, (достъп до) цифрово съдържание и / или услуги на потребителите от разстояние;
Дистанционен договор: договор, сключен от Предприемача и Потребителя в рамките на организирана система за продукти от дистанционна продажба, цифрово съдържание и / или услуги, при което се извършва изключителна или допълнителна употреба на една или повече технологии за комуникация от разстояние до заключението от договора;
Технологии за комуникация от разстояние: средство, което трябва да се използва за сключване на споразумение, без потребителят и предприемачът да бъдат заедно на едно и също място по едно и също време.Член 2 - идентичността на предприемача

Име на предприемача: PrintCMR
Бизнес адрес: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Холандия
Адрес за посещение: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Холандия
Телефонен номер: + 31-651246097
Имейл адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Вие трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите.
Номер на търговската камара: NL 30182545
Идентификационен номер по ДДС: NL168977928B01

За превода на нидерландски: кликнете тук за повече информация.Член 3 - Приложимост

1. Настоящите Общи условия се отнасят за всяка оферта на Предприемача и за всеки дистанционен договор, сключен от Предприемача и Потребителя.

2. Преди сключване на дистанционен договор, Предприемачът трябва да предостави безплатно текста на настоящите Общи условия и възможно най-скоро. Ако това е разумно невъзможно, Предприемачът трябва да посочи по какъв начин могат да бъдат инспектирани Общите условия и дали ще бъдат изпратени безплатно, ако това бъде поискано, преди сключването на отдалечения договор.

3. Ако договорът от разстояние е сключен по електронен път, текстът на настоящите Общи условия, в отклонение от предишния раздел и преди сключването на дистанционния договор, може също да бъде предоставен на Потребителя по електронен път по такъв начин, че Потребителят да може лесно да го съхранява на дългосрочен носител на данни. Ако това е разумно невъзможно, ще бъде посочено къде могат да бъдат разглеждани Общите условия по електронен път и че ще бъдат изпращани по искане на Потребителя безплатно, или по електронен път, или по друг начин, преди сключването на дистанционния договор;

4. В случай, че в допълнение към настоящите Общи условия се прилагат конкретни условия на продукт или услуга, вторият и третият параграф се прилагат съответно, а в случай на противоречиви условия и условия, Потребителят може винаги да обжалва приложимата разпоредба, която е най-много благоприятна за него / нея.Статия 4 - Офертата

1. Ако дадена оферта е с ограничена продължителност или ако се прилагат определени условия, тя трябва да бъде изрично посочена в офертата.

2. Офертата съдържа пълно и точно описание на продуктите, цифровото съдържание и / или предлаганите услуги. Описанието е подходящо подробно, за да даде възможност на потребителите да оценят продуктите или услугите и / или цифровото съдържание по подходящ начин. Ако предприемачът използва картини, те са истински образи на предлаганите продукти и / или услуги. Очевидните грешки или грешки в офертата не обвързват Предприемача.

3. Всички оферти съдържат такава информация, че на потребителите е ясно какви права и задължения са свързани с приемането на офертата.Член 5 - Договорът

1. При спазване на разпоредбите на параграф 4, договорът става валиден, когато потребителят прие предложението и изпълни определените условия.

2. Ако Потребителят прие предложението по електронен път, Предприемачът незабавно потвърждава получаването на предложението по електронен път. Докато получаването на това приемане не е потвърдено, Потребителят може да се откаже от договора.

3. Ако договорът бъде сключен по електронен път, предприемачът ще предприеме подходящи технически и организационни мерки за сигурност за електронния трансфер на данни и ще осигури безопасна уеб среда. Ако Потребителят може да плати по електронен път, Предприемачът трябва да спазва съответните мерки за сигурност.

4. Предприемачът може, в рамките на закона, да събира информация за способността на Потребителя да изпълни задълженията си за плащане, както и всички факти и фактори, свързани с отговорното сключване на дистанционния договор. Ако, въз основа на резултатите от това разследване, Предприемачът има основателни причини да не сключи договора, той има законно право да откаже поръчка или искане, подкрепено от причини, или да приложи специални условия за изпълнението.

5. Преди доставката на продукта, Предприемачът изпраща следната информация заедно с продукта, услугата или цифровото съдържание в писмена форма или по начин, който Потребителят може да съхранява по достъпен начин на дългосрочен носител на данни:
а. адресът за посещение на предприятието на Предприемача, където Потребителят може да влезе в контакт с жалби;
б. условията, при които и начинът, по който Потребителят може да упражни правото си на отказ, или, според случая, ясна информация за това, че е освободен от правото на отказ;
° С. информацията, съответстваща на съществуващите следпродажбени услуги и гаранции;
д. Цената включва всички данъци на продукта, услугата или цифровото съдържание, когато е приложимо, разходите за доставка и начина на плащане, доставка или изпълнение на дистанционния договор;
д. изискванията за анулиране на договора, ако договорът е с продължителност повече от една година или за неопределен период от време.
е. стандартния формуляр за отказ, ако потребителят има право на отказ.

6. В случай на договор за продължаващо изпълнение, уговорката в предишния параграф се прилага само за първата доставка.Член 6 - Право на отказ

В случай на продукти:

1. Потребителят може да откаже договор за покупка на даден продукт, без да посочва причини за период на размисъл от поне 14 дни. Предприемачът може да поиска от Потребителя причината за оттеглянето, но не може да го принуди да посочи причината (ите).

2. Периодът на размисъл, посочен в подклауза 1, започва в деня, в който продуктът е получен от Потребителя или от трета страна, назначена от него предварително и който не е превозвачът, или
а. ако потребителят е поръчал няколко продукта в същия ред: деня, в който потребителят или трето лице, назначено от него, е получило последния продукт. Предприемачът може да откаже поръчка на няколко продукта с различни дати на доставка, при условие че той ясно информира Потребителя преди процеса на поръчката.
б. в случай че доставката на продукт се състои от няколко партиди или части: денят, в който Потребителят или трето лице, назначено от него, е получило последната партида или последната част.
° С. в случай на споразумение за редовна доставка на продукти през определен период: деня, в който Потребителят или трето лице, назначено от него, е получило първия продукт.

В случай на услуги и цифрово съдържание, които не се доставят на физически носител:

3. Потребителят може да прекрати договор за услуги или споразумение за доставка на цифрово съдържание, което не е доставено на физически носител, без да посочва причини по време на най-малко 14 дни. Предприемачът може да поиска от Потребителя причината за оттеглянето, но не може да го принуди да посочи причината (ите).

4. Периодът за размисъл, посочен в член 3, започва в деня след сключването на споразумението.

Удължен период на размисъл за продукти, услуги и цифрово съдържание, които не са били доставени на физически носител, в случай че не е предоставена информация за правото на отказ:

5. Ако Предприемачът не е предоставил на Потребителя правно изисканата информация за правото на отказ или не е предоставил стандартен формуляр за оттегляне, периодът за размисъл изтича дванадесет месеца след края на първоначалния период на размисъл в съответствие с периода за размисъл, определен в предходните под-точки на този член.

6. Ако Предприемачът е предоставил на Потребителя информацията, посочена в предходния член в рамките на дванадесет месеца след началния ден на първоначалния период на размисъл, периодът на размисъл изтича 14 ден след деня, в който Потребителят е получил информацията.


Член 7 - Задължения на потребителите по време на размисъл

1. През този период потребителят трябва да се грижи внимателно за продукта и опаковката. Потребителят разопакова или използва продукта само до степента, необходима за установяване на естеството, характеристиките и ефекта на продукта. Ръководният принцип е, че потребителят може да обработва и инспектира продукта само по начин, по който е позволено да обработва продукт в магазин.

2. Потребителят носи отговорност само за намаляването на стойността на продукта, причинено от начина на работа с продукта, който е по-дълъг от разрешения в подраздел 1.

3. Потребителят не носи отговорност за намаляване на стойността на продукта, ако Предприемачът не му е предоставил цялата правна информация за правото на отказ преди сключването на договора.Член 8 - Упражняване на правото на Потребителя на отказ и на разходите

1. Ако Потребителят упражни правото си на отказ, той уведомява Предприемача недвусмислено със стандартния формуляр за оттегляне в срока за размисъл.

2. Потребителят връща продукта или го доставя на (упълномощен представител на) Предприемача възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни, считано от деня след уведомяването, посочено в подклауза 1. Това не трябва да се прави, ако предприемачът предложи сам да събере продукта. Потребителят наблюдава периода на връщане на продукта във всеки случай, ако продуктът е върнат преди изтичането на срока за размисъл.

3. Потребителят връща продукта с всички доставени аксесоари и ако това е разумно възможно в оригиналното състояние и опаковка и в съответствие с разумните и ясни инструкции, дадени от Предприемача.

4. Рискът и тежестта на доказване за правилното и своевременно упражняване на правото на отказ попадат на Потребителя.

5. Потребителят поема преките разходи по връщането на продукта. Ако Предприемачът не е съобщил, че Потребителят трябва да понесе тези разходи или ако Предприемачът е посочил, че сам ще поеме разходите, Потребителят няма нужда да заплаща разходите по връщането на продукта.

6. Ако Потребителят се оттегли, след като първо е изрично поискал изпълнението на услуга или доставката на газ, вода или електричество, които не са били готови за продажба, да не се стартира в ограничен обем или дадено количество по време на периода на размисъл, Потребителят да заплати на Предприемача сума, която е равна на частта от вече изпълненото задължение към момента на оттеглянето в сравнение с пълното изпълнение на задължението.

7. Потребителят не поема разходите за извършване на услуги за доставка на вода, газ или електроенергия, които не са били готови за продажба в ограничен обем или количество, или за доставка на централно отопление, ако
а. Предприемачът не е предоставил на Потребителя изискваната от закона информация за правото на отказ, компенсацията на разходите в случай на оттегляне или стандартния формуляр за оттегляне, или
б. ако Потребителят не е поискал изрично изпълнението на услугата или доставката на газ, вода и електроенергия или централно отопление да започне през периода на размисъл.

8. Потребителят не поема никакви разходи за пълното или частично доставяне на цифрово съдържание, което не се съхранява на физически носител, ако
а. преди доставката той не е дал изрично съгласие да започне изпълнението на споразумението преди края на периода на размисъл;
б. той не е признал, че е загубил правото си на отказ при даване на съгласие; или
° С. Предприемачът не успя да потвърди изявлението на Потребителя.

9. Ако Потребителят упражни правото си на отказ, всички допълнителни споразумения приключват със закон.Член 9 - Задължения на предприемача в случай на оттегляне

1. Ако Предприемачът направи уведомление за оттегляне по електронен път, той трябва незабавно да изпрати обратна разписка.

2. Предприемачът възстановява всички плащания, направени от Потребителя, включително всички разходи за доставка, които Потребителят може да таксува за върнатия продукт, възможно най-скоро, но в рамките на 14 дни след деня, в който Потребителят го е уведомил за оттеглянето. Освен ако Предприемачът не предложи сам да събере продукта, той може да изчака с връщането му, докато не получи продукта или докато Потребителят докаже, че той е върнал продукта, което от двете настъпи първо.

3. Предприемачът трябва да използва същите средства за плащане, които потребителят е използвал, освен ако потребителят се съгласи с друг метод. Възстановяването е безплатно за Потребителя.

4. Ако потребителят предпочете по-скъп метод на доставка вместо най-евтината стандартна доставка, предприемачът не трябва да възстановява допълнителните разходи за по-скъпия метод.Член 10 - Изключване на правото на отказ

Предприемачът може да изключи следните продукти и услуги от правото на отказ, но само ако Предприемачът е уведомил това ясно, когато прави офертата или във всеки случай своевременно, преди да сключи договора:

1. Продукти или услуги с цена, която е предмет на колебания на финансовия пазар, на които Предприемачът няма влияние и които могат да възникнат в периода на оттегляне;

2. Споразумения, сключени по време на публичен търг. Публичният търг се определя като метод на продажба, при който Предприемачът предлага продукти, дигитално съдържание и / или услуги на Потребителя, който е лично присъстващ или има възможност да бъде лично присъстващ на търга под ръководството на търг, като по този начин спечелилият търг е задължен да закупи продуктите, цифровото съдържание и / или услугите.

3. Споразумения за услуги след пълно изпълнение на услугата, но само ако
а. изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя; и
б. Потребителят заяви, че ще загуби правото си на отказ веднага щом Предприемачът изпълни изцяло споразумението.

4. Споразумения за услуги за предоставяне на места за настаняване, когато е осигурен определен период на изпълнение и различни от тези за жилищни цели, превоз на стоки, услуги по наемане на автомобили и кетъринг;

5. Споразумения, свързани с дейности за свободното време, когато в споразумението е уредена определена дата или период на изпълнение;

6. Продукти, произведени в съответствие със спецификациите на Потребителя, които не са предварително произведени и които са произведени въз основа на индивидуален избор или решение на Потребителя или които са предназначени за конкретно лице;

7. Нетрайни продукти или продукти с ограничена трайност.

8. Запечатани продукти, които поради здравословни или хигиенни причини не са подходящи за връщане и чийто печат е бил счупен;

9. Продукти, които поради своето естество са необратимо смесени с други продукти;

10. Алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на споразумението, но доставката може да се извърши едва след 30 дни и чиято реална стойност зависи от колебанията на пазара, които Предприемачът не може да засегне.

11. Запечатани аудио- и видеозаписи и компютърни програми, чиито пломби са били счупени след доставката;

12. Вестници, периодични издания или списания, с изключение на абонаменти за тях;

13. Предаването на цифрово съдържание, различно от това на физически носител, но само ако:
а. изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на Потребителя;
б. Потребителят заяви, че ще загуби правото си на отказ, като направи това.Статия 11 - Цената

1. Цените на предлаганите продукти и / или услуги не се увеличават по време на срока на валидност, посочен в офертата, при промяна на цената поради промени в ставките на ДДС.

2. За разлика от предходния параграф, Предприемачът може да предлага продукти или услуги, чиито цени подлежат на колебания на финансовия пазар, които са извън контрола на предприемача, на променливи цени. В офертата ще се посочва възможността да бъдат подложени на колебания и факта, че всички посочени цени са ценови цени.

3. Увеличението на цените в рамките на 3 месеца след сключване на договора се разрешава само ако те са резултат от ново законодателство.

4. Увеличението на цените от 3 месеца след сключване на договора е разрешено само ако Предприемачът го е определил и
а. те са резултат от законови разпоредби или разпоредби, или
б. Потребителят има право да прекрати договора преди деня, в който започва увеличението на цената.

5. Всички цени, посочени в предоставянето на продукти или услуги, включват ДДС.Член 12 - Изпълнение на споразумение и допълнителна гаранция

1. Предприемачът гарантира, че продуктите и / или услугите са в съответствие с договора, със спецификациите, изброени в офертата, с разумни изисквания за използваемост и / или надеждност и със съществуващите законови разпоредби и / или правителствени разпоредби в деня на сключване на договора , Ако е уговорено, предприемачът също така гарантира, че продуктът е подходящ за употреба, различна от нормалната.

2. Допълнителна гаранция, предложена от предприемача, неговия доставчик, производител или вносител, никога не засяга правата и исковете, които потребителят може да упражни срещу предприемача за неизпълнение на задълженията на предприемача, ако предприемачът не успее да изпълни своята част от Споразумението.

3. „Допълнителна гаранция“ означава всяко задължение от страна на предприемача, неговия доставчик, вносител или производител, на които той възлага определени права или претенции на потребителите, които отиват по-далеч, отколкото е задължително по закон, в случай че не успее да спази своята част от Споразумението.Член 13 - Доставка и изпълнение

1. Предприемачът трябва да упражнява най-добрата възможна грижа при резервиране на поръчки и изпълнение на поръчки на продукти и при оценяване на искания за предоставяне на услуги.

2. Мястото на доставка е на адреса, посочен от Потребителя на Предприемача.

3. При надлежно спазване на разпоредбите на чл. 4 на настоящите Общи условия, Предприемачът изпълнява приетите поръчки с удобна скорост, но най-малко в рамките на 30 дни, освен ако не е договорен друг срок за доставка. Ако доставката е отложена, или ако поръчка не може да бъде попълнена или може да бъде попълнена само частично, потребителят ще бъде информиран за това в срок от един месец след поръчване. В такива случаи Потребителят има право да се откаже от договора безплатно и с право на евентуално обезщетение.

4. След отказа в съответствие с предходния параграф, Предприемачът трябва да върне направеното от Потребителя плащане незабавно, но най-малко в рамките на 30 дни след отхвърлянето.

5. Рискът от загуба и / или повреда на продуктите се поема от Предприемача до момента на доставката до Потребителя или до предварително посочен представител, който е известен на Потребителя, освен ако изрично не е уговорено друго.Член 14 - Договори за продължаване на изпълнението: продължителност, прекратяване и подновяване
Приключване

1. Потребителят може по всяко време да прекрати договора, сключен за неопределен период от време и който обхваща редовното доставяне на продукти (включително електроенергия) или услуги, при надлежно спазване на правилата за прекратяване и с не повече от едномесечно предизвестие.

2. Потребителят може по всяко време да прекрати договора, който е сключен за определено време и който обхваща редовната доставка на продукти (включително електроенергия) или услуги в края на определения период, при надлежно спазване на правилата за прекратяване и предмет на не повече от един месец предизвестие.

3. Потребителят може да анулира споразуменията, посочени в предходните параграфи:
- по всяко време и да не се ограничава до прекратяване в определен момент или в определен период;
- поне по същия начин, по който са били сключени от него;
- по всяко време със същото предизвестие, което Предприемачът е определил за себе си.
Разширение

4. Споразумение, сключено за определен период, което обхваща редовната доставка на продукти (включително електроенергия) или услуги, не може да бъде автоматично удължавано или подновявано за определен срок.

5. Независимо от предходната алинея, договор за определен период, който обхваща редовната доставка на ежедневници, вестници, седмични вестници и списания, може мълчаливо да бъде подновен за определен период от най-много три месеца, ако потребителят може да прекрати това разширено споразумение по отношение на край на разширението с известие за най-много един месец.

6. Споразумение, сключено за определен период и обхващащо редовната доставка на продукти или услуги, може да бъде удължено мълчаливо само за неопределен срок, ако Потребителят може да го анулира по всяко време с предизвестие от един месец. Обявлението е три месеца най-много в договора е за доставка на ежедневници, вестници и седмичници и списания, които се случват редовно, но по-малко от веднъж месечно.

7. Споразумение с ограничена продължителност на редовната доставка на дневници, вестници, седмичници и списания (пробен или встъпителен абонамент) не се подновява мълчаливо и завършва автоматично след пробния или въвеждащия период.

Продължителност
8. Ако срокът на договора е по-дълъг от една година, потребителят може да прекрати договора по всяко време след една година с предизвестие за не повече от един месец, освен ако разумността и справедливостта се противопоставят на прекратяването преди края на договорения срок.
Член 15 - Плащане

1. Освен ако не е предвидено друго в споразумението или в допълнителните условия, сумите, които трябва да бъдат платени от Потребителя, трябва да бъдат уредени в рамките на 14 дни след периода на размисъл, или ако няма период на размисъл в рамките на 14 дни след сключване на споразумението. В случай на споразумение за предоставяне на услуга, този период започва от деня, в който Потребителят получи потвърждението на споразумението.

2. При продажбата на продукти на Потребителите не е позволено да се договаря авансово плащане в размер на повече от 50% в Общите условия. Ако е договорено авансово плащане, Потребителят не може да предяви никакви права по отношение на изпълнението на въпросната поръчка или въпросната услуга (и) преди да извърши договореното авансово плащане.

3. Потребителят е длъжен своевременно да информира Предприемача за възможни неточности в предоставените или уточнени данни за плащане.

4. В случай, че Потребителят не е спазил задълженията си за плащане навреме и Предприемачът му е посочил, че плащането е закъсняло и е позволило на Потребителя период от 14 дни, за да изпълни задълженията си за плащане, Потребителят е да заплати законоустановената лихва върху дължимата сума и Предприемачът има право да начисли на Потребителя всякакви извънсъдебни разходи по събирането. Тези извънсъдебни разходи за събиране възлизат на не повече от 15% за неизплатени суми до € 2,500, 10% за следните € 2,500 и 5% за следващите € 5000, с минимум € 40. Предприемачът може да се отклони от посочените по-горе суми и проценти в полза на Потребителя.
Член 16 - Процедура за жалби

1. Предприемачът трябва да разполага с достатъчно уведомени процедури за подаване на жалби и да обработва жалбата в съответствие с тази процедура по жалбите.

2. Жалби относно изпълнението на договора се представят напълно и ясно описани пред Предприемача в разумен срок след като Потребителят открие дефектите.

3. На подадените жалби до Предприемача трябва да се отговори в срок от 14 дни след датата на получаване. Ако дадена жалба изисква предвидимо по-дълго време за обработка, Предприемачът трябва да отговори в рамките на 14 дни с известие за получаване и указание, когато Потребителят може да очаква по-подробен отговор.

4. Ако жалбата не може да бъде разрешена при съвместна консултация в разумен срок или в рамките на 3 месеца след подаване на жалбата, ще има спор, който е отворен за правилата за уреждане на спорове.
Член 17 - Спорове

1. Договорите между Предприемача и Потребителя, към които се прилагат настоящите Общи условия, се уреждат изключително от нидерландското законодателство.

2. При надлежно спазване на изложените по-долу разпоредби, споровете между Потребителя и Предприемача относно създаването или изпълнението на договори, свързани с продукти или услуги, които Предприемачът трябва да достави или вече е доставил, могат да бъдат подадени от Потребителя и Предприемача до Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Хага (Ден Хааг) (www.sgc.nl).

3. Спорът се разглежда от холандския комитет по спорове [Geschillencommissie] само ако потребителят е подал жалбата си пред предприемача в разумен срок.

4. Спорът трябва да бъде представен в писмена форма на Geschillencommissie Webshop в срок от три месеца след възникването на спора.

5. Ако Потребителят желае да представи спор пред Geschillencommissie, Предприемачът е обвързан от този избор. Когато предприемачът желае да подаде спора до Geschillencommissie, потребителят трябва да изложи писмено в рамките на пет седмици след писмено искане от страна на предприемача дали той желае или желае спорът да бъде разрешен от компетентния съд. Ако предприемачът не е чул за възможността на Потребителя в срок от пет седмици, Предприемачът има право да отнесе спора до компетентния съд.

6. Решението на Geschillencommissie ще бъде взето при условията, определени в правилата на Арбитражната комисия (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Решението, взето от Geschillencommissie, е задължителен съвет.

7. Комисията по спорове няма да се справи със спора или ще преустанови работата си, ако на предприемача бъде даден мораториум, банкрутира или действително е прекратено дейността си, преди Комисията да се справи със спора в съдебното заседание и да получи окончателно решение.Член 18 - Допълнителни разпоредби или дерогации

Допълнителни разпоредби и / или дерогации от настоящите Общи условия не трябва да бъдат в ущърб на Потребителя и трябва да бъдат поставени в писмен вид или записани по такъв начин, че Потребителят да ги съхранява по достъпен начин на дългосрочен носител на данни.Член 19 - Изменения на Общите условия

1. Настоящите Общи условия няма да бъдат променяни, освен в консултация с Холандската Консумънбонд (Асоциация на потребителите).

2. Измененията в настоящите Общи условия са валидни само след като бъдат публикувани по подходящ начин, при условие, че в случай на съответни изменения, предимство по време на валидността на оферта има разпоредбата, която е най-благоприятна за Потребителя.