Artikel 1 - Definities

In deze Algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en / of diensten verwerft met betrekking tot een overeenkomst op afstand en deze goederen, digitale inhoud en / of diensten door de ondernemer of een derde worden geleverd op basis van een overeenkomst tussen deze derde en de ondernemer;
Bedenktijd: de periode waarin de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn commerciële, handels-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
Duurzaamheidscontract: een contract voor het leveren van goederen, diensten en / of digitale inhoud in een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk middel, inclusief e-mail, waarmee de consument of ondernemer informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op een zodanige manier opslaat dat toekomstig raadpleging en gebruik mogelijk is gedurende een periode die overeenkomt met het doel waarvoor de informatie is bestemd en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijk persoon van een rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en / of diensten aan consumenten op afstand aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een door de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst in het kader van een georganiseerd systeem voor producten, producten en diensten op afstand, digitale inhoud en / of diensten waarbij uitsluitend of aanvullend gebruik wordt gemaakt van een of meer technologieën voor communicatie op afstand tot de conclusie van het contract;
Techniek voor communicatie op afstand: een middel om een ​​overeenkomst tot stand te brengen zonder dat Consument en Ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats samen zijn.Artikel 2 - De identiteit van de ondernemer

Naam van de ondernemer: PrintCMR
Vestigingsadres: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nederland
Bezoekadres: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nederland
Telefoonnummer: + 31-651246097
E-mailadres Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Kamer van koophandel nummer: NL 30182545
BTW-identificatienummer: NL168977928B01

Voor de Nederlandse vertaling: Klik hier voor meer informatie.Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.

2. Alvorens een overeenkomst op afstand te sluiten, zal de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos en zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen. Indien dit redelijkerwijs onmogelijk is, geeft de ondernemer aan op welke wijze de algemene voorwaarden kunnen worden geïnspecteerd en dat deze op verzoek kosteloos worden toegezonden voordat het verre contract wordt gesloten.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan de tekst van deze algemene voorwaarden, in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook aan de consument langs elektronische weg worden aangeboden op een wijze die de consument gemakkelijk kan opslaan op een gegevensdrager voor de lange termijn. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aangegeven waar de Algemene Voorwaarden elektronisch kunnen worden ingezien en dat deze op verzoek van de Consument kosteloos, hetzij elektronisch of anderszins, zullen worden toegezonden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten;

4. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden een specifieke product- of servicevoorwaarde van toepassing is, zijn de tweede en derde alinea dienovereenkomstig van toepassing en in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden kan de consument altijd een beroep doen op de toepasselijke bepaling die het meest van toepassing is. gunstig voor hem / haar.Artikel 4 - Het aanbod

1. Als een aanbieding van beperkte duur is of als bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, moet dit expliciet in de aanbieding worden vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen de producten, diensten en / of digitale inhoud adequaat te beoordelen. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Alle aanbiedingen bevatten dergelijke informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten verbonden zijn aan het accepteren van de aanbieding.Artikel 5 - Het contract

1. Met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 4, komt het contract tot stand op het moment dat de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt de ondernemer onverwijld de ontvangst van het aanbod langs elektronische weg te hebben aanvaard. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument het contract verwerpen.

3. Indien het contract elektronisch wordt gesloten, treft de ondernemer passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, moet de ondernemer passende veiligheidsmaatregelen treffen.

4. De ondernemer kan, binnen de grenzen van de wet, informatie verzamelen over het vermogen van de consument om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, en alle feiten en factoren die relevant zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. Alvorens het product af te leveren, zal de ondernemer de volgende informatie samen met het product, de dienst of de digitale inhoud schriftelijk of op zodanige wijze verzenden dat de consument deze op een toegankelijke manier op een gegevensdrager met een lange termijn kan opslaan:
een. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met eventuele klachten in contact kan komen;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over het feit dat hij is vrijgesteld van het herroepingsrecht;
c. de informatie die overeenkomt met bestaande service na verkoop en garanties;
d. De prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, indien van toepassing de leveringskosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van het contract als het contract een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur.
f. het standaardformulier voor opname als de consument het herroepingsrecht heeft.

6. In geval van een duurovereenkomst is het bepaalde in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.Artikel 6 - Herroepingsrecht

In het geval van producten:

1. De consument kan een koopcontract voor een product zonder opgaaf van redenen ontbinden voor een bedenktijd van ten minste 14-dagen. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van de intrekking, maar kan hem niet dwingen zijn reden (en) kenbaar te maken.

2. De bedenktijd genoemd in subartikel 1 gaat in op de dag waarop het product door de Consument of door een vooraf door hem aangewezen derde is ontvangen en die niet de vervoerder is, of
een. als de Consument meerdere producten in dezelfde bestelling bestelt: de dag waarop de Consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer kan een bestelling van meerdere producten met verschillende leveringsdatums weigeren, op voorwaarde dat hij de consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces duidelijk op de hoogte brengt.
b. indien de levering van een product uit meerdere partijen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste partij of het laatste deel heeft ontvangen.
c. in geval van een overeenkomst over regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt afgeleverd:

3. De consument kan een overeenkomst voor diensten of een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager wordt afgeleverd, beëindigen zonder opgave van redenen gedurende ten minste 14-dagen. De ondernemer kan de consument vragen naar de reden van de intrekking, maar kan hem niet dwingen zijn reden (en) kenbaar te maken.

4. De bedenktijd genoemd in artikel 3 gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een fysieke drager is afgeleverd in het geval er geen informatie wordt gegeven over het herroepingsrecht:

5. Als de ondernemer de wettelijk vereiste informatie over het herroepingsrecht niet aan de consument heeft verstrekt of niet het standaardformulier voor herroeping heeft verstrekt, vervalt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd volgens de bedenktijd zoals bepaald in de vorige subclausules van dit artikel.

6. Indien de ondernemer de in het vorige artikel bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de begindatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 een dag na de dag waarop de consument de informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens deze periode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig voor het vaststellen van de aard, de kenmerken en het effect van het product. Het uitgangspunt is dat de consument het product alleen mag hanteren en inspecteren op de manier waarop iemand een product in een winkel mag gebruiken.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die wordt veroorzaakt door de manier van omgaan met het product die verder ging dan toegestaan ​​in subsectie 1.

3. De consument is niet aansprakelijk voor de waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet alle juridische informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt voordat hij tot het sluiten van de overeenkomst overgaat.Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en de kosten

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij de ondernemer binnen de bedenktijd ondubbelzinnig op de hoogte te stellen van het standaardformulier voor herroeping.

2. De consument zal het product retourneren of het zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen, afgeven vanaf de dag volgend op de kennisgeving als bedoeld in subartikel 1 aan (de gemachtigde vertegenwoordiger van) de ondernemer. Dit hoeft niet te gebeuren als de ondernemer aangeboden heeft om het product zelf af te halen. De consument heeft de retourperiode van het product in elk geval in acht genomen als het product wordt geretourneerd vóór het verstrijken van de bedenktijd.

3. De consument zal het product retourneren met alle geleverde accessoires en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking en in overeenstemming met redelijke en duidelijke instructies van de ondernemer.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of indien de ondernemer aangeeft de kosten zelf te zullen dragen, hoeft de consument de kosten van het terugzenden van het product niet te betalen.

6. Indien de Consument zich terugtrekt nadat hij eerst expliciet heeft verzocht om de levering van een dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed is gemaakt voor verkoop, niet te starten in een beperkt volume of een bepaalde hoeveelheid tijdens de bedenktijd, zal de Consument de ondernemer een bedrag betalen dat gelijk is aan het deel van de verplichting dat al ten tijde van de opname werd uitgevoerd in vergelijking met de volledige nakoming van de verplichting.

7. De Consument draagt ​​niet de kosten voor het verrichten van diensten voor de levering van water, gas of elektriciteit die niet in een beperkte hoeveelheid of hoeveelheid te koop zijn aangeboden, of voor de levering van stadsverwarming indien
een. de ondernemer de consument niet de wettelijk verplichte informatie heeft verstrekt over het herroepingsrecht, de vergoeding van kosten in geval van herroeping of het standaardformulier voor herroeping, of
b. als de consument niet expliciet heeft gevraagd om de uitvoering van de dienst of de levering van gas, water en elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd te starten.

8. De Consument draagt ​​geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is opgeslagen als
een. voorafgaand aan de levering heeft hij niet expliciet ingestemd met het starten van de uitvoering van de overeenkomst vóór het einde van de bedenktijd;
b. hij heeft niet toegegeven zijn herroepingsrecht te verliezen bij het geven van toestemming; of
c. de ondernemer heeft de verklaring van de consument niet bevestigd.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, eindigen alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege.Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Indien de ondernemer de kennisgeving van intrekking met elektronische middelen mogelijk maakt, zendt hij onverwijld een ontvangstbewijs.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen door de consument, inclusief eventuele leveringskosten die de consument in rekening mag brengen voor het geretourneerde product, zo spoedig mogelijk maar binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de opname heeft gemeld. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf te verzamelen, kan hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of totdat de consument heeft bewezen dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

3. De ondernemer maakt gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet te vergoeden.Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk heeft gemeld bij het doen van het aanbod of althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst:

1. Producten of diensten met een prijs die onderhevig is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kan voordoen;

2. Overeenkomsten die worden gesloten tijdens een openbare veiling. Een openbare veiling is gedefinieerd als een verkoopmethode waarbij de ondernemer producten, digitale inhoud en / of diensten aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid heeft om persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling onder leiding van een veilingmeester en waarbij de succesvolle bieder is verplicht om de producten, de digitale inhoud en / of de diensten te kopen.

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als
een. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

4. Dienstenovereenkomsten om accommodatie beschikbaar te stellen wanneer een bepaalde periode van uitvoering wordt aangeboden en anders dan voor huishoudelijke doeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding wanneer een bepaalde datum of periode van uitvoering in de overeenkomst is geregeld;

6. Producten vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de Consument die niet geprefabriceerd zijn en die zijn geproduceerd op basis van de individuele keuze of beslissing van een Consument of die bestemd zijn voor een specifieke persoon;

7. Bederfelijke producten of producten met een beperkte duurzaamheid.

8. Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling is verbroken;

9. Producten die vanwege hun aard onomkeerbaar worden gemengd met andere producten;

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen maar waarvan de levering pas na 30-dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed kan hebben.

11. Verzegelde audio- en video-opnamen en computerprogramma's waarvan de verzegeling na levering werd verbroken;

12. Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen op hen;

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een fysieke drager, maar alleen als:
een. de uitvoering is gestart met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
b. de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht hierdoor zal verliezen.Artikel 11 - De prijs

1. De prijzen van de aangeboden producten en / of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Het aanbod vermeldt de mogelijkheid om onderhevig te zijn aan schommelingen en het feit dat de aangegeven prijzen richtprijzen zijn.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als ze het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.

4. Prijsverhogingen van 3 maanden na het sluiten van het contract zijn alleen toegestaan ​​als de ondernemer dit bedongen heeft en
een. ze zijn het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen, of
b. de Consument heeft de bevoegdheid om het contract te annuleren vóór de dag waarop de prijsverhoging begint.

5. Alle prijzen die worden vermeld in de levering van producten of diensten zijn inclusief btw.Artikel 12 - Uitvoering van een overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer garandeert dat de producten en / of diensten in overeenstemming zijn met het contract, met de specificaties die in het aanbod staan ​​vermeld, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften op de dag dat het contract werd gesloten . Indien overeengekomen, garandeert de ondernemer tevens dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een extra garantie aangeboden door de ondernemer, zijn leverancier, fabrikant of importeur, zal nooit van invloed zijn op de rechten en vorderingen die de consument kan doen gelden jegens de ondernemer over een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, indien de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn de overeenkomst.

3. Onder 'extra garantie' wordt verstaan ​​elke verplichting door de ondernemer, zijn leverancier, importeur of fabrikant waarbij hij bepaalde rechten of vorderingen aan de consument toekent die verder gaan dan dat hij wettelijk verplicht is in het geval dat hij niet voldoet aan zijn deel van de overeenkomst.Artikel 13 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken van bestellingen en bij het uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van aanvragen voor het leveren van diensten.

2. De plaats van levering is op het door de consument aan de ondernemer opgegeven adres.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In dergelijke gevallen heeft de Consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het recht op een eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer de door de consument gedane betaling prompt doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding retourneren.

5. Het risico van verlies en / of beschadiging van producten komt voor rekening van de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Beëindiging

1. De Consument kan te allen tijde een overeenkomst beëindigen die voor onbepaalde tijd is aangegaan en strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, met inachtneming van de opzeggingsregels en met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal één maand.

2. De Consument kan te allen tijde een overeenkomst beëindigen die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (inclusief elektriciteit) of diensten aan het einde van de betreffende periode, met inachtneming van de beëindigingsregels en niet langer dan een maand opzegtermijn.

3. De consument kan de in de voorgaande paragrafen genoemde overeenkomsten annuleren:
- op elk moment en niet beperkt tot beëindiging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
- althans op dezelfde manier als zij door hem werden gesloten;
- te allen tijde met dezelfde kennisgeving als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Uitbreiding

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet automatisch worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.

5. Niettegenstaande het voorgaande lid kan een overeenkomst voor bepaalde tijd, die zich uitstrekt tot de reguliere bezorging van dag- en weekbladen, weekbladen en tijdschriften, stilzwijgend worden verlengd voor een periode van ten hoogste drie maanden, indien de consument deze verlengde overeenkomst ten aanzien van de consument kan beëindigen. einde van de verlenging met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd, indien de consument deze op elk moment kan opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging duurt maximaal drie maanden. Het contract gaat over een aflevering van dagbladen, kranten en weekbladen en tijdschriften die regelmatig maar minder dan eens per maand plaatsvinden.

7. Een overeenkomst met beperkte duur van de reguliere bezorging van proefdag- en -bladen, kranten, weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend verlengd en eindigt automatisch na de proefperiode of inleidende periode.

Duur
8. Indien de duur van een overeenkomst meer dan één jaar bedraagt, kan de consument het contract op elk moment na één jaar beëindigen met een opzegtermijn van niet meer dan één maand, tenzij de redelijkheid vóór het einde van de overeengekomen termijn redelijk en billijk is.
Artikel 15 - Betaling

1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument te betalen bedragen worden verrekend binnen 14 dagen na de bedenktijd, of indien er geen bedenktijd is binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot levering van een dienst, begint deze termijn op de dag dat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten is het niet toegestaan ​​om in de algemene voorwaarden een vooruitbetaling van meer dan 50% te onderhandelen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de betreffende bestelling of de dienst (en) in kwestie alvorens de overeengekomen vooruitbetaling te doen.

3. De consument heeft de plicht om de ondernemer onmiddellijk op de hoogte te stellen van mogelijke onjuistheden in de verstrekte betalingsgegevens.

4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting (en) heeft voldaan en de Ondernemer hem erop heeft gewezen dat de betaling te laat was en de Consument een termijn van 14 dagen had om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, dient de Consument de wettelijke rente betalen over het te betalen bedrag en de ondernemer gerechtigd is buitengerechtelijke incassokosten aan de consument in rekening te brengen. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen niet meer dan 15% voor openstaande bedragen tot € 2,500, 10% voor de volgende € 2,500 en 5% voor de volgende € 5000, met een minimum van € 40. De ondernemer kan van de bovengenoemde bedragen en percentages afwijken in het voordeel van de consument.
Artikel 16 - Klachtenprocedure

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht in overeenstemming met deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van het contract moeten binnen een redelijke termijn nadat de consument de gebreken heeft ontdekt, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. De aan de ondernemer voorgelegde klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de ondernemer binnen 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Als de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, zal er een geschil zijn dat openstaat voor de regels voor geschillenbeslechting.
Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, kunnen geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot producten of diensten die de ondernemer moet leveren of al heeft geleverd, zowel door de consument als door de ondernemer worden ingediend. bij de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt uitsluitend door de Geschillencommissie behandeld als de consument zijn / haar klacht binnen een redelijke termijn bij de ondernemer indient.

4. Het geschil moet schriftelijk zijn ingediend bij de Geschillencommissie Webshop binnen drie maanden na het ontstaan ​​van het geschil.

5. Als de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer gebonden aan deze keuze. Wanneer de ondernemer het geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, dient de consument zich binnen vijf weken na een schriftelijke vraag van de ondernemer schriftelijk uit te spreken of hij zulks wenst of wenst dat het geschil door de bevoegde rechter wordt behandeld. Indien de ondernemer binnen de termijn van vijf weken niet van de mogelijkheid van de consument heeft gehoord, heeft de ondernemer het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie beslist onder de voorwaarden zoals uiteengezet in de regels van de Arbitragecommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Een beslissing van de Geschillencommissie is een bindend advies.

7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of zal de behandeling stopzetten als de Ondernemer een moratorium wordt verleend, failliet gaat of zijn zakelijke activiteiten daadwerkelijk beëindigt voordat de Commissie een geschil ter terechtzitting heeft afgehandeld en een definitieve uitspraak heeft gedaan.Artikel 18 - Aanvullende bepalingen of afwijkingen

Aanvullende bepalingen en / of afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden mogen niet ten nadele van de Consument zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd of zodanig worden vastgelegd dat de Consument deze op een toegankelijke manier kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.Artikel 19 - Wijzigingen in de algemene voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden gewijzigd anders dan in overleg met de Nederlandse Consumentenbond.

2. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig nadat ze op de juiste manier zijn gepubliceerd, op voorwaarde dat in geval van toepasselijke wijzigingen, de bepaling die het meest gunstig is voor de Consument, prevaleert tijdens de geldigheid van een aanbieding.