Artikkel 1 - Mõisted

Käesolevatel tingimustel on järgmistel tingimustel järgmine tähendus:

Täiendav kokkulepe: kokkulepe, milles tarbija saab kauglepinguga seotud tooteid, digitaalset sisu ja / või teenuseid ning need kaubad, digitaalne sisu ja / või teenused edastatakse ettevõtja või kolmanda isiku poolt kokkuleppe alusel. see kolmas isik ja ettevõtja;
Järelemõtlemisaeg: ajavahemik, mille jooksul tarbija võib kasutada oma taganemisõigust;
Tarbija: füüsiline isik, kes ei tegutse oma äri-, kaubandus-, käsitöö- või kutsetegevusega seotud eesmärkidel;
Päev: kalendripäev;
Digitaalne sisu: digitaalsel kujul toodetud ja edastatud andmed;
Jätkuv tulemusleping: leping, mille eesmärk on tarnida kaupu, teenuseid ja / või digitaalset sisu teatud aja jooksul;
Säästev andmekandja: mis tahes vahendid, sealhulgas e-post, mis võimaldavad tarbijal või ettevõtjal salvestada talle isiklikult edastatud teavet sellisel viisil, mis võimaldab tulevast konsulteerimist ja kasutamist ajal, mis vastab eesmärgile, milleks teave on mõeldud ja mis muudab salvestatud teabe muutmata kujul.
Taganemisõigus: tarbija võimalus mitte jätkata kauglepingu sõlmimist järelemõtlemisaja jooksul;
Ettevõtja: juriidiline isik, kes pakub tooteid, (juurdepääsu) digitaalsele sisule ja / või teenuseid tarbijatele kaugel;
Kaugleping: ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud kokkulepe kaugmüügitoodete, digitaalse sisu ja / või teenuste organiseeritud süsteemi raames, mille kohaselt kasutatakse ühte või mitut kaugsidevahendite tehnoloogiat kuni lepingu sõlmimiseni. lepingu;
Kaugkommunikatsiooni tehnoloogia: vahend, mida kasutatakse lepingu sõlmimiseks, ilma et tarbija ja ettevõtja oleks korraga ühes ja samas kohas.Artikkel 2 - Ettevõtja identiteet

Ettevõtja nimi: PrintCMR
Ettevõtte aadress: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Netherlands
Külastusaadress: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Holland
Telefoninumber: + 31-651246097
E-posti aadress: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. Javascript peab olema, et vaadata seda.
Kaubanduskoda number: NL 30182545
Käibemaksukohustuslasena registreerimise number: NL168977928B01

Hollandi tõlke puhul: Lisateabe saamiseks klõpsake siia.Artikkel 3 - Kohaldatavus

1. Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse ettevõtja kõigi pakkumiste ning ettevõtja ja tarbija vahel sõlmitud kauglepingute suhtes.

2. Enne kauglepingu sõlmimist teeb Ettevõtja nende Üldtingimuste teksti tasuta ja võimalikult kiiresti kättesaadavaks. Kui see on mõistlikult võimatu, peab ettevõtja enne kauglepingu sõlmimist märkima, kuidas üldtingimustega saab tutvuda ja et need saadetakse soovi korral tasuta.

3. Kui sidevahendi abil sõlmitud leping sõlmitakse elektrooniliselt, võib käesolevate üldtingimuste teksti, erinevalt eelmisest jaotisest ja enne kauglepingu sõlmimist, tarbijale edastada ka elektrooniliselt nii, et tarbija saaks hõlpsasti salvestage see pikaajalisele andmekandjale. Kui see on mõistlikult võimatu, täpsustatakse, kus üldtingimusi saab elektrooniliselt vaadata ja et neile saadetakse enne kauglepingu sõlmimist Tarbija soovil tasuta kas elektrooniliselt või muul viisil;

4. Juhul kui lisaks käesolevatele üldtingimustele kohaldatakse konkreetset toote- või teenusetingimust, kohaldatakse vastavalt teist ja kolmandat lõiku ning vastuoluliste tingimuste korral võib Tarbija alati pöörduda kohaldatava sätte poole, mis on talle kõige soodsam.Artikkel 4 - Pakkumine

1. Kui pakkumine on piiratud kestusega või kui kehtivad teatavad tingimused, tuleb see pakkumises selgesõnaliselt ära märkida.

2. Pakkumine sisaldab pakutavate toodete, digitaalse sisu ja / või teenuste täielikku ja täpset kirjeldust. Kirjeldus on piisavalt üksikasjalik, et tarbija saaks tooteid või teenuseid ja / või digitaalset sisu piisavalt hinnata. Kui ettevõtja kasutab pilte, on need tõesed kujutised toodetest ja / või teenustest. Pakkumise ilmsed vead või vead ei seo Ettevõtjat.

3. Kõik pakkumised sisaldavad sellist teavet, et Tarbijale on selge, millised õigused ja kohustused on seotud pakkumise vastuvõtmisega.Artikkel 5 - leping

1. Kui lõikest 4 ei tulene teisiti, jõustub leping siis, kui Tarbija on pakkumise vastu võtnud ja täitnud seatud tingimused.

2. Kui tarbija võttis pakkumise vastu elektrooniliste vahendite abil, kinnitab ettevõtja pakkumise vastuvõtmise viivitamata elektroonilisel teel. Seni, kuni nimetatud nõusoleku kättesaamist pole kinnitatud, võib Tarbija lepingu tagasi lükata.

3. Kui leping sõlmitakse elektrooniliselt, võtab Ettevõtja asjakohased tehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed elektrooniliseks andmeedastuseks ning tagab turvalise veebikeskkonna. Kui Tarbija saab maksta elektrooniliselt, peab Ettevõtja järgima asjakohaseid turvameetmeid.

4. Ettevõtja võib seaduse piires koguda teavet tarbija võimaluste kohta täita oma maksekohustusi ning kõiki fakte ja tegureid, mis on olulised kauglepingu sõlmimiseks vastutustundlikult. Kui ettevõtjal on selle uurimise tulemuste põhjal kindlad põhjused lepingu sõlmimata jätmiseks, on tal seaduslik õigus keelduda tellimusest või põhjendustega toetatud taotlusest või lisada rakendamisele eritingimused.

5. Enne toote kättetoimetamist saadab ettevõtja koos toote, teenuse või digitaalse sisuga järgmise teabe kirjalikult või selliselt, et tarbija saaks seda pikaajalisel andmekandjal juurdepääsetaval viisil salvestada:
a. ettevõtja ettevõtte külastusaadress, kus tarbija võib kaebustega kokku puutuda;
b. tingimused ja viis, kuidas tarbija saab taganemisõigust kasutada, või vastavalt vajadusele selge teave tema taganemisõigusest vabastamise kohta;
c. olemasolevatele müügijärgsetele teenustele ja tagatistele vastav teave;
d. Hind, mis sisaldab toote, teenuse või digitaalse infosisu kõiki makse, vajaduse korral tarnekulusid ja makseteenust, kauglepingu sõlmimist või rakendamist;
e. lepingu tühistamise nõuded, kui lepingu kestus on pikem kui üks aasta või määramata ajaks.
f. taganemise standardvorm, kui tarbijal on taganemisõigus.

6. Jätkuvate lepingute korral kehtib eelmise lõigu säte ainult esimese tarne puhul.Artikkel 6 - Taganemisõigus

Toote puhul:

1. Tarbija saab toote ostulepingu tagasi lükata, põhjendamata seda vähemalt 14-päevase mõtlemisaja jooksul. Ettevõtja võib tarbijalt küsida taganemise põhjuseid, kuid ei saa teda sundida oma põhjust (põhjuseid) esitama.

2. alapunktis 1 nimetatud mõtlemisperiood algab päeval, mil toode on tarbijale või tema poolt eelnevalt määratud kolmandale isikule kätte saadud ja kes ei ole vedaja, või
a. kui Tarbija tellis mitu toodet samas järjekorras: päev, mil Tarbija või tema määratud kolmas isik sai viimase toote. Ettevõtja võib keelduda mitme erineva tarnekuupäevaga toote tellimisest tingimusel, et ta teavitab Tarbijat sellest selgelt enne tellimisprotsessi.
b. juhul kui toote kohaletoimetamine koosneb mitmest partiist või osast: päev, mil Tarbija või tema määratud kolmas isik sai viimase partii või viimase osa.
c. teatud ajavahemikul toodete regulaarse kohaletoimetamise kokkuleppe korral: päev, mil Tarbija või tema määratud kolmas isik sai esimese toote.

Teenuste ja digitaalse infosisu puhul, mida ei edastata füüsilisel kandjal:

3. Tarbija saab vähemalt 14 päeva jooksul ilma põhjendusteta lõpetada teenuslepingu või digitaalse sisu edastamise lepingu, mida ei edastata füüsilisel kandjal. Ettevõtja võib tarbijalt küsida taganemise põhjuseid, kuid ei saa teda sundida oma põhjust (põhjuseid) esitama.

4. Artiklis 3 osutatud järelemõtlemisperiood algab järgmisel päeval pärast lepingu sõlmimist.

Laiendatud järelemõtlemisaeg toodete, teenuste ja digitaalse sisu puhul, mida ei ole füüsilisele vedajale tarnitud juhul, kui taganemisõiguse kohta teavet ei anta:

5. Kui ettevõtja ei ole esitanud tarbijale seadusest tulenevat teavet taganemisõiguse kohta või ei ole taganemisavalduse vormi esitanud, lõpeb järelemõtlemisperiood vastavalt mõtlemisajale XNUMX kuud pärast algse järelemõtlemisaja lõppu. määratletud käesoleva artikli eelmistes alapunktides.

6. Kui ettevõtja esitas tarbijale eelmises artiklis osutatud teabe kaheteistkümne kuu jooksul pärast algse järelemõtlemisaja alguspäeva, lõpeb mõtlemisaeg 14 päeva möödumisel päevast, mil tarbija teabe sai.


Artikkel 7 - Tarbija kohustused mõtlemise ajal

1. Selle aja jooksul käitleb Tarbija toodet ja pakendeid ettevaatlikult. Tarbija peab toote lahti pakkima või kasutama ainult ulatuses, mis on vajalik toote laadi, omaduste ja mõju kindlakstegemiseks. Juhtpõhimõte on see, et Tarbija tohib toodet käidelda ja kontrollida ainult viisil, kuidas tootel on lubatud kaupluses käituda.

2. Tarbija vastutab ainult toote väärtuse vähenemise eest, mis on põhjustatud toote käitlemise viisist, mis läks kaugemale kui alajaos 1 lubatud.

3. Tarbija ei vastuta toote väärtuse vähenemise eest, kui Ettevõtja ei ole talle enne Lepingu sõlmimist esitanud kogu õiguslikku teavet taganemisõiguse kohta.Artikkel 8 - Tarbija taganemisõiguse kasutamine ja kulud

1. Kui tarbija kasutab oma taganemisõigust, teavitab ta ettevõtjat järelemõtlemisaja jooksul üheselt taganemisavalduse tüüpvormist.

2. Tarbija tagastab toote või toimetab selle ettevõtjale (volitatud esindajale) esimesel võimalusel, kuid 14 päeva jooksul, arvates päevast, mis järgneb alapunktis 1 osutatud teatamisele. Seda ei pea tegema, kui ettevõtja pakkus toote ise koguda. Tarbija jälgis toote tagastamise perioodi igal juhul, kui toode tagastatakse enne järelemõtlemisaja lõppu.

3. Tarbija tagastab toote koos kõigi tarnitud tarvikutega ning võimaluse korral originaalses olekus ja pakendis ning vastavalt ettevõtja antud mõistlikele ja selgetele juhistele.

4. Taganemisõiguse õige ja õigeaegse kasutamise risk ja tõendamiskohustus lasub Tarbijal.

5. Tarbija kannab toote tagastamise otsesed kulud. Kui Ettevõtja ei ole teatanud, et Tarbija peab need kulud kandma, või kui Ettevõtja märkis, et kulud kannab ta ise, ei pea Tarbija toote tagastamise kulusid maksma.

6. Kui tarbija loobub taganemisest pärast seda, kui ta on esimest korda sõnaselgelt taotlenud, et teenuse osutamist või müügi jaoks ettevalmistamata gaasi, vee või elektri tarnimist ei alustataks järelemõtlemisaja jooksul piiratud mahus ega teatud koguses, Tarbija maksab Ettevõtjale summa, mis võrdub taganemise ajal juba täidetud kohustuse osaga võrreldes kohustuse täieliku täitmisega.

7. Tarbija ei kata piiratud mahus või koguses müügiks valmistamata vee, gaasi või elektriga varustamise teenuste või kaugkütte tarnimise kulusid, kui
a. Ettevõtja ei ole esitanud Tarbijale seadusjärgselt nõutavat teavet taganemisõiguse, taganemisega seotud kulude hüvitamise ega taganemisvormi kohta või
b. kui Tarbija ei ole sõnaselgelt taotlenud teenuse osutamist, gaasi, vee ja elektrienergia tarnimist või kaugkütte alustamist mõtlemisaja jooksul.

8. Tarbija ei kanna füüsilisele andmekandjale salvestamata digitaalse sisu täieliku või osalise edastamise kulusid, kui
a. enne kättetoimetamist ei ole ta sõnaselgelt nõustunud lepingu täitmisega alustama enne järelemõtlemisaja lõppu;
b. ta ei tunnistanud nõusoleku andmisel taganemisõiguse kaotamist; või
c. ei suutnud ettevõtja kinnitada tarbija väidet.

9. Kui Tarbija kasutab taganemisõigust, lõpevad kõik täiendavad lepingud seaduse alusel.Artikkel 9 - Ettevõtja kohustused taganemise korral

1. Kui ettevõtja teeb taganemisest teatamise elektroonilisel viisil võimalikuks, saadab ta viivitamatult tagastuskviitungi.

2. Ettevõtja hüvitab kõik Tarbija tehtud maksed, sealhulgas kõik tarnekulud, mida Tarbija võib tagastatud toote eest nõuda, esimesel võimalusel, kuid 14 päeva jooksul pärast päeva, mil Tarbija teavitas teda taganemisest. Kui ettevõtja ei paku toodet ise koguda, võib ta tagasi maksta kuni toote kätte saamiseni või kuni tarbija tõendab toote tagastamist, olenevalt sellest, kumb toimub varem.

3. Ettevõtja kasutab samu maksevahendeid, mida tarbija kasutas, välja arvatud juhul, kui tarbija nõustub mõne muu meetodiga. Tagasimakse on Tarbijale tasuta.

4. Kui Tarbija valis odavaima tavalise kättetoimetamise asemel kallima kättetoimetamise viisi, ei pea Ettevõtja kallima meetodi lisakulusid hüvitama.Artikkel 10 - Taganemisõiguse välistamine

Ettevõtja võib taganemisõigusest välja jätta järgmised tooted ja teenused, kuid ainult juhul, kui ettevõtja on lepingu sõlmimisel sellest selgelt teatanud või igal juhul enne lepingu sõlmimist:

1. tooted või teenused, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, millele ettevõtjal puudub mõju ja mis võib ilmneda taganemisperioodi jooksul;

2. Lepingud, mis sõlmitakse avaliku enampakkumise käigus. Avalik enampakkumine on määratletud kui müügimeetod, mille puhul ettevõtja pakub tooteid, digitaalset sisu ja / või teenuseid tarbijale, kes on isiklikult kohal või kellel on võimalus oksjonil isiklikult oksjonil viibida enampakkumise korraldaja käe all ja kus edukas pakkuja on kohustatud ostma tooteid, digitaalset sisu ja / või teenuseid.

3. Teenuslepingud pärast teenuse täielikku täitmist, kuid ainult juhul, kui
a. etendus algas tarbija selgesõnalisel eelneval nõusolekul; ja
b. Tarbija teatas, et kaotab taganemisõiguse kohe, kui Ettevõtja on lepingu täielikult täitnud.

4. Teenuslepingud majutuse kättesaadavaks tegemiseks teatud ajaperioodi jooksul, välja arvatud elamute, kaubaveo, autorenditeenuste ja toitlustamise eesmärgil;

5. Vaba aja tegevustega seotud kokkulepped, kui lepingus on kokku lepitud teatud kuupäev või esinemisperiood;

6. Tarbija spetsifikatsioonide kohaselt valmistatud tooted, mis ei ole kokkupandavad ja mis on valmistatud tarbija individuaalse valiku või otsuse alusel või mis on mõeldud konkreetsele isikule;

7. Kiiresti riknevad tooted või piiratud vastupidavusega tooted.

8. suletud tooted, mis tervislikel või hügieenilistel põhjustel ei sobi tagastamiseks ja mille pitser oli katki;

9. tooted, mis on oma olemuse tõttu pöördumatult segatud teiste toodetega;

10. Alkohoolsed joogid, mille hind on kokkuleppe sõlmimisel kokku lepitud, kuid mille kohaletoimetamine võib toimuda alles 30 päeva pärast ja mille tegelik väärtus sõltub turu kõikumisest, mida ettevõtja mõjutada ei saa.

11. Pitseeritud heli- ja videosalvestised ning arvutiprogrammid, mille pitserid olid pärast kohaletoimetamist purustatud;

12. Ajalehed, perioodika ja ajakirjad, välja arvatud nende tellimine;

13. Digitaalse sisu edastamine muul kui füüsilisel kandjal, kuid ainult juhul, kui:
a. etendus algas Tarbija selgesõnalisel eelneval nõusolekul;
b. Tarbija teatas, et ta kaotab sellega taganemisõiguse.Artikkel 11 - hind

1. Pakutavate toodete kehtivusaja jooksul ei tohi pakutavate toodete ja / või teenuste hindu tõsta, kui käibemaksumäärade muutustest tulenevad hinnamuutused toimuvad.

2. Vastupidiselt eelmisele lõikele võib ettevõtja pakkuda muutuva hinnaga tooteid või teenuseid, mille hinnad võivad finantsturul kõikuda ja mis ei ole ettevõtja kontrolli all. Pakkumises märgitakse kõikumise võimalikkus ja asjaolu, et kõik näidatud hinnad on sihthinnad.

3. Hinnatõus 3 kuu jooksul pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui see on uute õigusaktide tulemus.

4. Hinnatõus alates 3 kuust pärast lepingu sõlmimist on lubatud ainult juhul, kui Ettevõtja on selle ette näinud ja
a. - need on õiguslike normide või sätete tulemus või
b. Tarbijal on õigus leping üles öelda enne hinnatõusu alguse päeva.

5. Kõik toodete või teenuste pakkumisel näidatud hinnad sisaldavad käibemaksu.Artikkel 12 - Lepingu täitmine ja lisagarantii

1. Ettevõtja tagab, et tooted ja / või teenused vastavad lepingule, pakkumises loetletud spetsifikatsioonidele, mõistlikele kasutatavuse ja / või usaldusväärsuse nõuetele ning lepingu kehtivatele seadusesätetele ja / või valitsuse määrustele. sõlmiti. Kokkuleppel tagab ettevõtja ka toote sobivuse muuks kui tavaliseks kasutamiseks.

2. Ettevõtja, tema tarnija, tootja või importija pakutav lisagarantii ei mõjuta kunagi õigusi ja nõudeid, mida tarbija võib ettevõtja vastu ettevõtja kohustuste täitmata jätmise korral kasutada, kui ettevõtja on oma kohustusi täitmata jätnud. lepingu osa.

3. „Lisagarantii” tähendab ettevõtja, tema tarnija, importija või tootja iga kohustust, mille puhul ta annab tarbijale üle teatavad õigused või nõuded, mis ületavad teda seadusest tulenevalt, juhul kui ta ei täida oma kohustusi. lepingu osa.Artikkel 13 - Kättetoimetamine ja täitmine

1. Ettevõtja peab tellimuste broneerimisel ja tootetellimuste täitmisel ning teenuste osutamise taotluste hindamisel olema võimalikult hoolikas.

2. Kättetoimetamise koht on aadressil, mille Tarbija on andnud ettevõtjale.

3. Võttes nõuetekohaselt arvesse käesolevate üldtingimuste artiklis 4 sätestatut, täidab ettevõtja vastuvõetud tellimused mugava kiirusega, kuid vähemalt 30 päeva jooksul, kui ei ole kokku lepitud muus tarneperioodis. Kui kohaletoimetamine on hilinenud või tellimust ei ole võimalik täita või saab täita vaid osaliselt, teavitatakse sellest Tarbijat ühe kuu jooksul pärast tellimist. Sellistel juhtudel on Tarbijal õigus lepingust tasuta ja õigus saada võimalikku hüvitist.

4. Pärast eelmisest lõikest keeldumist tagastab Ettevõtja Tarbija tehtud makse viivitamata, kuid vähemalt 30 päeva jooksul pärast keeldumist.

5. Toodete kaotamise ja / või kahjustumise risk kannab ettevõtja kuni tarnimiseni tarbijale või eelnevalt määratud ja tarbijale teatavaks tehtud esindajale, kui pole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti.Artikkel 14 - Jätkuvad tulemuslepingud: kestus, lõpetamine ja pikendamine
Lõpetamine

1. Tarbija võib alati lõpetada määramata ajaks sõlmitud lepingu, mis laieneb toodete (sh elektrienergia) või teenuste korrapärasele tarnimisele, järgides lepingu lõpetamise reegleid ja teavitades sellest ette kuu aega. .

2. Tarbija võib igal ajal lõpetada lepingu, mis sõlmiti kindlaks ajaks ja mis laienes toodete (sh elektrienergia) või teenuste korrapärasele tarnimisele konkreetse perioodi lõpus, järgides nõuetekohaselt lepingu lõpetamise reegleid ja lepingut. etteteatamistähtajaga mitte rohkem kui üks kuu.

3. Tarbija saab eelmistes punktides nimetatud lepingud üles öelda:
- igal ajal ja ei tohi piirduda lõpetamisega kindlal ajal või ajavahemikul;
- vähemalt samamoodi, nagu ta need sõlmis;
- alati sama etteteatamisega, nagu Ettevõtja endale ette nägi.
Laiendamine

4. Kindlaks ajaks sõlmitud lepingut, mis laieneb toodete (sh elektrienergia) korrapärasele tarnimisele või teenuste osutamisele, ei saa automaatselt pikendada ega uuendada kindlaks ajaks.

5. Olenemata eelmisest lõikest, võib tähtajalist lepingut, mis hõlmab päevalehtede, ajalehtede, nädalalehtede ja ajakirjade regulaarset kättetoimetamist, automaatselt vaikimisi pikendada konkreetseks kolmekuuliseks perioodiks, kui tarbija saab selle pikendatud lepingu lõpetada pikendamise lõpupoole maksimaalselt ühe kuu etteteatamisega.

6. Kindlaks ajaks sõlmitud lepingut, mis laieneb toodete regulaarsele tarnimisele, võib tähtajatult vaikimisi pikendada ainult juhul, kui Tarbija saab selle igal ajal ühe kuu ette teatades üles öelda. Teade on vaasis kõige rohkem kolm kuud, leping käsitleb päevalehtede, ajalehtede, nädalalehtede ja ajakirjade kättetoimetamist regulaarselt, kuid vähem kui üks kord kuus.

7. Proovilehtede, ajalehtede, nädalalehtede ja ajakirjade regulaarse kohaletoimetamise piiratud kestusega lepingut (proovi- või tutvustustellimus) ei pikendata automaatselt ja see lõpeb automaatselt pärast prooviperioodi või tutvustusperioodi.

Kestus
8. Kui lepingu kestus on üle ühe aasta, võib Tarbija lepingu lõpetada igal ajal ühe aasta pärast, teatades sellest mitte kauem kui üks kuu, välja arvatud juhul, kui mõistlikkus ja õiglus ei takista ülesütlemist enne kokkulepitud tähtaja lõppu .
Artikkel 15 - Maksmine

1. Kui lepingus või lisatingimustes ei ole sätestatud teisiti, tuleb Tarbija poolt makstavad summad tasuda 14 päeva jooksul pärast järelemõtlemisperioodi või kui 14 päeva jooksul pärast lepingu sõlmimist pole järelemõtlemisaega. Teenuse osutamise kokkuleppe korral algab see periood päevast, mil Tarbija sai lepingu kinnituse.

2. Tarbijatele toodete müümisel ei ole üldtingimustes lubatud pidada ettemaksu üle 50%. Ettemakse kokkuleppimisel ei tohi Tarbija enne kokkulepitud ettemaksu sooritamist taotleda mingit õigust kõnealuse tellimuse või teenuse (teenuste) täitmise suhtes.

3. Tarbijal on kohustus teavitada ettevõtjat viivitamata võimalikest ebatäpsustest esitatud või täpsustatud makseandmetes.

4. Juhul, kui Tarbija ei ole oma maksekohustust (kohustusi) õigeaegselt täitnud ja Ettevõtja on talle juhtinud tähelepanu, et makse hilines, ning võimaldas Tarbijal maksekohustuste täitmiseks 14 päeva, on tasuda seadusjärgne intress tasumisele kuuluvalt summalt ja Ettevõtjal on õigus nõuda Tarbijalt kõik kohtuvälised sissenõudmiskulud. Need kohtuvälised sissenõudmiskulud ulatuvad kuni 15% tasumata summade puhul kuni 2,500 eurot, 10% järgmise 2,500 euro eest ja 5% järgmise 5000 euro eest, vähemalt 40 eurot. Ettevõtja võib eelnimetatud summadest kõrvale kalduda. ja protsendid tarbija kasuks.
Artikkel 16 - Kaebuste esitamise kord

1. Ettevõtjal peab olema piisavalt teavitatud kaebuste esitamise kord ja ta tegeleb kaebusega vastavalt käesolevale kaebuste menetlusele.

2. Kaebused lepingu täitmise kohta tuleb esitada ettevõtjale täielikult ja selgelt kirjeldatud mõistliku aja jooksul pärast seda, kui tarbija on avastanud puudused

3. Ettevõtjale esitatud kaebustele vastatakse 14 päeva jooksul pärast kättesaamist. Kui kaebuse lahendamiseks on eeldatavalt pikem aeg, peab ettevõtja vastama 14 päeva jooksul kättesaamisteatega ja teatega, millal Tarbija võib oodata täpsemat vastust.

4. Kui kaebust ei õnnestu mõistliku aja jooksul või kolme kuu jooksul pärast kaebuse esitamist ühisel konsultatsioonil lahendada, tekib vaidlus, mis on avatud vaidluste lahendamise reeglitele.
Artikkel 17 - Vaidlused

1. Ettevõtja ja tarbija vahelisi lepinguid, mille suhtes kehtivad käesolevad üldtingimused, reguleerivad ainult Hollandi seadused.

2. Allpool toodud sätteid nõuetekohaselt järgides saavad tarbijad ja ettevõtjad esitada vaidlusi tarbijate ja ettevõtjate vahel selliste toodete või teenustega seotud lepingute sõlmimise või täitmise üle, mida ettevõtja peab tarnima või on juba tarninud. ettevõtja Geschillencommissiesse Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Vaidlust lahendab Hollandi vaidluskomisjon [Geschillencommissie] ainult juhul, kui tarbija esitas ettevõtjale oma kaebuse mõistliku aja jooksul.

4. Vaidlus peab olema esitatud kirjalikult Geschillencommissie'le Webshop kolme kuu jooksul pärast vaidluse tekkimist.

5. Kui Tarbija soovib esitada vaidluse Geschillencommissie'le, on ettevõtja selle valikuga seotud. Kui ettevõtja soovib vaidluse esitada Geschillencommissie'le, peab tarbija viie nädala jooksul pärast ettevõtja kirjalikku taotlust kirjalikult sõna võtma, kas ta soovib või soovib, et vaidlus lahendataks pädevas kohtus. Kui ettevõtja ei ole viie nädala jooksul tarbija valikust kuulnud, on ettevõtjal õigus vaidlus esitada pädevale kohtule.

6. Geschillencommissie otsus tehakse vahekohtu komisjoni eeskirjades sätestatud tingimustel (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Geschillencommissie otsus on siduv nõuanne.

7. Vaidluskomisjon ei lahenda vaidlust või lõpetab selle menetlemise, kui ettevõtjale antakse moratoorium, ta läheb pankrotti või on oma äritegevuse tegelikult lõpetanud, enne kui komisjon on kohtuistungil vaidluse lahendanud ja lõpliku otsuse teinud.Artikkel 18 - Täiendavad sätted või erandid

Käesolevate üldtingimuste täiendavad sätted ja / või nendest erandid ei tohiks olla tarbija kahjuks ning need tuleb esitada kirjalikult või salvestada nii, et tarbija saaks neid pikaajalisel andmekandjal juurdepääsetaval viisil salvestada.Artikkel 19 - Üldtingimuste muudatused

1. Neid üldtingimusi ei muudeta muul viisil kui konsulteerides Hollandi Consumentenbondiga (Tarbijate Liit).

2. Käesolevate tingimuste muudatused kehtivad alles pärast nende asjakohasel viisil avaldamist, tingimusel et asjakohaste muudatuste korral on pakkumise kehtivuse ajal ülimuslik Tarbija jaoks soodsaim säte.