Članak 1. - Definicije

U ovim Uvjetima i odredbama, sljedeći pojmovi imaju sljedeća značenja:

Dodatni sporazum: ugovor u kojem Potrošač pribavlja proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge u vezi sporazuma o udaljenosti i ta roba, digitalni sadržaj i / ili usluge isporučuje Poduzetnik ili treća strana na temelju dogovora između tu treću stranu i poduzetnika;
Razdoblje promišljanja: razdoblje tijekom kojeg Potrošač može iskoristiti svoje pravo na povlačenje;
Potrošač: fizička osoba koja ne djeluje u svrhe vezane uz njegovu trgovačku, trgovačku, obrtničku ili profesionalnu djelatnost;
Dan: kalendarski dan;
Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;
Ugovor o neprekidnom radu: ugovor koji služi za isporuku robe, usluga i / ili digitalnog sadržaja u određenom razdoblju;
Održivi nosač podataka: bilo koji način, uključujući e-poštu, koji omogućuje potrošaču ili poduzetniku pohranjivanje informacija usmjerenih njemu / njoj na takav način da buduće konzultacije i uporaba budu moguće tijekom razdoblja koje odgovara svrsi za koju je informacija namijenjena i što omogućuje nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih podataka.
Pravo na odustajanje: Potrošačeva opcija da ne nastavi s dogovorom o udaljenosti unutar razdoblja hlađenja;
Poduzetnik: fizička osoba pravne osobe koja pruža proizvode, (pristup) digitalnom sadržaju i / ili uslugama Potrošačima na daljinu;
Ugovor na daljinu: ugovor zaključen od strane Poduzetnika i Potrošača u okviru organiziranog sustava za prodaju proizvoda na daljinu, digitalnog sadržaja i / ili usluga, pri čemu se isključivo ili dodatno koristi jedna ili više tehnologija komunikacije na daljinu do zaključka ugovora;
Tehnologija za komunikaciju na daljinu: sredstvo koje se koristi za sklapanje sporazuma, a da potrošač i poduzetnik ne budu istovremeno na istom mjestu.Članak 2. - Identitet poduzetnika

Naziv poduzetnika: PrintCMR
Poslovna adresa: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Adresa za posjetu: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Broj telefona: + 31-651246097
Email adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Ako ste isključili Javascript da bi je vidjeli.
Broj Gospodarske komore: NL 30182545
PDV identifikacijski broj: NL168977928B01

Za nizozemski prijevod: kliknite ovdje za više informacija.Članak 3. - Primjenjivost

1. Ovi se Opći uvjeti primjenjuju na bilo koju ponudu Poduzetnika i na bilo koji ugovor na daljinu koji zaključe Poduzetnik i Potrošač.

2. Prije sklapanja ugovora na daljinu, Poduzetnik će staviti na raspolaganje tekst ovih Općih uvjeta besplatno i što je prije moguće. Ako je to razumno nemoguće, Poduzetnik će naznačiti na koji način se mogu pregledati Opći uvjeti i da će biti poslani besplatno ako se to zatraži, prije zaključenja ugovora na daljinu.

3. Ako se ugovor na daljinu zaključi elektroničkim putem, tekst ovih Općih uvjeta, u odstupanju od prethodnog odjeljka i prije sklapanja ugovora na daljinu, potrošaču se također može dostaviti elektroničkim putem na takav način da potrošač može lako pohranite ga na dugoročni nosač podataka. Ako je to razumno nemoguće, bit će navedeno gdje se Opći uvjeti mogu pregledavati elektroničkim putem i kojima će se na zahtjev potrošača besplatno, bilo elektroničkim putem ili na neki drugi način, poslati prije sklapanja ugovora na daljinu;

4. U slučaju da se uz ove Opće uvjete primjenjuju određeni uvjeti proizvoda ili usluge, drugi i treći stavak primjenjuju se u skladu s tim, au slučaju kontradiktornih uvjeta, potrošač se uvijek može žaliti na primjenjivu odredbu da je najpovoljniji za njega / nju.Članak 4. - Ponuda

1. Ako je ponuda ograničena ili ako se primjenjuju određeni uvjeti, ona će biti izričito navedena u ponudi.

2. Ponuda sadrži cjelovit i točan opis proizvoda, digitalnog sadržaja i / ili ponuđenih usluga. Opis je prikladno detaljan kako bi potrošaču omogućio odgovarajuću procjenu proizvoda, usluga i / ili digitalnog sadržaja. Ako Poduzetnik koristi slike, to su istinite slike proizvoda i / ili usluga koje se pružaju. Očigledne pogreške ili pogreške u ponudi ne obvezuju poduzetnika.

3. Sve ponude sadrže takve informacije da je Potrošaču jasno koja su prava i obveze vezane uz prihvaćanje ponude.Članak 5. - Ugovor

1. Sukladno odredbama iz stavka 4., ugovor postaje valjan kada je Potrošač prihvatio ponudu i ispunio postavljene uvjete.

2. Ako je Potrošač prihvatio ponudu elektroničkim putem, Poduzetnik će odmah potvrditi primitak prihvaćanja ponude elektroničkim putem. Sve dok potvrda o prihvaćanju nije potvrđena, Potrošač može odbiti ugovor.

3. Ako se ugovor zaključi elektroničkim putem, Poduzetnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za elektronički prijenos podataka i osigurati sigurno mrežno okruženje. Ako potrošač može platiti elektroničkim putem, poduzetnik će poštivati ​​odgovarajuće sigurnosne mjere.

4. Poduzetnik može, u granicama zakona, prikupiti informacije o mogućnosti potrošača da ispuni svoje obveze plaćanja i svim činjenicama i čimbenicima bitnim za odgovorno zaključivanje ugovora na daljinu. Ako, djelujući na rezultatima ove istrage, Poduzetnik ima valjane razloge da ne zaključi ugovor, ima zakonsko pravo odbiti nalog ili zahtjev potkrijepljen razlozima ili priložiti posebne uvjete provedbi.

5. Prije isporuke proizvoda, Poduzetnik će poslati sljedeće podatke zajedno s proizvodom, uslugom ili digitalnim sadržajem u pisanom obliku ili na takav način da ih Potrošač može na pristupačan način pohraniti na dugoročni nosač podataka:
a. adresa za posjet poslovnom poduzeću poduzetnika gdje potrošač može stupiti u kontakt s bilo kojim prigovorima;
b. uvjete pod kojima i način na koji potrošač može ostvariti pravo na odustajanje ili, ovisno o slučaju, jasne informacije o njegovom izuzeću od prava na odustajanje;
c. informacije koje odgovaraju postojećim postprodajnim uslugama i jamstvima;
d. Cijena koja uključuje sve poreze proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja, gdje je to primjenjivo, troškove isporuke i način plaćanja, isporuke ili provedbe ugovora na daljinu;
e. zahtjeve za otkazivanje ugovora ako ugovor traje duže od jedne godine ili na neodređeno vrijeme.
f. standardni obrazac za povlačenje ako potrošač ima pravo na odustanak.

6. U slučaju trajnog ugovora o izvršenju, odredba iz prethodnog stavka odnosi se samo na prvu isporuku.Članak 6. - Pravo na odustajanje

U slučaju proizvoda:

1. Potrošač može odbiti ugovor o kupnji proizvoda bez navođenja razloga za razdoblje razmišljanja od najmanje 14 dana. Poduzetnik može pitati potrošača o razlogu odustajanja, ali ga ne može prisiliti da navede svoje razloge.

2. Razdoblje razmatranja iz podtočke 1. započinje na dan kada potrošač primi proizvod ili treća strana koju je on unaprijed odredio, a koja nije prijevoznik, ili
a. ako je Potrošač naručio nekoliko proizvoda istim redoslijedom: dan kada je Potrošač ili treća strana koju je on imenovao primio posljednji proizvod. Poduzetnik može odbiti narudžbu nekoliko proizvoda s različitim datumima isporuke pod uvjetom da potrošača jasno obavijesti prije postupka narudžbe.
b. u slučaju da se isporuka proizvoda sastoji od nekoliko serija ili dijelova: dan kada je Potrošač ili treća strana koju je on imenovao primio posljednju seriju ili zadnji dio.
c. u slučaju sporazuma o redovitoj isporuci proizvoda tijekom određenog razdoblja: dan kada je Potrošač ili treća strana koju je on imenovao primio prvi proizvod.

U slučaju usluga i digitalnog sadržaja koji se ne isporučuju na fizičkom prijevozniku:

3. Potrošač može raskinuti ugovor o uslugama ili ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom nosaču bez navođenja razloga tijekom najmanje 14 dana. Poduzetnik može pitati potrošača o razlogu odustajanja, ali ga ne može prisiliti da navede svoje razloge.

4. Razdoblje za razmatranje iz članka 3. započinje sutradan nakon zaključenja sporazuma.

Produženo razdoblje refleksije za proizvode, usluge i digitalni sadržaj koji nisu dostavljeni na fizičkom prijevozniku u slučaju da nema informacija o pravu povlačenja:

5. Ako Poduzetnik nije potrošaču pružio zakonski tražene informacije o pravu na odustajanje ili nije pružio standardni obrazac za odustajanje, razdoblje za razmišljanje istječe dvanaest mjeseci nakon završetka izvornog razdoblja za razmišljanje u skladu s razdobljem za razmišljanje utvrđene u prethodnim podtočkama ovog članka.

6. Ako je Poduzetnik pružio Potrošaču informacije iz prethodnog članka u roku od dvanaest mjeseci nakon početnog dana prvobitnog razdoblja razmišljanja, razdoblje razmišljanja istječe 14 dana nakon dana kada je Potrošač primio informacije.


Članak 7. - Obveze potrošača za vrijeme razmišljanja

1. Tijekom tog razdoblja, potrošač će pažljivo postupati s proizvodom i ambalažom. Potrošač će raspakirati ili koristiti proizvod samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i učinka proizvoda. Vodeće načelo je da potrošač smije rukovati proizvodom i pregledavati ga samo na način na koji mu je dozvoljeno rukovanje proizvodom u trgovini.

2. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda uzrokovano načinom rukovanja proizvodom koji je otišao dalje od dopuštenog u pododjeljku 1.

3. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako mu poduzetnik prije sklapanja ugovora nije pružio sve pravne informacije o pravu na odustajanje.Članak 8. - Ostvarivanje prava potrošača na odustajanje i troškove

1. Ako Potrošač iskoristi svoje pravo na odustajanje, dužan je nedvosmisleno obavijestiti Poduzetnika sa standardnim obrascem za odustajanje u roku za razmišljanje.

2. Potrošač će vratiti proizvod ili ga dostaviti (ovlaštenom predstavniku) Poduzetniku što je prije moguće, ali u roku od 14 dana računajući od dana nakon obavijesti iz podtočke 1. To ne mora biti učinjeno ako poduzetnik ponudio da sam prikupi proizvod. Potrošač je promatrao razdoblje vraćanja proizvoda u svakom slučaju ako se proizvod vrati prije isteka razdoblja razmišljanja.

3. Potrošač će vratiti proizvod sa svim isporučenim priborom i ako je razumno moguće u izvornom stanju i pakiranju te u skladu s razumnim i jasnim uputama koje je dao Poduzetnik.

4. Rizik i teret dokazivanja za pravilno i pravovremeno izvršavanje prava na odustajanje padaju na Potrošača.

5. Potrošač snosi izravne troškove povrata proizvoda. Ako Poduzetnik nije prijavio da Potrošač mora snositi ove troškove ili ako je Poduzetnik istaknuo da će troškove snositi sam, Potrošač ne mora platiti troškove povrata proizvoda.

6. Ako se potrošač povuče nakon što je prvi put izričito zatražio da obavljanje usluge ili opskrba plinom, vodom ili električnom energijom koja nije pripremljena za prodaju ne započne u ograničenom volumenu ili u zadanoj količini tijekom razdoblja razmatranja, Potrošač će platiti Poduzetniku iznos koji je jednak dijelu obveze koja je već izvršena u trenutku povlačenja u usporedbi s punim ispunjavanjem obveze.

7. Potrošač ne snosi troškove za obavljanje usluga opskrbe vodom, plinom ili električnom energijom koje nisu bile spremne za prodaju u ograničenom volumenu ili količini, ili za opskrbu daljinskim grijanjem ako
a. Poduzetnik nije pružio Potrošaču zakonski tražene informacije o pravu na odustajanje, naknadi troškova u slučaju odustajanja ili standardnom obrascu za odustajanje, ili
b. ako Potrošač nije izričito zatražio da se obavljanje usluge ili opskrba plinom, vodom i električnom energijom ili daljinsko grijanje započne tijekom razdoblja razmišljanja.

8. Potrošač ne snosi troškove pune ili djelomične isporuke digitalnog sadržaja koji nije pohranjen na fizičkom nosaču ako
a. prije isporuke, nije izričito pristao započeti izvršavanje sporazuma prije isteka razdoblja razmatranja;
b. nije priznao da je izgubio pravo na odustajanje prilikom davanja pristanka; ili
c. Poduzetnik nije uspio potvrditi izjavu Potrošača.

9. Ako potrošač iskoristi svoje pravo na odustajanje, svi dodatni ugovori prestaju po zakonu.Članak 9. - Obveze poduzetnika u slučaju odustajanja

1. Ako Poduzetnik omogući obavijest o odustajanju elektroničkim putem, odmah će poslati povratnicu.

2. Poduzetnik će nadoknaditi sve uplate koje je izvršio potrošač, uključujući sve troškove isporuke koje potrošač može naplatiti za vraćeni proizvod, što je prije moguće, ali u roku od 14 dana od dana kada ga je potrošač obavijestio o odustajanju. Ako Poduzetnik ne ponudi da sam prikupi proizvod, može pričekati s povratom novca dok ne primi proizvod ili dok Potrošač ne dokaže da je vratio proizvod, ovisno o tome što se prije dogodi.

3. Poduzetnik će koristiti isto sredstvo plaćanja kao i potrošač, osim ako potrošač ne pristane na drugi način. Povrat je za potrošača besplatan.

4. Ako se potrošač odlučio za skuplji način isporuke umjesto najjeftinije standardne isporuke, poduzetnik ne mora nadoknaditi dodatne troškove za skuplju metodu.Članak 10 - Isključenje prava na povlačenje

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava na povlačenje, ali samo ako je Poduzetnik to jasno obavijestio prilikom izrade ponude ili u svakom slučaju pravodobno prije sklapanja ugovora:

1. proizvodi ili usluge s cijenom koja je podložna oscilacijama na financijskom tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja i koje se mogu pojaviti u razdoblju povlačenja;

2. Ugovori zaključeni tijekom javne dražbe. Javna dražba definira se kao način prodaje pri kojem Poduzetnik nudi proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge potrošaču koji je osobno prisutan ili ima mogućnost da osobno bude prisutan na dražbi pod vodstvom dražitelja i pri čemu uspješni ponuditelj je dužan kupiti proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge.

3. Ugovori o uslugama, nakon potpunog izvođenja usluge, ali samo ako
a. izvedba je započela s izričitim prethodnim pristankom potrošača; i
b. Potrošač je izjavio da će izgubiti pravo na odustajanje čim Poduzetnik u potpunosti izvrši ugovor.

4. Ugovori o uslugama za omogućavanje smještaja kada je predviđen određeni period provedbe, osim za rezidencijalne svrhe, prijevoz robe, usluge iznajmljivanja automobila i ugostiteljstva;

5. Sporazumi koji se odnose na slobodne aktivnosti kada je ugovor određen datum ili razdoblje izvođenja;

6. Proizvodi proizvedeni u skladu sa potrošačevim specifikacijama koji nisu gotovi i koji se proizvode na temelju individualnog izbora ili odluke potrošača ili koji su namijenjeni određenoj osobi;

7. Kvarljivi proizvodi ili proizvodi ograničene trajnosti.

8. zapečaćeni proizvodi koji iz zdravstvenih ili higijenskih razloga nisu prikladni za vraćanje i čiji je pečat slomljen;

9. Proizvodi koji se zbog svoje prirode nepovratno miješaju s drugim proizvodima;

10. Alkoholna pića čija je cijena dogovorena zaključenjem sporazuma, ali čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost ovisi o kolebanjima na tržištu na koje Poduzetnik ne može utjecati.

11. Zapečaćene audio i video snimke i računalni programi čiji su pečati slomljeni nakon isporuke;

12. Novine, periodična izdanja ili časopisi, osim pretplate na njih;

13. Dostava digitalnog sadržaja osim na fizičkom nosaču, ali samo ako:
a. izvedba je započeta uz izričitu prethodnu suglasnost potrošača;
b. potrošač je izjavio da će time izgubiti pravo na odustajanje.Članak 11 - Cijena

1. Cijene proizvoda i / ili usluga koje se pružaju neće se povisiti tijekom razdoblja valjanosti navedenog u ponudi, podložno promjenama cijena zbog promjena u stopama PDV-a.

2. Suprotno prethodnom stavku, Poduzetnik može nuditi proizvode ili usluge čije cijene podliježu oscilacijama na financijskom tržištu koje su izvan Poduzetnikove kontrole, po promjenjivim cijenama. U ponudi će biti navedena mogućnost podložnosti oscilacijama i činjenica da su naznačene cijene ciljane cijene.

3. Povećanja cijena u roku od 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dopuštena su samo ako su rezultat novog zakonodavstva.

4. Povećanja cijena od 3 mjeseca nakon sklapanja ugovora dopuštena su samo ako je Poduzetnik to odredio i
a. rezultat su zakonskih propisa ili odredbi, ili
b. Potrošač je ovlašten otkazati ugovor prije dana kada započinje povećanje cijene.

5. Sve cijene navedene u pružanju proizvoda ili usluga uključuju PDV.Članak 12. - Izvršenje sporazuma i dodatna garancija

1. Poduzetnik jamči da su proizvodi i / ili usluge u skladu s ugovorom, sa specifikacijama navedenim u ponudi, s razumnim zahtjevima upotrebljivosti i / ili pouzdanosti i sa postojećim zakonskim odredbama i / ili vladinim propisima na dan sklapanja ugovora bio zaključen. Ako se dogovori, Poduzetnik također jamči da je proizvod prikladan za drugu upotrebu, a ne za uobičajenu upotrebu.

2. Dodatno jamstvo koje nudi Poduzetnik, njegov Dobavljač, Proizvođač ili Uvoznik nikada neće utjecati na prava i zahtjeve koje Potrošač može ostvariti prema Poduzetniku zbog neispunjavanja obveza Poduzetnika ako Poduzetnik nije uspio ispuniti svoje obveze. dio sporazuma.

3. Pod "dodatnim jamstvom" podrazumijeva se svaka obveza Poduzetnika, njegovog Dobavljača, Uvoznika ili Proizvođača u kojem potrošaču ustupa određena prava ili potraživanja koja idu dalje nego što je zakonski potrebno u slučaju da ne ispuni svoje zahtjeve. dio sporazuma.Članak 13. - Dostava i izvršenje

1. Poduzetnik će pružati najbolju moguću brigu prilikom rezerviranja narudžbi i izvršavanja narudžbi proizvoda te prilikom procjene zahtjeva za pružanje usluga.

2. Mjesto isporuke je na adresi koju je potrošač dao poduzetniku.

3. Uz dužno poštivanje odredbi iz članka 4. ovih Općih uvjeta, Poduzetnik će izvršavati prihvaćene naloge prikladnom brzinom, ali najmanje u roku od 30 dana, osim ako nije ugovoren drugi rok isporuke. Ako je isporuka odgođena ili ako se narudžba ne može ispuniti ili se može ispuniti samo djelomično, potrošač će o tome biti obaviješten u roku od mjesec dana nakon narudžbe. U takvim slučajevima Potrošač ima pravo odustati od ugovora besplatno i s pravom na moguću naknadu.

4. Nakon odbijanja u skladu s prethodnim stavkom, Poduzetnik će vratiti kupčevu uplatu odmah, ali najmanje u roku od 30 dana nakon odbijanja.

5. Rizik od gubitka i / ili oštećenja proizvoda snosit će Poduzetnik do trenutka isporuke Potrošaču ili unaprijed imenovanog predstavnika koji će ga obavijestiti Potrošača, osim ako nije izričito drugačije dogovoreno.Članak 14. - Ugovori o trajnom učinku: trajanje, raskid i obnova
Završetak

1. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme i koji se proteže na redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga, uz poštivanje pravila o raskidu i uz prethodnu najavu u roku od mjesec dana .

2. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovitu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga na kraju određenog razdoblja, uz odgovarajuće poštivanje pravila o raskidu i uz prethodnu najavu u roku od mjesec dana.

3. Potrošač može otkazati ugovore spomenute u prethodnim stavcima:
- u bilo koje vrijeme i ne ograničavajući se na raskid u određeno vrijeme ili u određenom razdoblju;
- barem na isti način kao što ih je on zaključio;
- cijelo vrijeme s istom obavijesti koju je Poduzetnik sam odredio.
Nastavak

4. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluga ne može se automatski produžiti ili obnoviti na određeno vrijeme.

5. Bez obzira na prethodni odlomak, ugovor na određeno vrijeme koji se proteže na redovnu dostavu dnevnika, novina, tjednika i časopisa, može se prešutno obnoviti na određeno razdoblje od najviše tri mjeseca ako Potrošač može raskinuti ovaj produženi ugovor pred kraj produženja s najavom od najviše mjesec dana.

6. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prešutno produžiti na neodređeno vrijeme samo ako ga potrošač može otkazati u bilo kojem trenutku uz najavu od mjesec dana. Obavijest se odnosi na najviše tri mjeseca, jer se ugovor odnosi na isporuku dnevnika, novina, tjednika i časopisa koji se redovito događaju, ali manje od jednom mjesečno.

7. Ugovor s ograničenim trajanjem redovite isporuke probnih dnevnika, novina, tjednika i časopisa (probna ili uvodna pretplata) ne prešutno se obnavlja i automatski prestaje nakon probnog ili uvodnog razdoblja.

Trajanje
8. Ako je trajanje ugovora dulje od jedne godine, Potrošač može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku nakon jedne godine uz najavu od najviše mjesec dana, osim ako se razumnost i poštenje ne odupru raskidu prije isteka dogovorenog roka .
Članak 15. - Plaćanje

1. Ako u ugovoru ili dodatnim uvjetima nije drukčije određeno, iznosi koje mora platiti potrošač moraju se podmiriti u roku od 14 dana nakon razdoblja odražavanja, ili ako razdoblja za razmirivanje ne postoji u roku od 14 dana nakon zaključenja ugovora. U slučaju sporazuma o pružanju usluge, ovo razdoblje započinje danom kada je Potrošač primio potvrdu sporazuma.

2. Pri prodaji proizvoda potrošačima nije dopušteno ugovaranje predujma većeg od 50% u Općim uvjetima. Ako je dogovorena avansna uplata, Potrošač ne može ostvariti nikakva prava u vezi s izvršenjem predmetne narudžbe ili predmetne usluge (usluga) prije nego što izvrši dogovorenu avansnu uplatu.

3. Potrošač je dužan poduzetnika odmah obavijestiti o mogućim netočnostima u danim ili navedenim detaljima plaćanja.

4. U slučaju da Potrošač nije na vrijeme ispunio svoje obveze plaćanja, a Poduzetnik mu je naglasio da je plaćanje kasnilo i dopustio Potrošaču 14 dana da ispuni svoje obveze plaćanja, Potrošač je da plati zakonsku kamatu na iznos koji treba platiti, a Poduzetnik ima pravo naplatiti od potrošača sve izvanparnične troškove naplate. Ovi izvanparnični troškovi naplate iznose najviše 15% za nepodmirene iznose do 2,500 €, 10% za sljedećih 2,500 € i 5% za sljedećih 5000 €, s najmanje 40 €. Poduzetnik može odstupiti od gore navedenih iznosa i postoci u korist Potrošača.
Članak 16. - Postupak prigovora

1. Poduzetnik će imati uspostavljen postupak s dovoljno prijavljenim prigovorima koji će postupati po prigovoru u skladu s ovim postupkom prigovora.

2. Žalbe na izvršenje ugovora podnose se poduzetniku u cijelosti i jasno opisane u razumnom roku nakon što je potrošač otkrio nedostatke

3. Na prigovore podnesene Poduzetniku odgovorit će se u roku od 14 dana od datuma primitka. Ako žalba zahtijeva predvidivo duže vrijeme za rukovanje, Poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s obavijesti o primitku i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.

4. Ako se žalba ne može riješiti zajedničkim savjetovanjem u razumnom roku ili u roku od 3 mjeseca nakon podnošenja žalbe, doći će do spora koji je otvoren za pravila rješavanja spora.
Članak 17 - Sporovi

1. Ugovori između poduzetnika i potrošača na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti, uređeni su isključivo nizozemskim zakonom.

2. Uz dužno poštivanje dolje navedenih odredbi, sporove između Potrošača i Poduzetnika o formiranju ili izvršavanju ugovora koji se odnose na proizvode ili usluge koje Poduzetnik mora isporučiti ili ih je već isporučio mogu podnijeti i Potrošač i poduzetnik u Geschillencommisse Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Spor rješava nizozemski Odbor za sporove [Geschillencommissie] samo ako je Potrošač podnio svoju žalbu Poduzetniku u razumnom roku.

4. Spor je morao biti dostavljen u pisanom obliku Geschillencommissie Webshop u roku od tri mjeseca od nastanka spora.

5. Ako potrošač želi podnijeti spor Geschillencommissieu, poduzetnik je vezan ovim izborom. Kada Poduzetnik želi podnijeti spor Geschillencommissieu, Potrošač mora u roku od pet tjedana nakon pisanog zahtjeva Poduzetnika dati izjavu o tome želi li ili želi da spor rješava nadležni sud. Ako Poduzetnik nije čuo za Potrošačevu mogućnost u roku od pet tjedana, Poduzetnik ima pravo podnijeti spor nadležnom sudu.

6. Odluka Geschillencommissea donijet će se pod uvjetima utvrđenim u pravilima Arbitražnog povjerenstva (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Odluka Geschillencommissie je obvezujući savjet.

7. Odbor za sporove neće voditi spor ili će ga prekinuti ako se poduzetniku odobri moratorij, bankrotira ili stvarno završi svoje poslovne aktivnosti prije nego što je Komisija riješila spor na ročištu i donijela konačnu odluku.Članak 18 - Dodatne odredbe ili odstupanja

Dodatne odredbe i / ili odstupanja od ovih Općih uvjeta ne bi trebale biti na štetu potrošača i moraju biti napisane ili zabilježene na takav način da ih potrošač može na pristupačan način pohraniti na dugoročni nosač podataka.Članak 19. - Izmjene i dopune Općih uvjeta

1. Ovi se Opći uvjeti neće mijenjati osim u dogovoru s nizozemskim Consumentenbondom (udruženjem potrošača).

2. Izmjene i dopune ovih Uvjeta vrijede nakon objavljivanja na odgovarajući način, pod uvjetom da će u slučaju odgovarajućih izmjena i dopuna, najpovoljnija za Potrošača, prevladati tijekom valjanosti ponude.