naudojimas PrintCMR nemokamai per 14 dienos bandom�j� laikotarp�

Jūs galite download, �diegti ir naudoti PrintCMR tiesiogiai.


Nemokama bandomoji versija PrintCMR 14 dienas

Jūs galite download, �diegti ir naudoti PrintCMR tiesiogiai.

14 dien� bandomojo laikotarpio metu galite naudoti visk�, kas �manoma PrintCMR.
�sigij� ir aktyvavus licencij�, bandomojo laikotarpio blokada bus pakeista, ir j�s galite t�sti darb� su ta pa�ia versija.

D�l nemokamo bandomojo laikotarpio mes manome, kad gal�jote pakankamai programin�s �rangos. J�s� pra�ymu bandom�j� laikotarp� galima prat�sti.

Tod�l gr��inimai n�ra tinkami m�s� naudotojams.Mokėjimai

Jūs galite pasirinkti:
- Tiesioginis mok�jimas internetu u�sakant
- Pardavimo s�skaitos fakt�ros siuntimas, tada mokate v�liau.

Jei nuspr�site sumok�ti, mes imsim�s papildom� 10 eur� (be PVM) d�l administracini� akt�.

Mok�jimas per EEnvoudigg.nl yra visada saugus: kredito kortele (Visa, MasterCard, American Express) per m�s� saugi� SSL proced�r�.
Vartotojai Nyderlanduose taip pat gali mok�ti saugiai naudojant �iDEAL�.
Pasiteisinsite i� karto per u�sakymo proces� su savo banku savo patikimoje internetin�je bankininkyst�je.Pristatymo laikas

Jei pateik�te u�sakym�, laukiame mok�jimo gavimo.
Gav�, mes atsi�sime jums licencijos kod�, v�liausiai per 7 dien� laikotarp�.


Nor�dami gauti daugiau informacijos, �r.