Член 1 - Дефиниции

Во овие Услови и правила, следните услови ќе го имаат следново значење:

Дополнителен договор: договор во кој потрошувачот стекнува производи, дигитални содржини и / или услуги во однос на договорот за далечина и овие стоки, дигитални содржини и / или услуги се испорачани од претприемачот или трета страна врз основа на договор помеѓу оваа трета страна и претприемачот;
Период на размислување: периодот во кој потрошувачот може да го искористи своето право на повлекување;
Потрошувач: физичко лице кое не дејствува за цели поврзани со неговите трговски, трговски, занаетчиски или професионални активности;
Ден: календарски ден;
Дигитална содржина: податоци произведени и испорачани во дигитална форма;
Континуиран договор за извршување: договор за испорака на стоки, услуги и / или дигитална содржина во одреден период;
Одржлив носител на податоци: сите средства, вклучувајќи и е-пошта, кои му овозможуваат на потрошувачот или на претприемачот да чува информации насочени кон него лично на таков начин што го прави идните консултации и употреба можни во период кој одговара на целта за која информацијата е наменета и што овозможува непроменета репродукција на складираните информации.
Право на повлекување: опцијата на потрошувачот да не продолжи со договорот за растојание во периодот на разладување;
Претприемач: природно на правно лице кое обезбедува производи, (пристап до) дигитални содржини и / или услуги на потрошувачите на далечина;
Договор за растојание: договор склучен од претприемачот и потрошувачот во рамките на организиран систем за продажба на производи, дигитални содржини и / или услуги на далечина, со што се прави ексклузивна или дополнителна употреба на една или повеќе технологии за комуникација на далечина до заклучок од договорот;
Технологија за комуникација на далечина: средство да се користи за склучување на договор без потрошувачот и претприемачот да бидат заедно на истото место во исто време.Член 2 - Идентитетот на претприемачот

Име на претприемачот: PrintCMR
Деловна адреса: Коренслот 9b, 3474 HN ZEGVELD Холандија
Посета на адреса: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Холандија
Повикувачки број: + 31-651246097
И-мејл адреса: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Вие треба да вклучите JavaScript за да ја видите.
Број на Комората за трговија: NL 30182545
Број за идентификација на ДДВ: NL168977928B01

За холандскиот превод: кликнете овде за повеќе информации.Член 3 - Применливост

1. Овие Општи услови се применуваат за секоја понуда од претприемачот и за секој договор за далечина склучен од претприемачот и потрошувачот.

2. Пред склучување на договор за далечина, претприемачот ќе го направи текстот на овие Општи услови да биде достапен бесплатно и што е можно поскоро. Ако тоа е разумно невозможно, Претприемачот ќе покаже на кој начин Општиот условите може да се прегледаат и дека ќе бидат испратени бесплатно ако тоа се побара, пред да се склучи далечниот договор.

3. Доколку договорот за растојание е склучен електронски, текстот на овие Општи услови, во отстапување од претходниот дел и пред договорот за далечина, може да се достави до потрошувачот електронски на таков начин што потрошувачот лесно може да го зачува на долгорочен носител на податоци. Доколку ова е разумно невозможно, ќе се наведе каде Општиот услов може да се гледа по електронски пат и дека ќе бидат испратени по барање на потрошувачот бесплатно, било по електронски пат или на друг начин, пред склучување на договорот за далечина;

4. Во случај да се применува одреден услов за производ или услуга, покрај овие Општи услови, во вториот и третиот став соодветно се применуваат, а во случај на контрадикторни услови, потрошувачот секогаш може да се жали на применливата одредба што е најмногу поволна за него / неа.Член 4 - понудата

1. Ако понудата е со ограничено времетраење или ако се применуваат одредени услови, тоа ќе биде експлицитно наведено во понудата.

2. Понудата содржи целосен и точен опис на производите, дигиталните содржини и / или услугите кои ги нуди. Описот е соодветно детализиран за да му овозможи на потрошувачот соодветно да ги процени производите, услугите и / или дигиталната содржина. Ако претприемачот користи слики, тие се вистинити слики на производите и / или услугите. Очигледни грешки или грешки во понудата не го врзуваат претприемачот.

3. Сите понуди содржат такви информации дека на потрошувачот е јасно кои права и обврски се поврзани со прифаќањето на понудата.Член 5 - Договорот

1. Согласно со одредбите од ставот 4, договорот станува валиден кога потрошувачот ја прифатил понудата и ги исполнил поставените услови.

2. Доколку Корисникот ја прифати понудата по електронски пат, претприемачот веднаш ќе го потврди приемот на приемот на понудата по електронски пат. Додека приемот на наведеното прифаќање не е потврден, потрошувачот може да го отфрли договорот.

3. Доколку договорот е склучен електронски, претприемачот ќе преземе соодветни технички и организациски мерки за безбедност за електронски пренос на податоци и ќе обезбеди безбедна веб-средина. Ако потрошувачот може да плати по електронски пат, претприемачот треба да ги почитува соодветните безбедносни мерки.

4. Претприемачот може, во рамките на законот, да собере информации за способноста на потрошувачот да ги исполни своите обврски за плаќање и сите факти и фактори кои се релевантни за одговорно склучување на договорот за далечина. Доколку, врз основа на резултатите од истрагата, Претприемачот има цврсти причини да не го склучува договорот, тој има законско право да одбие налог или барање поддржано од причини или да приложи посебни услови за спроведување.

5. Пред да го достави производот, Претприемачот ги испраќа следните информации заедно со производот, услугата или дигиталната содржина во писмена форма или на таков начин што корисникот може да го чува на достапен начин на долгорочен носител на податоци:
a. адресата за посета на деловниот естај на претприемачот, каде што потрошувачот може да стапи во контакт со било какви жалби;
б. условите и начинот на кој потрошувачот може да го оствари правото на повлекување или, во зависност од случајот, јасни информации за тоа дека тој е ослободен од правото на повлекување;
в. информациите кои одговараат на постојните по-продажни услуги и гаранции;
d. Цената ги вклучува сите даноци на производот, услугата или дигиталната содржина, каде што е применливо трошоците за испорака и начинот на плаќање, испорака или спроведување на договорот за далечина;
e. условите за откажување на договорот ако договорот трае повеќе од една година или на неопределено време.
f. стандардниот образец за повлекување доколку потрошувачот има право на повлекување.

6. Во случај на континуиран договор за извршување, одредбата од претходниот став се однесува само на првата испорака.Член 6 - Право на повлекување

Во случај на производи:

1. Потрошувачот може да отфрли договор за купопродажба за производ без да даде причини за период на одразување од најмалку 14 дена. Претприемачот може да побара од потрошувачот за причината за повлекувањето, но не може да го присили да ја наведе својата причина (и).

2. Периодот на размислување од подкласата 1 започнува на денот кога производот е примена од страна на потрошувачот или од трета страна назначена од него однапред и кој не е превозник или
a. ако потрошувачот наредил неколку производи по истиот редослед: денот кога Потрошувачот или трети лица назначени од него го добиле последниот производ. Претприемачот може да одбие налог од неколку производи со различни датуми на испорака под услов тој јасно да го информира потрошувачот пред процесот на нарачка.
б. во случај испораката на производот да се состои од неколку серии или делови: денот кога Потрошувачот или трети лица назначени од него ја добиле последната серија или последниот дел.
в. во случај на договор за редовна испорака на производи во одреден период: денот кога Потрошувачот или трети лица назначени од него го добиле првиот производ.

Во случај на услуги и дигитални содржини кои не се доставуваат на физички превозник:

3. Потрошувачот може да го раскине договорот за услуги или договор за испорака на дигитални содржини кои не се испорачуваат на физички превозник без да дадат причини во текот на најмалку 14 дена. Претприемачот може да побара од потрошувачот за причината за повлекувањето, но не може да го присили да ја наведе својата причина (и).

4. Периодот на размислување од членот 3 започнува на денот по склучувањето на договорот.

Продолжен период на размислување за производи, услуги и дигитални содржини што не биле испорачани на физички превозник во случај да не се даваат информации за правото на повлекување:

5. Доколку претприемачот не му го обезбедил на потрошувачот законски потребните информации за правото на повлекување или не обезбедил стандарден образец за повлекување, периодот на рефлектирање истекува дванаесет месеци по завршувањето на оригиналниот период на размислување во согласност со периодот на размислување утврден во претходните под-клаузули од овој член.

6. Доколку претприемачот му обезбеди на потрошувачот информациите наведени во претходниот член во рок од дванаесет месеци по датумот на почеток на првичниот период на размислување, периодот на размислување истекува 14 ден по денот на кој Корисникот ја примил информацијата.


Член 7 - Обврски на потрошувачите за време на размислување

1. Во текот на овој период, потрошувачот внимателно ќе се справи со производот и пакувањето. Потрошувачот треба да го распушти или да го користи производот само до степен потребен за утврдување на природата, карактеристиките и ефектот на производот. Водечки принцип е дека потрошувачот може само да се справи и да го провери производот на начин на кој е дозволено да се справи со некој производ во продавница.

2. Потрошувачот е одговорен само за намалувањето на вредноста на производот што е предизвикано од начинот на ракување со производот кој отишол подалеку од дозволеното во поглавјето 1.

3. Потрошувачот не е одговорен за намалувањето на вредноста на производот доколку Претприемачот не му ги обезбеди сите правни информации за правото на повлекување пред да го склучи Договорот.Член 8 - Остварување на правото на повлекување на потрошувачот и трошоците

1. Доколку Корисникот го искористи своето право на повлекување, недвосмислено го известува претприемачот со стандардниот образец за повлекување во периодот на размислување.

2. Потрошувачот го враќа производот или го предава на (овластениот претставник на) претприемачот колку што е можно побрзо, но во рамките на 14 дена сметајќи од денот по известувањето наведено во потклаузулата 1. Ова не треба да се направи ако претприемачот понудил сам да го собере производот. Потрошувачот го забележал периодот на враќање на производот во секој случај ако производот се враќа пред истекот на периодот на размислување.

3. Потрошувачот треба да го врати производот со сите испорачани додатоци и ако е разумно можно во оригиналната состојба и пакување и во согласност со разумните и јасни упатства дадени од претприемачот.

4. Ризикот и товарот на докажување за правилно и навремено остварување на правото на повлекување паѓаат на потрошувачот.

5. Потрошувачот ги сноси директните трошоци за враќање на производот. Доколку Претприемачот не пријавил дека Потрошувачот мора да ги сноси овие трошоци или ако претприемачот истакнал дека сам ќе ги сноси трошоците, потрошувачот не треба да ги плати трошоците за враќање на производот.

6. Ако потрошувачот се повлече откако првпат изрично побарал извршувањето на услугата или снабдувањето со гас, вода или електрична енергија што не е подготвено за продажба да не се стартува во ограничен волумен или дадена количина за време на периодот на размислување, му исплати на претприемачот износ кој е еднаков на оној дел од обврската што е веќе извршена во моментот на повлекување во споредба со целосната усогласеност на обврската.

7. Потрошувачот не ги сноси трошоците за вршење на услуги за снабдување со вода, гас или електрична енергија што не биле подготвени за продажба во ограничен обем или количество или за снабдување со централно греење ако
a. претприемачот не му обезбеди на потрошувачот статутарно потребни информации за правото на повлекување, надоместокот за трошоци во случај на повлекување или стандардниот образец за повлекување, или
б. ако потрошувачот експлицитно не побара да се започне извршувањето на услугата или снабдувањето со гас, вода и електрична енергија или централно греење за време на периодот на размислување.

8. Потрошувачот не носи никакви трошоци за целосна или делумна испорака на дигитални содржини кои не се складирани на физички превозник ако
a. пред испораката, тој експлицитно не се согласил да го започне извршувањето на договорот пред крајот на периодот на размислување;
б. тој не признал дека го губи своето право на повлекување кога дава согласност; или
в. претприемачот не успеа да ја потврди изјавата на потрошувачот.

9. Доколку Корисникот го искористи своето право на повлекување, сите дополнителни договори завршуваат со закон.Член 9 - Обврски на претприемачот во случај на повлекување

1. Доколку претприемачот го направи известувањето за повлекување по електронски пат, тој веднаш ќе испрати потврда за враќање.

2. Претприемачот ќе ги надомести сите плаќања направени од страна на потрошувачот, вклучувајќи и какви било трошоци за испорака кои потрошувачот може да ги наплати за вратениот производ, што е можно поскоро, но во рок од 14 дена по денот на кој потрошувачот го известил за повлекувањето. Освен ако претприемачот не понуди сам да го набави производот, тој може да почека со плаќање додека не го добие производот или додека потрошувачот не докаже дека го вратил производот, кое и да настапи прво.

3. Претприемачот ќе ги користи истите средства за плаќање што ги користи потрошувачот, освен ако потрошувачот не се согласува со друг метод. Надоместот е бесплатен за потрошувачот.

4. Доколку потрошувачот се одлучил за поскап начин на испорака, наместо најевтината стандардна испорака, претприемачот не треба да ги надомести дополнителните трошоци за поскапиот метод.Член 10 - Исклучување на правото на повлекување

Претприемачот може да ги исклучи следните производи и услуги од правото на повлекување, но само ако претприемачот јасно го известил ова при доставување на понудата или, во секој случај, навремено пред склучување на договорот:

1. Производи или услуги со цена која е предмет на флуктуации на финансискиот пазар на кои претприемачот нема влијание и кој може да се случи во периодот на повлекување;

2. Договори кои се склучени на јавна аукција. Јавна аукција се дефинира како метод на продажба со кој претприемачот нуди производи, дигитални содржини и / или услуги на потрошувачот кој е лично присутен или има можност лично да присуствува на аукцијата под раководство на аукционерот, при што успешниот понудувач е должен да ги купи производите, дигиталната содржина и / или услугите.

3. Договори за услуги, по целосно извршување на услугата, но само ако
a. изведбата започна со експлицитна претходна согласност на потрошувачот; и
б. Потрошувачот изјави дека ќе го изгуби своето право на повлекување веднаш штом претприемачот целосно ќе го изврши договорот.

4. Договори за услуги за сместување на располагање кога е обезбеден одреден период на имплементација и освен за станбени цели, превоз на стоки, услуги за изнајмување на автомобили и угостителство;

5. Договори поврзани со рекреативни активности кога одреден датум или период на работа е договорен во договорот;

6. Производи произведени во согласност со спецификациите на потрошувачот кои не се префабрикувани и кои се произведуваат врз основа на индивидуален избор или одлука на потрошувачот или кои се наменети за одредено лице;

7. Расипливи производи или производи со ограничена издржливост.

8. Запечатени производи кои се од здравствени или хигиенски причини кои не се соодветни за враќање и за кои е прекинат печат;

9. Производи кои по својата природа се неповратно мешани со други производи;

10. Алкохолни пијалаци за кои цената е договорена по склучувањето на договорот, но од кои испораката може да се одвива само по 30 дена, а чија реална вредност зависи од флуктуациите на пазарот што претприемачот не може да влијае.

11. Запечатени аудио и видео снимки и компјутерски програми од кои фоките биле прекинати по испораката;

12. Весници, периодични изданија или списанија, со исклучок на претплати за нив;

13. Испорака на дигитални содржини освен на физички оператор, но само ако:
a. изведбата започнала со експлицитна претходна согласност на потрошувачот;
б. Потрошувачот изјавил дека ќе го изгуби своето право на повлекување со тоа.Член 11 - Цената

1. Цените на понудените производи и / или услуги не се покренуваат за време на периодот на важење во понудата, предмет на промени во цената поради промена на стапките на ДДВ.

2. Спротивно на претходниот став, претприемачот може да понуди производи или услуги чии цени се предмет на флуктуации на финансискиот пазар кои се надвор од контролата на претприемачот, по варијабилни цени. Во понудата ќе биде наведена можноста да бидат предмет на флуктуации и фактот дека сите наведени цени се целни цени.

3. Зголемувањето на цените во 3 месеци по склучувањето на договорот е дозволено само ако тие се резултат на новото законодавство.

4. Зголемувањето на цените од 3 месеци по склучувањето на договорот е дозволено само ако претприемачот го пропише и
a. тие се резултат на законски прописи или одредби, или
б. Потрошувачот има овластување да го откаже договорот пред денот на кој започнува зголемувањето на цените.

5. Сите цени наведени во обезбедувањето на производи или услуги вклучуваат ДДВ.Член 12 - Извршување на договор и дополнителна гаранција

1. Претприемачот гарантира дека производите и / или услугите се во согласност со договорот, со спецификациите наведени во понудата, со разумни барања за употребливост и / или сигурност и со постојните законски одредби и / или владини регулативи со денот на склучување на договорот . Доколку е договорено, Претприемачот исто така гарантира дека производот е соодветен за нормална употреба.

2. Дополнителна гаранција понудена од претприемачот, неговиот добавувач, производител или увозник никогаш нема да влијае на правата и побарувањата кои потрошувачите може да ги остваруваат против претприемачот за неуспехот во исполнувањето на обврските на претприемачот ако претприемачот не успеал во исполнувањето на неговиот дел договорот.

3. Се подразбира "дополнителна гаранција" за секоја обврска од страна на претприемачот, неговиот добавувач, увозникот или производителот во кој тој му доделува одредени права или побарувања на потрошувачот што одат подалеку од законски потребен во случај да не успее во согласност со неговиот дел договорот.Член 13 - Испорака и извршување

1. Претприемачот ќе ја искористи најдобра можна грижа при нарачувањето на нарачки и извршување на нарачки на производи и при проценка на барањата за обезбедување на услуги.

2. Местото на испорака е на адреса дадена од потрошувачот на претприемачот.

3. Со должно почитување на одредбите од член 4 од овие Општи услови, претприемачот ќе ги изврши прифатените налози со пригодна брзина, но барем во рок од 30 дена, освен ако не е договорен друг период на испорака. Доколку испораката е одложена, или ако нарачката не може да се пополни или може да се пополни само делумно, за тоа треба да се извести потрошувачот во рок од еден месец по нарачката. Во такви случаи, потрошувачот има право да го отповика договорот бесплатно и со право на можен надомест.

4. По отфрлањето во согласност со претходниот став, претприемачот веднаш ќе го врати исплатата направена од потрошувачот, но барем во 30 дена по отфрлањето.

5. Ризикот од загуба и / или оштетување на производите ќе биде на товар на претприемачот до времето на доставување до потрошувачот или претставник назначен однапред и му е познат на потрошувачот, освен ако не е експлицитно договорено поинаку.Член 14 - Континуирани договори за извршување: траење, престанок и обновување
Престанок

1. Потрошувачот може во секое време да го раскине договорот кој е склучен на неопределено време и кој се протега на редовна испорака на производи (вклучувајќи и електрична енергија) или услуги, со должно почитување на правилата за престанок и предмет на не повеќе од еден месец известување.

2. Потрошувачот може во секое време да го раскине договорот кој бил склучен за одредено време и кој се протега на редовна испорака на производи (вклучувајќи електрична енергија) или услуги на крајот на конкретниот период, со должно почитување на правилата за престанок и предмет на не повеќе од еден месец известување.

3. Потрошувачот може да ги откаже договорите споменати во претходните ставови:
- во секое време и да не биде ограничено на престанок во одредено време или во одреден период;
- барем на ист начин како што биле склучени од него;
- во секое време со иста забелешка како претприемачот што е предвиден за себе.
Продолжување

4. Договорот склучен за одреден период кој се протега на редовна испорака на производи (вклучувајќи електрична енергија) или услуги, не може автоматски да се прошири или да се обнови за определен период.

5. Без оглед на претходниот став, договорот за одреден период кој се протега до редовното доставување на дневни весници, весници, неделни весници и списанија, може премолчно да се обновува најмногу за период од три месеци, ако потрошувачот може да го раскине овој проширен договор кон крај на проширувањето со најмногу еден месец известување.

6. Договорот склучен за одреден период и кој се протега на редовна испорака на производи или услуги, може да се продолжи само премолчено на неопределено време, ако потрошувачот може да го откаже во секое време со известување од еден месец. Огласот е најмногу три месеци во вазниот договор за испорака на дневни весници, весници и неделници и списанија што се случуваат редовно, но помалку од еднаш месечно.

7. Договорот со ограничено времетраење на редовното доставување на судените дневни весници, весници, неделници и списанија (судење или воведна претплата) не се обновува премолчено и автоматски завршува по судењето или воведниот период.

Времетраење
8. Доколку траењето на договорот е повеќе од една година, потрошувачот може да го раскине договорот во кое било време по една година со известување не подолг од еден месец, освен ако разумноста и правичноста не му се спротивстават на раскинувањето пред истекот на договорениот рок.
Член 15 - Плаќање

1. Освен ако поинаку не е определено во договорот или во дополнителните услови, износите кои треба да ги плати Потрошувачот мора да бидат решени во 14 дена по периодот на размислување или ако не постои период на размислување во 14 дена по склучувањето на договорот. Во случај на договор за обезбедување на услуга, овој период започнува на денот кога Корисникот добил потврда за договорот.

2. Кога ги продавате производите на потрошувачите, не е дозволено да преговараат за авансно плаќање повеќе од 50% во Општи услови и услови. Доколку е договорено авансно плаќање, потрошувачот не може да наметне никакво право во врска со извршувањето на предметната нарачка или услугата (ите) за која станува збор пред да се направи договореното авансно плаќање.

3. Потрошувачот има обврска веднаш да го извести претприемачот за можни неточности во деталите за плаќањето кои се дадени или специфицирани.

4. Доколку потрошувачот не ги исполнил обврските за плаќање на време, а претприемачот му укажал дека плаќањето му е доцна и му овозможи на потрошувачот да има рок од 14 дена да ги исполни обврските за плаќање, потрошувачот е да ја плати законската камата на износот што треба да се плати и претприемачот има право да наплати на потрошувачот со какви било вонсудски трошоци за наплата. Овие трошоци за вонсудска наплата не изнесуваат повеќе од 15% за извозни износи до € 2,500, 10% за следните € 2,500 и 5% за следните € 5000, со минимум € 40. Претприемачот може да отстапи од споменатите износи и проценти во корист на потрошувачот.
Член 16 - Постапка за жалби

1. Претприемачот ќе има доволно известувана постапка за жалби и ќе постапува по претставката во согласност со оваа жалбена постапка.

2. Жалбите за извршување на договорот се доставуваат целосно и јасно опишани на претприемачот во разумно време откако Потрошувачот ги открил дефектите

3. Жалбите поднесени до Претприемачот ќе бидат одговорени во рок од 14 дена од денот на приемот. Доколку жалбата бара предвидливо подолго време за ракување, претприемачот ќе одговори во рок од 14 дена со известување за прием и индикација кога потрошувачот може да очекува подетален одговор.

4. Ако жалбата не може да се реши во заеднички консултации во разумен рок или во рок од 3 месеци по поднесувањето на тужбата, ќе има спор кој е отворен за правилата за решавање на спорот.
Член 17 - Спорови

1. Договорите помеѓу претприемачот и потрошувачот на кои се применуваат овие Општи услови се исклучиво регулирани со холандскиот закон.

2. Со должно почитување на одредбите наведени подолу, споровите помеѓу потрошувачот и претприемачот за формирање или извршување на договори поврзани со производи или услуги што претприемачот мора да ги испорача или кои веќе ги доставиле може да поднесат и потрошувачот и претприемачот да Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Хаг (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Спорот се решава од страна на холандскиот Комитет за спорови [Geschillencommissie] само ако Потрошувачот ја поднесе својата жалба до Претприемачот во разумен рок.

4. Спорот мора да е поднесен во писмена форма до Geschillencommissie Webshop во рок од три месеци по појавата на спорот.

5. Доколку Потрошувачот сака да поднесе спорот до Geschillencommissie, претприемачот е обврзан со овој избор. Кога претприемачот сака да го поднесе спорот до Geschillencommissie, Потрошувачот мора писмено да се изјасни во рок од пет недели по писмено барање од претприемачот дали тој така сака или сака спорот да го реши надлежниот суд. Доколку претприемачот не дознал за опцијата на потрошувачот во рок од пет недели, претприемачот има право да го поднесе спорот до надлежниот суд.

6. Одлуката на Geschillencommissie ќе биде донесена под условите утврдени во правилата на Арбитражната комисија (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Одлуката на Geschillencommissie е обврзувачки совет.

7. Комитетот за спорови нема да се справи со спорот или ќе престане да постапува ако претприемачот добие мораториум, банкротира или фактички ги завршил своите деловни активности, пред Комисијата да го реши спорот на сослушувањето и да додели конечна награда.Член 18 - Дополнителни одредби или дерогации

Дополнителни одредби и / или отстапувања од овие Општи услови не треба да бидат штетни за потрошувачите и мора да се стават во писмена форма или да се евидентираат на таков начин што потрошувачот може да ги чува на достапен начин на долгорочен носител на податоци.Член 19 - Измени на Општите услови

1. Овие Општи услови нема да се менуваат освен во консултација со холандската Consumentenbond (Здружение на потрошувачи).

2. Измените на овие Услови и правила важат само откако ќе бидат објавени на соодветен начин, под услов во случај на соодветни измени, одредбата која е најповолна за потрошувачот ќе преовладува за време на важење на понудата.