Članak 1 - Definicije

U ovim Opštim uslovima, sledeći termini imaju sledeća značenja:

Dodatni sporazum: sporazum u kojem Potrošač pribavlja proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge u vezi sa sporazumom na daljinu i ova roba, digitalni sadržaj i / ili usluge pružaju Preduzetnik ili treća strana na osnovu dogovora između tu treću stranu i Preduzetnika;
Period refleksije: period tokom kojeg Potrošač može da iskoristi svoje pravo na povlačenje;
Potrošač: fizičko lice koje ne postupa u svrhe koje se odnose na njegove komercijalne, trgovačke, zanatske ili profesionalne aktivnosti;
Dan: kalendarski dan;
Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;
Ugovor o kontinuiranom radu: ugovor kojim se isporučuje roba, usluge i / ili digitalni sadržaj u određenom periodu;
Održivi nosač podataka: bilo koji način, uključujući e-poštu, koji omogućava potrošaču ili poduzetniku da pohrani informacije koje su mu lično upućene na takav način da buduće konsultacije i korištenje budu moguće u periodu koji odgovara svrsi za koju je informacija namijenjena i što omogućava nesmetanu reprodukciju pohranjenih informacija.
Pravo na povlačenje: opcija potrošača da ne nastavi sa sporazumom na daljinu unutar perioda hlađenja;
Poduzetnik: fizičko lice koje pruža proizvode, (pristup) digitalnom sadržaju i / ili uslugama potrošačima na daljinu;
Ugovor na daljinu: ugovor zaključen od strane Poduzetnika i Potrošača u okviru organizovanog sistema za prodaju proizvoda na daljinu, digitalnog sadržaja i / ili usluga, pri čemu se isključivo ili dodatno koristi jedna ili više tehnologija komunikacije na daljinu do zaključka ugovora;
Tehnologija za komunikaciju na daljinu: sredstvo koje će se koristiti za zaključivanje sporazuma bez da potrošač i preduzetnik budu zajedno na istom mjestu u isto vrijeme.Član 2 - identitet preduzetnika

Ime preduzetnika: PrintCMR
Poslovna adresa: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Holandija
Adresa za posjete: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Broj telefona: + 31-651246097
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Omogućiti JavaScript da biste je vidjeli.
Broj Privredne komore: NL 30182545
Identifikacioni broj PDV-a: NL168977928B01

Za prevod na holandski: kliknite ovdje za više informacija.Član 3 - Primjenjivost

1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na bilo koju ponudu Poduzetnika i na bilo koji ugovor na daljinu koji su sklopili Preduzetnik i Potrošač.

2. Prije sklapanja ugovora na daljinu, Poduzetnik će tekst ovih Općih uvjeta učiniti dostupnim besplatno i što je prije moguće. Ako je to razumno nemoguće, Poduzetnik će naznačiti na koji način se Opći uvjeti mogu pregledati i da će oni biti poslani besplatno ako se to zatraži, prije zaključenja udaljenog ugovora.

3. Ako se ugovor na daljinu zaključi elektronskim putem, tekst ovih Opštih uslova, u odstupanju od prethodnog odeljka i pre zaključenja ugovora na daljinu, može se potrošaču dostaviti i elektronski na način da ga potrošač može lako pohraniti na dugoročnom nosiocu podataka. Ako je to razumno nemoguće, preciziraće se gde se Opšti uslovi mogu pogledati elektronskim putem i da će oni na zahtev Potrošača biti besplatni, bilo elektronskim putem ili na drugi način, pre zaključivanja ugovora na daljinu;

4. U slučaju da se određeni uslov proizvoda ili usluge primijeni uz ove Opće uvjete, drugi i treći stavak primjenjuju se na odgovarajući način, au slučaju kontradiktornih uvjeta, potrošač se uvijek može žaliti na primjenjivu odredbu koja je najviše povoljan za njega / nju.Članak 4 - Ponuda

1. Ako je ponuda ograničenog trajanja ili se primjenjuju određeni uvjeti, ona će biti izričito navedena u ponudi.

2. Ponuda sadrži potpun i tačan opis proizvoda, digitalnog sadržaja i / ili ponuđenih usluga. Opis je prikladno detaljan kako bi omogućio potrošaču da na adekvatan način ocijeni proizvode ili usluge i / ili digitalni sadržaj. Ako preduzetnik koristi slike, one su istinite slike proizvoda i / ili pruženih usluga. Očite greške ili greške u ponudi ne obavezuju Poduzetnika.

3. Sve ponude sadrže takve informacije da je potrošaču jasno koja su prava i obaveze vezane za prihvatanje ponude.Član 5 - Ugovor

1. U skladu sa odredbama iz paragrafa 4, ugovor stupa na snagu kada potrošač prihvati ponudu i ispuni postavljene uslove.

2. Ako je Potrošač prihvatio ponudu putem elektronskih sredstava, Poduzetnik će odmah potvrditi primitak ponude putem elektronskih sredstava. Sve dok prijem potvrde nije potvrđen, potrošač može odbaciti ugovor.

3. Ako se ugovor zaključi elektronskim putem, preduzetnik će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere bezbednosti za elektronski prenos podataka i obezbediti bezbedno web okruženje. Ako potrošač može platiti elektronskim putem, preduzetnik će poštovati odgovarajuće mjere sigurnosti.

4. Poduzetnik može, u granicama zakona, prikupiti informacije o sposobnosti Potrošača da ispuni svoje obaveze plaćanja, kao i sve činjenice i faktore relevantne za odgovorno zaključivanje ugovora na daljinu. Ako, na osnovu rezultata ove istrage, preduzetnik ima razumne razloge da ne zaključi ugovor, on je zakonito ovlašćen da odbije nalog ili zahtev koji je potkrepljen razlozima, ili da priloži posebne uslove za sprovođenje.

5. Pre isporuke proizvoda Preduzetnik će zajedno sa proizvodom, uslugom ili digitalnim sadržajem poslati pismene ili na takav način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na dugoročnom nosiocu podataka:
a. adresu posete privrednog subjekta Preduzetnika u kojoj Potrošač može stupiti u kontakt sa žalbama;
b. uslove pod kojima i na koji način potrošač može da iskoristi pravo na povlačenje, ili, u zavisnosti od slučaja, jasne informacije o njegovom oslobađanju od prava na povlačenje;
c. informacije koje odgovaraju postojećim postprodajnim uslugama i garancijama;
d. Cijena koja uključuje sve poreze proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja, gdje je primjenjivo, troškove isporuke i način plaćanja, isporuke ili implementacije ugovora na daljinu;
e. uslove za otkazivanje ugovora ako ugovor traje duže od jedne godine ili na neodređeno vreme.
f. standardni obrazac za povlačenje ako potrošač ima pravo na povlačenje.

6. U slučaju trajnog ugovora o učinku, odredba iz prethodnog stava odnosi se samo na prvu isporuku.Član 6 - Pravo na povlačenje

U slučaju proizvoda:

1. Potrošač može odbiti ugovor o kupovini proizvoda bez navođenja razloga za period razmišljanja od najmanje 14 dana. Poduzetnik može pitati potrošača o razlogu povlačenja, ali ga ne može prisiliti da navede svoj razlog.

2. Period refleksije naveden u pod-klauzuli 1 počinje od dana kada je proizvod primljen od strane Potrošača ili od trećeg lica koje je on unaprijed imenovao i koji nije prevoznik, ili
a. ako je potrošač naručio više proizvoda u istom redoslijedu: dan na koji je potrošač ili treće lice koje je on odredio primio posljednji proizvod. Poduzetnik može odbiti narudžbu nekoliko proizvoda s različitim datumima isporuke pod uvjetom da jasno obavještava potrošača prije postupka narudžbe.
b. u slučaju da se isporuka proizvoda sastoji od nekoliko serija ili dijelova: dan na koji je potrošač ili treće lice koje je on odredio primio posljednju partiju ili zadnji dio.
c. u slučaju dogovora o redovnoj isporuci proizvoda u određenom periodu: dan na koji je potrošač ili treće lice koje je on odredio primio prvi proizvod.

U slučaju usluga i digitalnog sadržaja koji se ne isporučuju na fizičkom prijevozniku:

3. Potrošač može raskinuti ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom nosiocu bez navođenja razloga u toku najmanje 14 dana. Poduzetnik može pitati potrošača o razlogu povlačenja, ali ga ne može prisiliti da navede svoj razlog.

4. Period razmišljanja naveden u članu 3 počinje dan nakon zaključenja sporazuma.

Produženi period refleksije za proizvode, usluge i digitalni sadržaj koji nije dostavljen na fizičkom prevozniku u slučaju da nema informacija o pravu povlačenja:

5. Ako preduzetnik nije pružio potrošaču zakonski obavezujuće informacije o pravu povlačenja ili nije dostavio standardni obrazac za povlačenje, period refleksije ističe dvanaest meseci nakon završetka prvobitnog perioda razmišljanja u skladu sa periodom refleksije određenim u prethodne tačke ovog člana.

6. Ako je preduzetnik pružio potrošaču informacije iz prethodnog člana u roku od dvanaest meseci nakon početnog dana prvobitnog perioda razmišljanja, period refleksije ističe 14 dan nakon dana kada je potrošač primio informaciju.


Član 7 - Potrošačke obaveze za vrijeme razmišljanja

1. Tokom ovog perioda, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. Potrošač će raspakirati ili koristiti proizvod samo u mjeri potrebnoj za utvrđivanje prirode, karakteristika i učinka proizvoda. Vodeći princip je da potrošač može rukovati i pregledati proizvod samo na način na koji je dozvoljeno rukovati proizvodom u prodavnici.

2. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda koji je uzrokovan načinom rukovanja proizvodom koji je otišao dalje od dopuštenog u poddionici 1.

3. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako mu poduzetnik nije pružio sve pravne informacije o pravu povlačenja prije sklapanja Ugovora.Član 8 - Ostvarivanje prava potrošača na povlačenje i troškove

1. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustanak, dužan je da u roku za razmatranje obavesti Poduzetnika sa standardnim obrascem za povlačenje.

2. Potrošač će vratiti proizvod ili ga dostaviti (ovlašćenom predstavniku) Poduzetnika što je prije moguće, ali u roku od 14 dana računajući od dana nakon obavještenja navedenog u podtočki 1. Ovo se ne mora uraditi ako je preduzetnik ponudio da sam sakupi proizvod. Potrošač je posmatrao period vraćanja proizvoda u svakom slučaju ako je proizvod vraćen prije isteka perioda refleksije.

3. Potrošač će proizvod vratiti sa svim isporučenim priborom i, ako je to razumno moguće, u originalnom stanju i pakovanju iu skladu sa razumnim i jasnim uputstvima koje daje Preduzetnik.

4. Rizik i teret dokaza za ispravno i pravovremeno izvršavanje prava na povlačenje pada na potrošača.

5. Potrošač snosi direktne troškove vraćanja proizvoda. Ako Preduzetnik nije prijavio da Potrošač mora snositi ove troškove ili ako je Poduzetnik istakao da će snositi troškove sam, Potrošač ne treba da plati troškove vraćanja proizvoda.

6. Ako se potrošač povuče nakon što je prvi put izričito zatražio da izvođenje usluge ili isporuke plina, vode ili električne energije nije pripremljeno za prodaju, neće se pokrenuti u ograničenom obimu ili određenoj količini tokom perioda razmatranja, potrošač će isplati Preduzetniku iznos koji je jednak dijelu obaveze koja je već izvršena u trenutku povlačenja u odnosu na potpuno ispunjavanje obaveze.

7. Potrošač ne snosi troškove za obavljanje usluga za snabdijevanje vodom, gasom ili električnom energijom koje nisu pripremljene za prodaju u ograničenom obimu ili količini, ili za snabdijevanje daljinskog grijanja ako
a. Poduzetnik nije dostavio Potrošaču zakonski propisane informacije o pravu povlačenja, naknadi troškova u slučaju povlačenja ili standardnom obrascu za povlačenje, ili
b. ako potrošač nije izričito tražio da se usluga ili snabdijevanje gasom, vodom i električnom energijom ili daljinskim grijanjem započnu u periodu razmišljanja.

8. Potrošač ne snosi nikakve troškove za potpunu ili djelimičnu isporuku digitalnog sadržaja koji nije pohranjen na fizičkom nosaču ako
a. pre isporuke nije izričito dao saglasnost za početak izvršenja ugovora pre isteka perioda razmatranja;
b. nije priznao da je izgubio pravo na odustanak kada je dao saglasnost; ili
c. Poduzetnik nije potvrdio izjavu Potrošača.

9. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na povlačenje, svi dodatni sporazumi prestaju da važe po zakonu.Član 9 - Obaveze preduzetnika u slučaju povlačenja

1. Ako preduzetnik dostavi obaveštenje o povlačenju elektronskim putem, on će odmah poslati povratnicu.

2. Poduzetnik će nadoknaditi sve uplate koje je potrošač izvršio, uključujući sve troškove isporuke koje potrošač može naplatiti za vraćeni proizvod, što je prije moguće, ali u roku od 14 dana nakon dana kada ga je potrošač obavijestio o povlačenju. Osim ako preduzetnik ne ponudi da sam preuzme proizvod, on može sačekati sa povratom sredstava dok ne dobije proizvod ili dok potrošač ne dokaže da je proizvod vratio, šta god se desi prvo.

3. Preduzetnik će koristiti ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio, osim ako potrošač pristane na drugi metod. Naknada je besplatna za potrošača.

4. Ako se potrošač odluči za skuplji način isporuke umjesto najjeftinije standardne isporuke, poduzetnik ne mora nadoknaditi dodatne troškove za skuplji metod.Član 10 - Isključivanje prava na povlačenje

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava povlačenja, ali samo ako je Poduzetnik to jasno obavijestio prilikom izrade ponude ili u svakom slučaju pravovremeno prije zaključenja ugovora:

1. Proizvodi ili usluge po cijeni koja je podložna fluktuacijama na finansijskom tržištu na koje Poduzetnik nema uticaja i koje mogu nastati u periodu povlačenja;

2. Sporazumi koji su zaključeni tokom javne aukcije. Javna aukcija je definisana kao način prodaje kojim Poduzetnik nudi proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge potrošaču koji je lično prisutan ili ima mogućnost da bude lično prisutan na aukciji pod rukovodstvom aukcionara i pri čemu uspješni ponuđač obavezan je da kupi proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge.

3. Ugovori o uslugama, nakon punog obavljanja usluge, ali samo ako
a. učinak je počeo sa izričitim prethodnim pristankom Potrošača; i
b. Potrošač je izjavio da će izgubiti pravo na povlačenje čim Preduzetnik u potpunosti ispuni ugovor.

4. Ugovori o uslugama za obezbjeđenje smještaja kada se obezbijedi određeni period implementacije, a ne za stambene potrebe, prijevoz robe, usluge iznajmljivanja automobila i ugostiteljstvo;

5. Sporazumi koji se odnose na slobodne aktivnosti kada je određeni datum ili period izvršenja dogovoren u sporazumu;

6. Proizvodi proizvedeni u skladu sa specifikacijama Potrošača koji nisu prefabrikovani i koji su proizvedeni na osnovu individualnog izbora ili odluke Potrošača ili koji su namijenjeni određenoj osobi;

7. Kvarljivi proizvodi ili proizvodi sa ograničenom trajnošću.

8. Zapečaćene proizvode koji su iz zdravstvenih ili higijenskih razloga neprikladni za vraćanje i čiji je pečat oštećen;

9. Proizvodi koji su po svojoj prirodi nepovratno pomiješani s drugim proizvodima;

10. Alkoholna pića čija je cijena dogovorena prilikom sklapanja ugovora, ali se dostava može obaviti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu koje poduzetnik ne može utjecati.

11. Zatvoreni audio i video zapisi i kompjuterski programi kod kojih su pečati slomljeni nakon isporuke;

12. Novine, časopisi ili časopisi, osim pretplata na njih;

13. Isporuka digitalnog sadržaja, osim na fizičkom nosiocu, ali samo ako:
a. performanse su započete uz izričitu prethodnu saglasnost Potrošača;
b. Potrošač je izjavio da će izgubiti pravo na povlačenje na taj način.Članak 11 - Cijena

1. Cene ponuđenih proizvoda i / ili usluga neće se povećavati u toku perioda važenja navedenog u ponudi, podložno promjenama cijena zbog promjena u stopama PDV-a.

2. Nasuprot prethodnom paragrafu, preduzetnik može ponuditi proizvode ili usluge čije su cene podložne fluktuacijama na finansijskom tržištu koje su van kontrole preduzetnika, po varijabilnim cenama. U ponudi će se navesti mogućnost da bude podložna fluktuacijama i činjenica da su sve naznačene cijene ciljne cijene.

3. Povećanje cena u 3 meseci nakon zaključenja ugovora je dozvoljeno samo ako su rezultat novog zakonodavstva.

4. Povećanje cena od 3 meseci nakon zaključenja ugovora je dozvoljeno samo ako je preduzetnik to propisao i
a. one su rezultat zakonskih propisa ili odredbi, ili
b. Potrošač ima ovlaštenje da otkaže ugovor prije dana kada počinje povećanje cijene.

5. Sve cijene navedene u ponudi proizvoda ili usluga uključuju PDV.Član 12 - Izvršenje ugovora i dodatne garancije

1. Preduzetnik garantuje da su proizvodi i / ili usluge u skladu sa ugovorom, sa specifikacijama navedenim u ponudi, sa razumnim zahtevima upotrebljivosti i / ili pouzdanosti i sa postojećim zakonskim odredbama i / ili vladinim propisima na dan zaključenja ugovora . Ako je dogovoreno, preduzetnik takođe garantuje da je proizvod prikladan za drugačije od normalne upotrebe.

2. Dodatna garancija koju ponudi preduzetnik, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik nikada neće uticati na prava i potraživanja koje potrošač može da preduzme protiv preduzetnika u vezi sa neuspehom u ispunjavanju obaveza preduzetnika ako preduzetnik nije uspeo da ispuni svoj deo sporazum.

3. Pod "dodatnom garancijom" podrazumijeva se svaka obaveza koju preduzetnik, njegov dobavljač, uvoznik ili proizvođač obavezuje na to da potrošaču dodijeli određena prava ili zahtjeve koji idu dalje od zakonskih obaveza u slučaju da ne postupi u skladu sa svojim dijelom sporazum.Članak 13 - Isporuka i izvršenje

1. Poduzetnik će ostvariti najbolju moguću brigu prilikom naručivanja narudžbi i izvršavanja narudžbi proizvoda i prilikom procjene zahtjeva za pružanje usluga.

2. Mesto isporuke je na adresi koju je potrošač dao poduzetniku.

3. Uz dužno poštovanje odredbi člana 4 ovih Opštih uslova, Preduzetnik će izvršavati prihvaćene naloge sa pogodnom brzinom, ali najmanje u roku od 30 dana, osim ako nije dogovoren drugi rok isporuke. Ako je isporuka odložena, ili ako se nalog ne može popuniti ili se može popuniti samo delimično, potrošač će o tome biti obavešten u roku od mesec dana od naručivanja. U takvim slučajevima, potrošač ima pravo odbiti ugovor bez naknade i sa pravom na eventualnu naknadu.

4. Nakon odbijanja u skladu sa prethodnim stavom, preduzetnik će vratiti uplatu koju je potrošač izvršio odmah, ali najmanje u roku od 30 dana nakon odbijanja.

5. Rizik od gubitka i / ili oštećenja proizvoda snosi Poduzetnik do trenutka isporuke potrošaču ili predstavnika koji je unaprijed imenovan i poznat potrošaču, osim ako je izričito dogovoreno drugačije.Član 14 - Kontinuirani ugovori o učinku: trajanje, prestanak i obnavljanje
završetak

1. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge, uz poštovanje pravila o raskidu i podložno otkaznom roku od najviše mjesec dana.

2. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je zaključen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge na kraju određenog perioda, uz dužno poštovanje pravila o raskidu i predmet ne više od mesec dana.

3. Potrošač može otkazati ugovore navedene u prethodnim paragrafima:
- u bilo koje vrijeme i ne ograničava se na raskid u određeno vrijeme ili u određenom periodu;
- barem na isti način kao što je on zaključio;
- u svakom trenutku sa istim obaveštenjem koje je sam preduzetnik predvidio.
produžetak

4. Ugovor sklopljen na određeni period koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge, ne može se automatski produžiti ili produžiti na određeno vrijeme.

5. Bez obzira na prethodni stav, ugovor na određeno vrijeme koji se odnosi na redovnu dostavu dnevnih novina, novina, sedmičnih novina i časopisa, može se prešutno produžiti za određeni period od najviše tri mjeseca, ako potrošač može raskinuti ovaj prošireni ugovor prema kraj produženja sa obaveštenjem od najviše mesec dana.

6. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme i koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prešutno produžiti samo na neodređeno vrijeme, ako ga potrošač može otkazati u bilo koje vrijeme uz obavijest od mjesec dana. Obavještenje je tri mjeseca najviše u ugovoru koji se odnosi na isporuku dnevnih novina, novina i nedjeljnika i časopisa koji se održavaju redovno, ali manje od jednom mjesečno.

7. Ugovor s ograničenim trajanjem redovnog dostavljanja probnih dnevnih novina, novina, nedjeljnika i časopisa (probna ili uvodna pretplata) ne obnavlja se prešutno i završava se automatski nakon probnog ili uvodnog perioda.

trajanje
8. Ako je trajanje ugovora duže od jedne godine, potrošač može raskinuti ugovor u bilo koje vrijeme nakon jedne godine, uz otkazni rok od najviše mjesec dana, osim ako se razumnost i pravičnost ne odupru otkazu prije isteka ugovorenog roka.
Članak 15 - Plaćanje

1. Osim ako je drugačije navedeno u ugovoru ili u dodatnim uslovima, iznosi koje treba da plati Potrošač moraju biti podmireni u roku od 14 dana nakon perioda razmišljanja, ili ako nema perioda razmišljanja u toku 14 dana nakon zaključenja ugovora. U slučaju dogovora o pružanju usluge, ovaj period počinje danom kada je potrošač dobio potvrdu ugovora.

2. Prilikom prodaje proizvoda potrošačima, nije dozvoljeno da se ugovaraju avansna plaćanja u iznosu većem od 50% u Općim uvjetima. Ako je ugovorena avansna uplata, potrošač ne može izjaviti nikakvo pravo u vezi sa izvršenjem predmetnog naloga ili dotične usluge (a) prije nego što izvrši ugovorenu avansnu uplatu.

3. Potrošač je dužan da odmah obavijesti Poduzetnika o mogućim netačnostima u pojedinostima plaćanja koje su date ili specificirane.

4. U slučaju da potrošač ne ispuni svoje obaveze plaćanja na vrijeme, a poduzetnik mu je ukazao da je plaćanje kasnilo i da je potrošaču omogućio period od 14 dana da ispuni obaveze plaćanja, potrošač treba plati zakonsku kamatu na iznos koji se plaća i Preduzetnik ima pravo da naplati potrošaču bilo kakve vanparnične troškove naplate. Ovi troškovi vanparnične naplate iznose ne više od 15% za nepodmirene iznose do € 2,500, 10% za sljedeće € 2,500 i 5% za sljedeće € 5000, uz minimum € 40. Preduzetnik može odstupiti od gore navedenih iznosa i procenta u korist Potrošača.
Član 16 - Žalbeni postupak

1. Poduzetnik će imati u dovoljnoj mjeri prijavljenu žalbenu proceduru, te će rješavati žalbu u skladu sa ovom žalbenom procedurom.

2. Žalbe na izvršenje ugovora biće podnesene u potpunosti i jasno opisane Preduzetniku u razumnom roku nakon što je Potrošač otkrio nedostatke.

3. Žalbe koje se podnesu Preduzetniku će se odgovoriti u roku od 14 dana nakon datuma prijema. Ukoliko žalba zahtijeva predvidljivo duže vrijeme za rukovanje, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s obavijesti o primitku i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.

4. Ako se žalba ne može riješiti zajedničkim savjetovanjem u razumnom roku ili u roku od 3 mjeseci nakon podnošenja žalbe, doći će do spora koji je otvoren za pravila rješavanja sporova.
Član 17 - Sporovi

1. Ugovori između Preduzetnika i Potrošača na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, isključivo su uređeni holandskim zakonom.

2. Sa dužnim poštovanjem dole navedenih odredbi, sporovi između Potrošača i Preduzetnika o formiranju ili izvršavanju ugovora koji se odnose na proizvode ili usluge koje Preduzetnik mora da isporuči ili koje je već isporučio mogu podneti i Potrošač i Preduzetnik do Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Hag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Spor se rješava od strane holandskog odbora za sporove [Geschillencommissie] samo ako je potrošač podnio svoj prigovor poduzetniku u razumnom roku.

4. Spor mora biti podnesen u pisanoj formi Geschillencommissie Webshop u roku od tri mjeseca od nastanka spora.

5. Ako potrošač želi podnijeti spor Geschillencommissie, poduzetnik je vezan ovim izborom. Kada preduzetnik želi da podnese spor Geschillencommissie, potrošač mora da se pismeno javi u roku od pet nedelja nakon pismenog zahteva preduzetnika da li on to želi ili želi da spor rješava nadležni sud. Ako preduzetnik nije čuo za opciju potrošača u roku od pet sedmica, preduzetnik ima pravo da spor preda nadležnom sudu.

6. Odluka Geschillencommissie donijet će se pod uvjetima navedenim u pravilima Arbitražne komisije (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Odluka koju je donio Geschillencommissie je obavezujući savjet.

7. Komitet za sporove neće se baviti sporom ili će prekinuti postupak ako mu se preduzetniku dodijeli moratorijum, bankrotira ili zapravo prekine svoje poslovne aktivnosti prije nego što Komisija riješi spor na raspravi i donese konačnu odluku.Član 18 - Dodatne odredbe ili odstupanja

Dodatne odredbe i / ili odstupanja od ovih Opštih uslova ne treba da budu na štetu Potrošača i moraju se staviti u pisanoj formi ili evidentirati na takav način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na dugoročnom nosiocu podataka.Član 19 - Izmjene i dopune Općih uvjeta

1. Ovi Opšti uslovi neće se menjati osim u konsultaciji sa holandskim Consumentenbond (Udruženjem potrošača).

2. Izmjene i dopune ovih Općih uvjeta vrijede tek nakon što su objavljene na odgovarajući način, pod uvjetom da u slučaju odgovarajućih izmjena i dopuna, odredba koja je najpovoljnija za potrošača ima prednost u toku važenja ponude.