Artykuł 1 - Definicje

W niniejszych Warunkach następujące terminy mają następujące znaczenie:

Dodatkowa umowa: umowa, w której Konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i / lub usługi w odniesieniu do umowy na odległość, a te towary, treści cyfrowe i / lub usługi są dostarczane przez Przedsiębiorcę lub stronę trzecią na podstawie porozumienia między ta strona trzecia i przedsiębiorca;
Okres refleksji: okres, w którym Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia;
Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, handlową, rzemieślniczą lub zawodową;
Dzień: dzień kalendarzowy;
Treści cyfrowe: dane produkowane i dostarczane w formie cyfrowej;
Kontynuacja umowy o świadczenie usług: umowa służąca dostarczaniu towarów, usług i / lub treści cyfrowych w danym okresie;
Zrównoważony nośnik danych: dowolne środki, w tym poczta elektroniczna, które umożliwiają konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w taki sposób, aby umożliwić przyszłe konsultacje i korzystanie w czasie odpowiadającym celowi, do którego informacje są przeznaczone i która umożliwia niezmodyfikowane odtwarzanie przechowywanych informacji.
Prawo odstąpienia od umowy: opcja Konsumenta, aby nie zawrzeć umowy na odległość w okresie odstąpienia od umowy;
Przedsiębiorca: osoba fizyczna, która dostarcza produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i / lub usług dla Konsumentów na odległość;
Umowa na odległość: umowa zawarta między Przedsiębiorcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży produktów na odległość, treści cyfrowych i / lub usług, przy czym wykorzystuje się wyłączne lub dodatkowe wykorzystanie jednej lub więcej technologii komunikacji na odległość do zawarcia umowy z kontraktu;
Technologia komunikacji na odległość: środek służący do zawarcia umowy bez jednoczesnego przebywania Konsumenta i Przedsiębiorcy w tym samym miejscu.Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Nazwa przedsiębiorcy: PrintCMR
Adres firmy: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Holandia
Adres wizyty: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Holandia
Numer telefonu: + 31-651246097
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Numer Izby Handlowej: NL 30182545
Numer identyfikacyjny VAT: NL168977928B01

W przypadku tłumaczenia holenderskiego: Kliknij tutaj po więcej informacji.Artykuł 3 - Stosowanie

1. Niniejsze Ogólne Warunki mają zastosowanie do każdej oferty Przedsiębiorcy oraz do wszelkich umów zawieranych na odległość między Przedsiębiorcą a Konsumentem.

2. Przed zawarciem umowy na odległość Przedsiębiorca bezpłatnie i najszybciej udostępni tekst niniejszych Ogólnych Warunków. Jeżeli jest to racjonalnie niemożliwe, Przedsiębiorca wskaże, w jaki sposób można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami i że zostaną one przesłane bezpłatnie, na żądanie, przed zawarciem umowy na odległość.

3. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, tekst niniejszych Ogólnych Warunków, w odstępstwie od poprzedniego paragrafu i przed zawarciem umowy na odległość, może być również przekazany Konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby Konsument mógł łatwo przechowywać go na długoterminowym nośniku danych. Jeśli jest to racjonalnie niemożliwe, zostanie wskazane miejsce, w którym Ogólne Warunki będą dostępne w formie elektronicznej i że zostaną one przesłane na żądanie Konsumenta bezpłatnie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, przed zawarciem umowy na odległość;

4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych Ogólnych Warunków zastosowanie mają określone warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się odpowiednio, aw przypadku sprzecznych warunków Konsument może zawsze odwołać się od obowiązującego postanowienia, które jest dla niego / niej najbardziej korzystny.Artykuł 4 - Oferta

1. Jeżeli oferta ma ograniczony czas trwania lub mają zastosowanie określone warunki, należy to wyraźnie określić w ofercie.

2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i / lub usług. Opis jest odpowiednio szczegółowy, aby umożliwić Konsumentowi odpowiednią ocenę produktów lub usług i / lub treści cyfrowych. Jeśli Przedsiębiorca wykorzystuje zdjęcia, są one prawdziwymi obrazami dostarczonych produktów i / lub usług. Oczywiste błędy lub pomyłki w ofercie nie są wiążące dla Przedsiębiorcy.

3. Wszystkie oferty zawierają takie informacje, że dla Konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.Artykuł 5 - Umowa

1. Z zastrzeżeniem ust. 4, umowa staje się ważna z chwilą przyjęcia przez Konsumenta oferty i spełnienia określonych warunków.

2. Jeżeli Konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, Przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki nie zostanie potwierdzone otrzymanie akceptacji, Konsument może odstąpić od umowy.

3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną Przedsiębiorca podejmie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w zakresie elektronicznego przesyłania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeżeli Konsument może zapłacić drogą elektroniczną, Przedsiębiorca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

4. Przedsiębiorca może w granicach prawa zebrać informacje o zdolności Konsumenta do wywiązania się ze zobowiązań płatniczych, a także wszelkie fakty i czynniki istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli, działając na podstawie wyników tego dochodzenia, Przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest on uprawniony zgodnie z prawem do odmowy przyjęcia zamówienia lub wniosku popartego uzasadnieniem lub do dołączenia do realizacji specjalnych warunków.

5. Przed wydaniem produktu Przedsiębiorca przesyła wraz z produktem, usługą lub treściami cyfrowymi następujące informacje na piśmie lub w sposób umożliwiający Konsumentowi przechowywanie ich w przystępny sposób na trwałym nośniku danych:
za. adres do odwiedzin przedsiębiorstwa Przedsiębiorcy, pod którym Konsument może mieć kontakt z ewentualnymi reklamacjami;
b. warunki, na jakich i sposób, w jaki Konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub, w odpowiednim przypadku, jasną informację o tym, że jest on zwolniony z prawa odstąpienia;
do. informacje dotyczące istniejących usług posprzedażnych i gwarancji;
re. Cena zawierająca wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych, w stosownych przypadkach koszty dostawy i sposób zapłaty, dostawę lub realizację umowy na odległość;
mi. wymagania dotyczące anulowania umowy, jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż jeden rok lub na czas nieokreślony.
fa. standardowy formularz do wypłaty, jeżeli Konsument ma prawo do odstąpienia.

6. W przypadku kontynuacji umowy o świadczenie usług, postanowienie w poprzednim paragrafie ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy.Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

W przypadku produktów:

1. Konsument może odstąpić od umowy kupna produktu bez podania przyczyny z zachowaniem minimum 14 dni do namysłu. Przedsiębiorca może zapytać Konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie może zmusić go do podania przyczyny (powodów).

2. Okres do namysłu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się w dniu otrzymania produktu przez Konsumenta lub z góry wyznaczoną przez niego osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, lub
za. jeżeli Konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym Konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może odmówić przyjęcia zamówienia na kilka produktów o różnych terminach dostawy pod warunkiem, że wyraźnie poinformuje Konsumenta przed złożeniem zamówienia.
b. w przypadku, gdy dostawa produktu składa się z kilku partii lub części: dzień, w którym Konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią partię lub ostatnią część.
do. w przypadku umowy o regularne dostarczanie produktów w danym okresie: dzień, w którym Konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku:

3. Konsument może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług lub umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym, bez podania przyczyny w terminie co najmniej 14 dni. Przedsiębiorca może zapytać Konsumenta o przyczynę odstąpienia, ale nie może zmusić go do podania przyczyny (powodów).

4. Okres refleksji, o którym mowa w art. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy.

Wydłużony czas na zastanowienie się nad produktami, usługami i treściami cyfrowymi, które nie zostały dostarczone na nośniku fizycznym w przypadku braku informacji o prawie do odstąpienia od umowy:

5. Jeżeli Przedsiębiorca nie dostarczył Konsumentowi wymaganych prawem informacji o prawie do odstąpienia od umowy lub nie dostarczył standardowego formularza do odstąpienia od umowy, okres do namysłu upływa dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu refleksji zgodnie z okresem do namysłu określone w poprzednich podpunktach niniejszego artykułu.

6. Jeżeli Przedsiębiorca przekazał Konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim artykule, w ciągu dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia pierwotnego okresu refleksji, okres do namysłu upływa 14 dni od dnia, w którym Konsument otrzymał informację.


Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w czasie refleksji

1. W tym okresie Konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Konsument rozpakuje lub użyje produkt tylko w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, cech i działania produktu. Naczelną zasadą jest to, że Konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko w taki sposób, w jaki wolno obchodzić się z produktem w sklepie.

2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości produktu spowodowane sposobem obchodzenia się z produktem, który wykraczał poza dopuszczalny w ust. 1.

3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości produktu, jeżeli Przedsiębiorca nie udzielił mu wszelkich informacji prawnych o prawie odstąpienia od umowy przed zawarciem Umowy.Artykuł 8 - Korzystanie z prawa konsumenta do odstąpienia od umowy i kosztów

1. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, poinformuje o tym Przedsiębiorcę jednoznacznie za pomocą standardowego formularza odstąpienia od umowy w terminie do namysłu.

2. Konsument zwróci produkt lub dostarczy go (upoważnionemu przedstawicielowi) Przedsiębiorcy tak szybko, jak to możliwe, ale w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po zawiadomieniu, o którym mowa w podpunkcie 1. Nie trzeba tego robić, jeżeli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument przestrzegał terminu zwrotu produktu w każdym przypadku, jeśli produkt zostanie zwrócony przed upływem okresu do namysłu.

3. Konsument zwróci produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i, jeśli jest to uzasadnione, w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami udzielonymi przez Przedsiębiorcę.

4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Konsumencie.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosił, że koszty te poniesie Konsument lub jeżeli wskazał, że koszty to sam poniesie, Konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu produktu.

6. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy po uprzednim wyraźnym zażądaniu, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, która nie została przygotowana do sprzedaży, nie została rozpoczęta w ograniczonej objętości lub w określonej ilości w okresie do namysłu, Konsument zapłaci Przedsiębiorcy kwotę stanowiącą równowartość części zobowiązania już wykonanego w chwili odstąpienia w stosunku do całkowitego wykonania zobowiązania.

7. Konsument nie ponosi kosztów za wykonanie usługi polegającej na dostawie wody, gazu lub energii elektrycznej, która nie została przygotowana do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, ani za dostawę ciepła sieciowego, jeżeli
za. Przedsiębiorca nie przekazał Konsumentowi wymaganych ustawowo informacji o prawie odstąpienia od umowy, rekompensacie kosztów w przypadku odstąpienia od umowy ani o wzorze formularza odstąpienia, lub
b. jeśli Konsument nie zażądał wyraźnie, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody i energii elektrycznej lub ciepłownictwa zostały rozpoczęte w okresie do namysłu.

8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za dostarczenie w całości lub w części treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku fizycznym, jeżeli
za. przed dostawą nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem okresu do namysłu;
b. nie przyznał się do utraty prawa do odstąpienia od umowy, wyrażając zgodę; lub
do. Przedsiębiorca nie potwierdził oświadczenia Konsumenta.

9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy wszelkie dodatkowe umowy wygasają z mocy prawa.Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

1. Jeżeli Przedsiębiorca umożliwia zawiadomienie o odstąpieniu drogą elektroniczną, niezwłocznie przesyła potwierdzenie odbioru.

2. Przedsiębiorca zwróci wszelkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostawy, jakie Konsument może naliczyć za zwracany produkt, najszybciej jak to możliwe, ale w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował go o odstąpieniu od umowy. O ile Przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze towar, może zaczekać ze spłatą do momentu otrzymania produktu lub do momentu, gdy Konsument udowodni, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3. Przedsiębiorca korzysta z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób. Zwrot jest dla Konsumenta bezpłatny.

4. Jeżeli Konsument wybrał droższy sposób dostawy zamiast najtańszej standardowej dostawy, Przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.Artykuł 10 - Wykluczenie prawa odstąpienia

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy Przedsiębiorca powiadomi o tym wyraźnie przy składaniu oferty lub we właściwym czasie przed zawarciem umowy:

1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy;

2. Umowy zawierane w drodze aukcji publicznej. Aukcję publiczną definiuje się jako metodę sprzedaży, w ramach której Przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i / lub usługi Konsumentowi, który jest osobiście obecny lub może osobiście uczestniczyć w aukcji pod kierunkiem licytatora, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i / lub usług.

3. Umowy o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy
za. wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą Konsumenta; i
b. Konsument oświadczył, że utraci prawo odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez Przedsiębiorcę.

4. Umowy o świadczenie usług polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych w określonym okresie realizacji i innych niż na cele mieszkalne, przewozy rzeczy, wynajem samochodów i catering;

5. Umowy dotyczące spędzania wolnego czasu, gdy określony termin lub okres świadczenia jest określony w umowie;

6. Produkty wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są produkowane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji Konsumenta lub są przeznaczone dla określonej osoby;

7. Produkty łatwo psujące się lub produkty o ograniczonej trwałości.

8. Zapieczętowane produkty, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu i których pieczęć została złamana;

9. Produkty, które ze względu na swój charakter są nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami;

10. Napoje alkoholowe, których cena została ustalona przy zawarciu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których realna wartość zależy od wahań na rynku, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu.

11. Zapieczętowane nagrania audio i wideo oraz programy komputerowe, których plomby zostały zerwane po dostawie;

12. Gazety, czasopisma lub magazyny, z wyjątkiem prenumeraty;

13. Dostarczenie treści cyfrowych innych niż na nośniku fizycznym, ale tylko wtedy, gdy:
za. rozpoczęcie świadczenia nastąpiło za wyraźną uprzednią zgodą Konsumenta;
b. Konsument oświadczył, że w ten sposób utraci prawo do odstąpienia od umowy.Artykuł 11 - Cena

1. Ceny produktów i / lub świadczonych usług nie podlegają podwyższeniu w okresie ważności podanym w ofercie, z zastrzeżeniem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT.

2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu Przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym, na które Przedsiębiorca nie ma wpływu, po zmiennych cenach. Oferta będzie zawierała informację o możliwości podlegania wahaniom oraz o tym, że podane ceny są cenami docelowymi.

3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z nowych przepisów.

4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca to przewidział i
za. wynikają z przepisów prawa lub postanowień, lub
b. Konsument ma prawo odstąpić od umowy przed dniem rozpoczęcia podwyżki ceny.

5. Wszystkie ceny wskazane przy dostawie produktów lub usług zawierają podatek VAT.Artykuł 12 - Wykonanie umowy i dodatkowa gwarancja

1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, ze specyfikacjami wymienionymi w ofercie, z rozsądnymi wymogami użyteczności i / lub niezawodności oraz z obowiązującymi przepisami ustawowymi i / lub przepisami rządowymi w dniu zawarcia umowy została zawarta. Jeśli zostało to uzgodnione, Przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowania.

2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez Przedsiębiorcę, jego Dostawcę, Producenta lub Importera w żadnym wypadku nie narusza praw i roszczeń Konsumenta, jakie Konsument może dochodzić wobec Przedsiębiorcy z tytułu niewykonania zobowiązań Przedsiębiorcy, jeżeli Przedsiębiorca nie wywiązał się ze swoich część umowy.

3. Przez „dodatkową gwarancję” rozumie się każde zobowiązanie Przedsiębiorcy, jego Dostawcy, Importera lub Producenta, w ramach którego ceduje on określone prawa lub roszczenia na Konsumenta, wykraczające poza wymagane prawem, w przypadku gdy nie wywiązuje się ze swoich część umowy.Artykuł 13 - Dostawa i wykonanie

1. Przedsiębiorca dołoży wszelkich starań przy dokonywaniu rezerwacji i realizacji zamówień na produkty oraz przy ocenie wniosków o świadczenie usług.

2. Miejsce dostawy znajduje się pod adresem podanym Przedsiębiorcy przez Konsumenta.

3. Przy należytym przestrzeganiu postanowień art. 4 niniejszych Ogólnych Warunków, Przedsiębiorca zrealizuje przyjęte zamówienia z dogodną szybkością, ale nie krócej niż 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. W przypadku opóźnienia w dostawie lub braku możliwości zrealizowania zamówienia lub wypełnienia go tylko częściowo Konsument zostanie o tym poinformowany w ciągu miesiąca od złożenia zamówienia. W takich przypadkach Konsument ma prawo do nieodpłatnego odstąpienia od umowy z prawem do ewentualnego odszkodowania.

4. Po zrzeczeniu się płatności zgodnie z paragrafem poprzedzającym, Przedsiębiorca niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Konsumenta płatność, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od jej odmowy.

5. Ryzyko utraty i / lub uszkodzenia produktów ponosi Przedsiębiorca do czasu ich dostarczenia do Konsumenta lub przedstawiciela uprzednio wyznaczonego i poinformowanego Konsumenta, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.Artykuł 14 - Kontynuacja umów o wykonanie: czas trwania, wypowiedzenie i przedłużenie
Zakończenie

1. Konsument może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony, która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z zachowaniem zasad wypowiedzenia i z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. .

2. Konsument może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, obejmującą regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług po upływie oznaczonego terminu, z zachowaniem zasad wypowiedzenia i z zachowaniem maksymalnie miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3. Konsument może odstąpić od umów, o których mowa w paragrafach poprzedzających:
- w dowolnym momencie i bez ograniczenia do wypowiedzenia w określonym czasie lub w danym okresie;
- przynajmniej w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego zawarte;
- zawsze z tym samym powiadomieniem, jakie sam przedsiębiorca określił.
Rozbudowa

4. Umowa zawarta na czas określony, obejmująca regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie przedłużana ani odnawiana na czas oznaczony.

5. Niezależnie od poprzedniego ustępu, umowa na czas określony, która rozciąga się na regularne dostarczanie dzienników, gazet, tygodników i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony, najwyżej trzech miesięcy, jeżeli Konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę. pod koniec przedłużenia z maksymalnie miesięcznym wyprzedzeniem.

6. Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularne dostawy produktów lub usług, może zostać milcząco przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli Konsument może ją w każdej chwili odstąpić z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Ogłoszenie jest najwyżej trzymiesięczne w wazonie, umowa dotyczy dostawy dzienników, gazet i tygodników oraz czasopism, które pojawiają się regularnie, ale rzadziej niż raz w miesiącu.

7. Umowa z ograniczonym czasem regularnego dostarczania próbnych dzienników, gazet, tygodników i czasopism (prenumerata próbna lub wstępna) nie jest automatycznie przedłużana i wygasa automatycznie po okresie próbnym lub wprowadzającym.

Czas
8. Jeżeli czas trwania umowy przekracza jeden rok, Konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie po upływie jednego roku z wypowiedzeniem nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba że rozsądek i uczciwość stoją na przeszkodzie wypowiedzeniu umowy przed upływem uzgodnionego terminu .
Artykuł 15 - Płatność

1. O ile umowa lub warunki dodatkowe nie stanowią inaczej, kwoty do zapłaty przez Konsumenta należy uregulować w ciągu 14 dni po okresie do namysłu lub w przypadku braku terminu do namysłu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się w dniu, w którym Konsument otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy.

2. Przy sprzedaży produktów Konsumentom niedopuszczalne jest negocjowanie w Ogólnych Warunkach zaliczki przekraczającej 50%. W przypadku uzgodnienia przedpłaty Konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia lub usługi (usług) przed dokonaniem uzgodnionej zaliczki.

3. Konsument ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorcy o ewentualnych nieścisłościach w podanych lub określonych szczegółach płatności.

4. W przypadku, gdy Konsument nie wywiązał się w terminie ze swoich zobowiązań płatniczych, a Przedsiębiorca wskazał mu, że płatność nastąpiła po terminie i wyznaczył Konsumentowi 14-dniowy termin na wywiązanie się ze zobowiązań płatniczych, Konsument jest do zapłaty odsetek ustawowych od kwoty do zapłaty, a Przedsiębiorca ma prawo obciążyć Konsumenta pozasądowymi kosztami windykacji. Te pozasądowe koszty windykacji wynoszą nie więcej niż 15% dla zaległych kwot do 2,500 euro, 10% dla następnych 2,500 euro i 5% dla kolejnych 5000 euro, przy czym minimum 40 euro. Przedsiębiorca może odstąpić od wyżej wymienionych kwot i procenty na korzyść Konsumenta.
Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna

1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio powiadomioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną.

2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać Przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasno opisany w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez Konsumenta wad

3. Na reklamacje złożone Przedsiębiorcy należy udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli reklamacja będzie wymagała dającego się przewidzieć dłuższego czasu na rozpatrzenie, Przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni za potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy Konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.

4. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozwiązana w drodze wspólnych konsultacji w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia reklamacji, powstanie spór podlegający zasadom rozstrzygania sporów.
Artykuł 17 - Spory

1. Umowy między Przedsiębiorcą a Konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.

2. Z zachowaniem poniższych postanowień, spory pomiędzy Konsumentem a Przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub wykonania umów dotyczących produktów lub usług, które Przedsiębiorca musi dostarczyć lub już dostarczył, mogą być poddawane zarówno przez Konsumenta, jak i przez Przedsiębiorca do Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haga (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Spór jest rozpatrywany przez Holenderską Komisję Sporów [Geschillencommissie] tylko wtedy, gdy Konsument złożył skargę do Przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.

4. Spór należy złożyć na piśmie do Geschillencommissie Webshop w ciągu trzech miesięcy po powstaniu sporu.

5. Jeżeli Konsument chce skierować spór do Geschillencommissie, Przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Gdy Przedsiębiorca chce wnieść spór do Geschillencommissie, Konsument musi wypowiedzieć się na piśmie w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku Przedsiębiorcy, czy sobie tego życzy lub chce, aby spór został rozstrzygnięty przez właściwy sąd. Jeżeli Przedsiębiorca nie dowiedział się o możliwości Konsumenta w terminie pięciu tygodni, ma prawo skierować spór do właściwego sądu.

6. Decyzja Geschillencommissie zostanie podjęta na warunkach określonych w regulaminie Komisji Arbitrażowej (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Decyzja podjęta przez Geschillencommissie jest wiążącą poradą.

7. Komisja rozjemcza nie będzie rozpatrywać sporu lub zaprzestanie go rozpatrywać, jeżeli Przedsiębiorca uzyska moratorium, zbankrutuje lub faktycznie zakończy działalność gospodarczą, zanim Komisja rozstrzygnie spór na rozprawie i wyda ostateczne orzeczenie.Artykuł 18 - Dodatkowe przepisy lub odstępstwa

Dodatkowe postanowienia i / lub odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków nie powinny działać na szkodę Konsumenta i muszą być sporządzone na piśmie lub utrwalone w taki sposób, aby Konsument mógł je w przystępny sposób przechowywać na trwałym nośniku danych.Artykuł 19 - Zmiany w Ogólnych warunkach

1. Niniejsze Ogólne Warunki nie zostaną zmienione inaczej niż w porozumieniu z holenderskim Consumentenbond (Stowarzyszeniem Konsumentów).

2. Zmiany niniejszego Regulaminu są ważne tylko po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, z zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania odpowiednich zmian w okresie ważności oferty będzie obowiązywać postanowienie najkorzystniejsze dla Konsumenta.