Članak 1 - Definicije

U ovim Uvjetima i odredbama, sljedeći pojmovi imaju sljedeća značenja:

Dodatni sporazum: ugovor u kojem Potrošač pribavlja proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge u vezi sporazuma o udaljenosti i ta roba, digitalni sadržaj i / ili usluge isporučuje Poduzetnik ili treća strana na temelju dogovora između tu treću stranu i poduzetnika;
Razdoblje promišljanja: razdoblje tijekom kojeg Potrošač može iskoristiti svoje pravo na povlačenje;
Potrošač: fizička osoba koja ne djeluje u svrhe vezane uz njegovu trgovačku, trgovačku, obrtničku ili profesionalnu djelatnost;
Dan: kalendarski dan;
Digitalni sadržaj: podaci proizvedeni i dostavljeni u digitalnom obliku;
Ugovor o neprekidnom radu: ugovor koji služi za isporuku robe, usluga i / ili digitalnog sadržaja u određenom razdoblju;
Održivi nosač podataka: bilo koji način, uključujući e-poštu, koji omogućuje potrošaču ili poduzetniku pohranjivanje informacija usmjerenih njemu / njoj na takav način da buduće konzultacije i uporaba budu moguće tijekom razdoblja koje odgovara svrsi za koju je informacija namijenjena i što omogućuje nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih podataka.
Pravo na povlačenje: Potrošačka mogućnost da ne nastavi ugovor o udaljenosti u razdoblju hlađenja;
Poduzetnik: fizička osoba pravne osobe koja pruža proizvode, (pristup) digitalnom sadržaju i / ili uslugama Potrošačima na daljinu;
Ugovor na daljinu: ugovor zaključen od strane Poduzetnika i Potrošača u okviru organiziranog sustava za prodaju proizvoda na daljinu, digitalnog sadržaja i / ili usluga, pri čemu se isključivo ili dodatno koristi jedna ili više tehnologija komunikacije na daljinu do zaključka ugovora;
Tehnologija za komunikaciju na daljinu: sredstvo koje se koristi za sklapanje sporazuma bez da potrošač i poduzetnik budu zajedno na istom mjestu u isto vrijeme.Članak 2 - identitet poduzetnika

Naziv poduzetnika: PrintCMR
Poslovna adresa: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Adresa za posjetu: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Broj telefona: + 31-651246097
Email adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota. Ako ste isključili Javascript da bi je vidjeli.
Broj Gospodarske komore: NL 30182545
PDV identifikacijski broj: NL168977928B01

Za nizozemski prijevod: kliknite ovdje za više informacija.Članak 3 - Primjenjivost

1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na bilo koju ponudu Poduzetnika i na bilo koji ugovor na daljinu koji su sklopili Poduzetnik i Potrošač.

2. Prije sklapanja ugovora na daljinu, Poduzetnik će tekst ovih Općih uvjeta učiniti dostupnim besplatno i što je prije moguće. Ako je to razumno nemoguće, Poduzetnik će naznačiti na koji način se Opći uvjeti mogu pregledati i da će oni biti poslati besplatno ako se to zatraži, prije sklapanja udaljenog ugovora.

3. Ako je ugovor na daljinu zaključen elektroničkim putem, tekst ovih Općih uvjeta, u odstupanju od prethodnog odjeljka i prije sklapanja ugovora na daljinu, može se potrošaču dostaviti i elektroničkim putem na način da ga korisnik može lako pohraniti na dugoročnom nositelju podataka. Ako je to razumno nemoguće, bit će navedeno gdje se Opći uvjeti mogu pogledati elektroničkim putem i da će biti poslani na zahtjev Potrošača besplatno, bilo elektroničkim putem ili na drugi način, prije zaključenja ugovora na daljinu;

4. U slučaju da određeni uvjet proizvoda ili usluge vrijedi uz ove Opće uvjete, drugi i treći stavak primjenjuju se na odgovarajući način, au slučaju kontradiktornih uvjeta, potrošač se uvijek može žaliti na važeću odredbu koja je najviše povoljan za njega / nju.Članak 4 - Ponuda

1. Ako je ponuda vremenski ograničena ili se primjenjuju određeni uvjeti, ona će se izričito navesti u ponudi.

2. Ponuda sadrži potpuni i točan opis proizvoda, digitalnog sadržaja i / ili ponuđenih usluga. Opis je prikladno detaljan kako bi se potrošaču omogućilo da na prikladan način ocijeni proizvode ili usluge i / ili digitalni sadržaj. Ako poduzetnik koristi slike, to su istinite slike proizvoda i / ili pruženih usluga. Očite pogreške ili pogreške u ponudi ne obvezuju Poduzetnika.

3. Sve ponude sadrže takve informacije da je potrošaču jasno koja su prava i obveze vezane uz prihvaćanje ponude.Članak 5 - Ugovor

1. U skladu s odredbama stavka 4, ugovor postaje valjan kada je potrošač prihvatio ponudu i ispunio postavljene uvjete.

2. Ako je potrošač ponudu prihvatio elektroničkim putem, poduzetnik će odmah potvrditi primitak ponude elektroničkim putem. Sve dok primitak navedenog prihvaćanja nije potvrđen, potrošač može odbaciti ugovor.

3. Ako se ugovor zaključi elektroničkim putem, poduzetnik će poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za elektronički prijenos podataka i osigurati sigurno web okruženje. Ako potrošač može platiti elektroničkim putem, poduzetnik će se pridržavati odgovarajućih sigurnosnih mjera.

4. Poduzetnik može, u granicama zakona, prikupiti informacije o sposobnosti Potrošača da ispuni svoje obveze plaćanja, kao i sve činjenice i čimbenike relevantne za odgovorno zaključivanje ugovora na daljinu. Ako, prema rezultatima ove istrage, Poduzetnik ima razumne razloge da ne sklopi ugovor, on je zakonski ovlašten odbiti nalog ili zahtjev potkrijepljen razlozima ili priložiti posebne uvjete za provedbu.

5. Prije isporuke proizvoda Poduzetnik će zajedno s proizvodom, uslugom ili digitalnim sadržajem poslati pismene ili na takav način da ih potrošač može pohraniti na pristupačan način na dugoročnom nositelju podataka:
a. adresu za posjetu poslovnoj jedinici Poduzetnika u kojoj Potrošač može stupiti u kontakt s pritužbama;
b. uvjete pod kojima i na koji način potrošač može ostvariti pravo na odustanak, ili, ovisno o slučaju, jasne informacije o tome da je oslobođen prava na odustanak;
c. informacije koje odgovaraju postojećim postprodajnim uslugama i jamstvima;
d. Cijena koja uključuje sve poreze proizvoda, usluge ili digitalnog sadržaja, gdje je to primjenjivo, troškove isporuke i način plaćanja, isporuke ili provedbe ugovora na daljinu;
e. zahtjeve za otkazivanje ugovora ako ugovor traje duže od jedne godine ili na neodređeno vrijeme.
f. standardni obrazac za povlačenje ako potrošač ima pravo na odustanak.

6. U slučaju trajnog ugovora o izvedbi, odredba iz prethodnog stavka odnosi se samo na prvu isporuku.Članak 6 - Pravo na povlačenje

U slučaju proizvoda:

1. Potrošač može odbiti kupoprodajni ugovor za proizvod bez navođenja razloga za razmišljanje od najmanje 14 dana. Poduzetnik može pitati potrošača o razlogu povlačenja, ali ga ne može prisiliti da navede svoj razlog.

2. Razdoblje razmišljanja iz podtočke 1 počinje od dana kada je proizvod primljen od strane potrošača ili treće strane koju je on unaprijed imenovao i koji nije prijevoznik, ili
a. ako je potrošač naručio više proizvoda u istom redoslijedu: dan na koji je potrošač ili treća osoba koju je on odredio primio posljednji proizvod. Poduzetnik može odbiti narudžbu nekoliko proizvoda s različitim datumima isporuke pod uvjetom da jasno obavijesti potrošača prije postupka narudžbe.
b. u slučaju da se isporuka proizvoda sastoji od nekoliko serija ili dijelova: dan na koji je potrošač ili treća osoba koju on odredi primio posljednju seriju ili zadnji dio.
c. u slučaju ugovora o redovnoj isporuci proizvoda u određenom razdoblju: dan na koji je potrošač ili treća osoba koju je on imenovao primio prvi proizvod.

U slučaju usluga i digitalnog sadržaja koji se ne isporučuju na fizičkom prijevozniku:

3. Potrošač može raskinuti ugovor o pružanju usluga ili ugovor o isporuci digitalnog sadržaja koji se ne dostavlja na fizičkom prijevozniku bez navođenja razloga tijekom najmanje 14 dana. Poduzetnik može pitati potrošača o razlogu povlačenja, ali ga ne može prisiliti da navede svoj razlog.

4. Razdoblje za razmatranje iz članka 3 počinje dan nakon zaključenja sporazuma.

Produženo razdoblje refleksije za proizvode, usluge i digitalni sadržaj koji nisu dostavljeni na fizičkom prijevozniku u slučaju da nema informacija o pravu povlačenja:

5. Ako Poduzetnik nije pružio Potrošaču zakonski propisane informacije o pravu povlačenja ili nije dostavio standardni obrazac za povlačenje, razdoblje refleksije istječe dvanaest mjeseci nakon završetka prvobitnog razdoblja za razmatranje u skladu s razdobljem razmišljanja određenim u prethodnim podstavcima ovog članka.

6. Ako je Poduzetnik pružio potrošaču informacije iz prethodnog članka u roku od dvanaest mjeseci nakon početnog dana izvornog razdoblja razmišljanja, razdoblje razmišljanja istječe 14 dan nakon dana kada je potrošač primio informaciju.


Članak 7 - Potrošačke obveze za vrijeme razmišljanja

1. Tijekom tog razdoblja, potrošač će pažljivo rukovati proizvodom i ambalažom. Potrošač će raspakirati ili koristiti proizvod samo u mjeri potrebnoj za utvrđivanje prirode, karakteristika i učinka proizvoda. Vodeće načelo je da potrošač može rukovati i pregledati proizvod samo na način na koji je dopušteno rukovati proizvodom u trgovini.

2. Potrošač je odgovoran samo za smanjenje vrijednosti proizvoda koje je uzrokovano načinom rukovanja proizvodom koji je otišao dalje od dopuštenog u pododjeljku 1.

3. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda ako mu Poduzetnik nije pružio sve pravne informacije o pravu povlačenja prije sklapanja Ugovora.Članak 8 - Ostvarivanje prava potrošača na povlačenje i troškove

1. Ako Korisnik ostvari svoje pravo na odustanak, dužan je nedvosmisleno obavijestiti Poduzetnika sa standardnim obrascem za povlačenje u razdoblju razmatranja.

2. Potrošač će proizvod vratiti ili ga dostaviti (ovlaštenom predstavniku) Poduzetnika što je prije moguće, ali u roku od 14 dana računajući od dana nakon obavijesti iz podtočke 1. To ne mora biti učinjeno ako poduzetnik ponudi da sam prikupi proizvod. Potrošač je u svakom slučaju promatrao razdoblje vraćanja proizvoda ako je proizvod vraćen prije isteka razdoblja razmišljanja.

3. Potrošač će proizvod vratiti sa svim isporučenim priborom i, ako je to razumno moguće, u izvornom stanju i pakiranju te u skladu s razumnim i jasnim uputama poduzetnika.

4. Rizik i teret dokaza za ispravno i pravovremeno izvršavanje prava na povlačenje pada na potrošača.

5. Potrošač snosi izravne troškove vraćanja proizvoda. Ako poduzetnik nije prijavio da je potrošač dužan snositi te troškove ili ako je poduzetnik istaknuo da će snositi troškove sam, potrošač ne mora platiti troškove vraćanja proizvoda.

6. Ako se potrošač povuče nakon što je prvi put izričito zatražio da izvođenje usluge ili isporuke plina, vode ili električne energije nije pripremljeno za prodaju, neće se pokrenuti u ograničenom volumenu ili određenoj količini tijekom razdoblja razmatranja, potrošač će isplati poduzetniku iznos koji je jednak dijelu obveze koja je već izvršena u trenutku povlačenja u odnosu na potpuno ispunjavanje obveze.

7. Potrošač ne snosi troškove obavljanja usluga za opskrbu vodom, plinom ili električnom energijom koje nisu spremne za prodaju u ograničenom volumenu ili količini, ili za opskrbu daljinskog grijanja ako
a. Poduzetnik nije dostavio Potrošaču zakonski propisane informacije o pravu povlačenja, naknadi troškova u slučaju povlačenja ili standardnom obrascu za povlačenje, ili
b. ako potrošač nije izričito zatražio da se usluga ili opskrba plinom, vodom i električnom energijom ili daljinskim grijanjem pokrenu tijekom razdoblja razmatranja.

8. Potrošač ne snosi nikakve troškove za potpunu ili djelomičnu isporuku digitalnog sadržaja koji nije pohranjen na fizičkom nositelju ako
a. prije isporuke nije izričito dao pristanak na početak izvršenja ugovora prije isteka razdoblja za razmatranje;
b. nije priznao da je izgubio pravo na odustajanje od davanja pristanka; ili
c. Poduzetnik nije potvrdio izjavu Potrošača.

9. Ako potrošač ostvari svoje pravo na odustanak, svi dodatni sporazumi prestaju važiti po zakonu.Članak 9 - Obveze poduzetnika u slučaju povlačenja

1. Ako poduzetnik obavijesti o povlačenju elektroničkim putem, dužan je odmah poslati povratnicu.

2. Poduzetnik će nadoknaditi sve uplate koje izvrši potrošač, uključujući sve troškove dostave koje potrošač može naplatiti za vraćeni proizvod, što je prije moguće, ali u roku od 14 dana nakon dana kada ga je potrošač obavijestio o povlačenju. Osim ako poduzetnik ne ponudi da sam prikupi proizvod, može sačekati s povratom sredstava sve dok ne primi proizvod ili dok Potrošač ne dokaže da je proizvod vratio, što god prije nastupi.

3. Poduzetnik će koristiti ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio, osim ako potrošač pristane na drugu metodu. Naknada je za Potrošača besplatna.

4. Ako se potrošač odluči za skuplji način isporuke umjesto najjeftinije standardne isporuke, poduzetnik ne mora nadoknaditi dodatne troškove za skuplju metodu.Članak 10 - Isključenje prava na povlačenje

Poduzetnik može isključiti sljedeće proizvode i usluge iz prava na povlačenje, ali samo ako je Poduzetnik to jasno obavijestio prilikom izrade ponude ili u svakom slučaju pravodobno prije sklapanja ugovora:

1. Proizvodi ili usluge po cijeni koja je podložna fluktuacijama na financijskom tržištu na koje Poduzetnik nema utjecaja i koje se mogu pojaviti u razdoblju povlačenja;

2. Sporazumi koji su zaključeni tijekom javne dražbe. Javna dražba definira se kao način prodaje putem kojega Poduzetnik nudi proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge Potrošaču koji je osobno prisutan ili ima mogućnost biti osobno prisutan na dražbi pod vodstvom aukcionara i pri čemu uspješni ponuđač obvezan je kupiti proizvode, digitalni sadržaj i / ili usluge.

3. Ugovori o uslugama, nakon punog obavljanja usluge, ali samo ako
a. rad je započeo s izričitim prethodnim pristankom potrošača; i
b. Potrošač je izjavio da će izgubiti pravo na povlačenje čim Poduzetnik u potpunosti ispuni ugovor.

4. Ugovori o uslugama za smještaj dostupnih kad je određeno razdoblje provedbe osigurano i osim za stambene svrhe, prijevoz robe, usluge iznajmljivanja automobila i ugostiteljstvo;

5. Ugovori koji se odnose na slobodne aktivnosti kada je određeni datum ili razdoblje izvršenja dogovoreno u sporazumu;

6. Proizvodi proizvedeni u skladu sa specifikacijama Potrošača koji nisu prefabricirani i proizvedeni na temelju individualnog izbora ili odluke Potrošača ili koji su namijenjeni određenoj osobi;

7. Pokvarljivi proizvodi ili proizvodi s ograničenom trajnošću.

8. Zapečaćene proizvode koji su iz zdravstvenih ili higijenskih razloga neprikladni za vraćanje i čiji je pečat oštećen;

9. Proizvodi koji su zbog svoje prirode nepovratno pomiješani s drugim proizvodima;

10. Alkoholna pića od kojih je cijena ugovorena prilikom sklapanja ugovora, ali dostava se može obaviti tek nakon 30 dana, a čija stvarna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu koje Poduzetnik ne može utjecati.

11. Zapečaćene audio i video zapise i računalne programe čiji su pečati slomljeni nakon isporuke;

12. Novine, časopisi ili časopisi, osim pretplata na njih;

13. Dostava digitalnog sadržaja, osim na fizičkom prijevozniku, ali samo ako:
a. uspješnost je započeta uz izričitu prethodnu suglasnost Potrošača;
b. Potrošač je naveo da će na taj način izgubiti pravo na odustanak.Članak 11 - Cijena

1. Cijene pruženih proizvoda i / ili usluga neće se povećavati tijekom razdoblja valjanosti navedenog u ponudi, ovisno o promjenama cijena zbog promjena u stopama PDV-a.

2. Za razliku od prethodnog stavka, poduzetnik može ponuditi proizvode ili usluge čije cijene podliježu fluktuacijama na financijskom tržištu koje su izvan kontrole poduzetnika, uz promjenjive cijene. U ponudi će biti navedena mogućnost podložnosti promjenama i činjenica da su sve navedene cijene ciljne cijene.

3. Povećanje cijena u 3 mjeseci nakon sklapanja ugovora dopušteno je samo ako su rezultat novog zakonodavstva.

4. Povećanje cijena od 3 mjeseci nakon sklapanja ugovora dopušteno je samo ako ga je poduzetnik propisao i
a. one su rezultat zakonskih propisa ili odredbi, ili
b. Potrošač je ovlašten otkazati ugovor prije dana kada počinje povećanje cijene.

5. Sve cijene navedene u ponudi proizvoda ili usluga uključuju PDV.Članak 12 - Izvršenje ugovora i dodatnog jamstva

1. Poduzetnik jamči da su proizvodi i / ili usluge u skladu s ugovorom, sa specifikacijama navedenim u ponudi, s razumnim zahtjevima upotrebljivosti i / ili pouzdanosti te s postojećim zakonskim odredbama i / ili državnim propisima na dan sklapanja ugovora , Ako je dogovoreno, Poduzetnik također jamči da je proizvod prikladan za neku drugu vrstu od normalne uporabe.

2. Dodatno jamstvo koje nudi poduzetnik, njegov dobavljač, proizvođač ili uvoznik nikada neće utjecati na prava i zahtjeve koje potrošač može ostvariti protiv poduzetnika u vezi s neispunjavanjem obveza poduzetnika ako poduzetnik nije ispunio svoj dio dogovor.

3. Pod "dodatnim jamstvom" podrazumijeva se svaka obveza poduzetnika, njegovog dobavljača, uvoznika ili proizvođača u kojem dodjeljuje određena prava ili zahtjeve potrošaču koji idu dalje od zakonskih obveza u slučaju da ne postupi u skladu sa svojim dijelom dogovor.Članak 13 - Isporuka i izvršenje

1. Poduzetnik će pri rezerviranju narudžbi i izvršavanju narudžbi proizvoda te procjeni zahtjeva za pružanjem usluga ostvariti najbolju moguću brigu.

2. Mjesto isporuke je na adresi koju je potrošač dao poduzetniku.

3. Uz dužno poštivanje odredbi članka 4 ovih Općih uvjeta, Poduzetnik će izvršavati prihvaćene naloge s prikladnom brzinom, ali najmanje u roku od 30 dana, osim ako nije dogovoren drugi rok isporuke. Ako je dostava odgođena ili ako se nalog ne može popuniti ili se može ispuniti samo djelomično, potrošač će o tome biti obaviješten u roku od mjesec dana od narudžbe. U takvim slučajevima, Potrošač ima pravo odbiti ugovor bez naknade i sa pravom na moguću naknadu.

4. Nakon odbijanja u skladu s prethodnim stavkom, poduzetnik je dužan vratiti uplatu potrošača odmah, ali najmanje u roku od 30 dana nakon odbijanja.

5. Rizik gubitka i / ili oštećenja proizvoda snosit će Poduzetnik do trenutka dostave Potrošaču ili predstavnika koji je unaprijed imenovan i obznanjen Potrošaču, osim ako je izričito dogovoreno drugačije.Članak 14 - Ugovori o nastavku izvedbe: trajanje, prestanak i obnova
Završetak

1. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge, uz dužno poštivanje pravila o raskidu i uz otkazni rok od najviše mjesec dana.

2. Potrošač može u svakom trenutku raskinuti ugovor koji je sklopljen na određeno vrijeme i koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge na kraju određenog razdoblja, uz dužno poštivanje pravila o raskidu i predmet ne više od mjesec dana unaprijed.

3. Potrošač može otkazati ugovore navedene u prethodnim stavcima:
- u bilo koje vrijeme, a ne ograničiti se na raskid u određeno vrijeme ili u određenom razdoblju;
- barem na isti način na koji je zaključio;
- u svakom trenutku s istim obavijestima koje je poduzetnik propisao za sebe.
Nastavak

4. Ugovor sklopljen na određeno razdoblje koji se proteže na redovnu isporuku proizvoda (uključujući električnu energiju) ili usluge, ne može se automatski produljiti ili produljiti na određeno razdoblje.

5. Bez obzira na prethodni stavak, ugovor na određeno vrijeme koji se proteže na redovnu dostavu dnevnih novina, novina, tjednih novina i časopisa, može se prešutno obnoviti za određeno razdoblje od najviše tri mjeseca ako potrošač može raskinuti ovaj prošireni ugovor prema završetka produženja s obavijesti od najviše mjesec dana.

6. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme koji se odnosi na redovnu isporuku proizvoda ili usluga može se prešutno produžiti samo na neodređeno vrijeme ako ga potrošač može otkazati u bilo koje vrijeme uz obavijest od mjesec dana. Najava je tri mjeseca najviše u ugovoru o isporuci dnevnih novina, novina i tjednika i časopisa koji se održavaju redovito, ali manje od jednom mjesečno.

7. Ugovor s ograničenim trajanjem redovite dostave probnih dnevnih novina, novina, tjednika i časopisa (probna ili uvodna pretplata) ne prelazi se prešutno i završava automatski nakon probnog ili uvodnog razdoblja.

Trajanje
8. Ako je trajanje ugovora duže od jedne godine, potrošač može raskinuti ugovor u bilo kojem trenutku nakon jedne godine s otkaznim rokom od najviše jednog mjeseca, osim ako se razumnost i pravednost odupru otkazu prije isteka ugovorenog roka.
Članak 15 - Plaćanje

1. Osim ako je drugačije navedeno u ugovoru ili u dodatnim uvjetima, iznosi koje treba platiti Potrošač moraju biti podmireni unutar 14 dana nakon razdoblja razmišljanja, ili ako nema razdoblja za razmatranje u 14 dana nakon zaključenja ugovora. U slučaju dogovora o pružanju usluge, ovo razdoblje počinje teći od dana kada je Potrošač dobio potvrdu ugovora.

2. Prilikom prodaje proizvoda potrošačima nije dopušteno ugovarati predujam u iznosu većem od 50% u Općim uvjetima. Ako je ugovorena avansna uplata, Potrošač ne može izjaviti nikakvo pravo glede izvršenja predmetne narudžbe ili usluge (a) o kojoj je riječ prije ugovaranja avansne uplate.

3. Potrošač je dužan odmah obavijestiti Poduzetnika o mogućim netočnostima u pojedinostima plaćanja koje su dane ili specificirane.

4. U slučaju da potrošač nije pravodobno ispunio svoje obveze plaćanja, a poduzetnik mu je ukazao da je plaćanje kasnilo i da je potrošaču omogućio razdoblje od 14 dana da ispuni obveze plaćanja, potrošač treba platiti zakonsku kamatu na iznos koji se plaća, a poduzetnik ima pravo naplatiti potrošaču bilo kakve troškove sudske naplate. Ti troškovi izvanparnične naplate iznose ne više od 15% za nepodmirene iznose do € 2,500, 10% za sljedeće € 2,500 i 5% za sljedeće € 5000, s najmanje € 40. Poduzetnik može odstupati od navedenih iznosa i postotaka u korist Potrošača.
Članak 16 - Postupak za pritužbe

1. Poduzetnik mora imati dovoljno prijavljenog žalbenog postupka, te će rješavati pritužbu u skladu s ovim žalbenim postupkom.

2. Pritužbe na izvršenje ugovora bit će podnesene u cijelosti i jasno opisane poduzetniku u razumnom roku nakon što je potrošač otkrio nedostatke.

3. Na pritužbe podnesene Poduzetniku, odgovorit će se u roku od 14 dana nakon datuma primitka. Ako prigovor zahtijeva dulje vrijeme za rukovanje, poduzetnik će odgovoriti u roku od 14 dana s obavijesti o primitku i naznakom kada potrošač može očekivati ​​detaljniji odgovor.

4. Ako se žalba ne može riješiti zajedničkim savjetovanjem u razumnom roku ili u roku od 3 mjeseci nakon podnošenja pritužbe, bit će spor koji je otvoren za pravila za rješavanje sporova.
Članak 17 - Sporovi

1. Ugovori između Poduzetnika i Potrošača na koje se primjenjuju ovi Opći uvjeti isključivo su uređeni nizozemskim zakonom.

2. S dužnim poštovanjem dolje navedenih odredbi, sporovi između Potrošača i Poduzetnika u vezi s osnivanjem ili izvedbom ugovora koji se odnose na proizvode ili usluge koje Poduzetnik mora dostaviti ili koje je već isporučeno mogu podnijeti i Potrošač i Poduzetnik do Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Spor rješava nizozemski Odbor za sporove [Geschillencommissie] samo ako je potrošač podnio svoju pritužbu poduzetniku u razumnom roku.

4. Spor je morao biti podnesen u pisanom obliku Geschillencommissie Webshop u roku od tri mjeseca od nastanka spora.

5. Ako Potrošač želi podnijeti spor Geschillencommissie, Poduzetnik je vezan ovim izborom. Kada poduzetnik želi podnijeti spor Geschillencommissie-u, potrošač mora pismeno izraziti svoje mišljenje u roku od pet tjedana nakon pisanog zahtjeva poduzetnika o tome želi li ili želi da spor rješava nadležni sud. Ako poduzetnik nije čuo za opciju Potrošača u roku od pet tjedana, poduzetnik ima pravo podnijeti spor nadležnom sudu.

6. Odluka Geschillencommissie donijet će se pod uvjetima navedenim u pravilima Arbitražne komisije (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Odluka Geschillencommissie je obvezujući savjet.

7. Odbor za sporove neće riješiti spor ili će ga prekinuti ako mu poduzetnik odobri moratorij, bankrotira ili doista prekine svoje poslovne aktivnosti prije nego što Komisija riješi spor na raspravi i donese konačnu odluku.Članak 18 - Dodatne odredbe ili odstupanja

Dodatne odredbe i / ili odstupanja od ovih Općih uvjeta ne smiju biti na štetu Potrošača i moraju se staviti u pisanom obliku ili evidentirati na način da ih Korisnik može pohraniti na pristupačan način na dugoročnom nositelju podataka.Članak 19 - Izmjene i dopune Općih uvjeta

1. Ovi Opći uvjeti neće se mijenjati osim u dogovoru s nizozemskom Consumentenbond (Udruga potrošača).

2. Izmjene i dopune ovih Uvjeta vrijede samo nakon što su objavljene na odgovarajući način, pod uvjetom da u slučaju odgovarajućih izmjena i dopuna, odredba koja je najpovoljnija za Potrošača ima prednost tijekom važenja ponude.