Člen 1 - Opredelitve pojmov

V teh splošnih pogojih imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

Dodatni sporazum: sporazum, v katerem Potrošnik pridobi izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve v zvezi z dogovorom na daljavo, in to blago, digitalne vsebine in / ali storitve posreduje Podjetnik ali tretja oseba na podlagi dogovora med ta tretja stranka in podjetnik;
Obdobje za razmislek: obdobje, v katerem lahko potrošnik uporabi svojo pravico do odstopa;
Potrošnik: fizična oseba, ki ne deluje za namene, povezane z njegovo komercialno, trgovinsko, obrtno ali poklicno dejavnostjo;
Dan: koledarski dan;
Digitalne vsebine: podatki, izdelani in dostavljeni v digitalni obliki;
Pogodba o neprekinjenem delovanju: pogodba, ki zagotavlja dobavo blaga, storitev in / ali digitalnih vsebin v danem obdobju;
Trajni nosilec podatkov: vsa sredstva, vključno z elektronsko pošto, ki potrošniku ali podjetniku omogočajo, da shranijo informacije, ki so mu namenjene osebno, na način, ki omogoča prihodnje posvetovanje in uporabo v obdobju, ki ustreza namenu, za katerega so informacije namenjene in omogoča nemoteno reproduciranje shranjenih informacij.
Pravica do odstopa: Potrošnikova možnost, da v obdobju hlajenja ne nadaljuje s sporazumom o razdalji;
Podjetnik: fizična oseba pravne osebe, ki zagotavlja izdelke, (dostop do) digitalnih vsebin in / ali storitev za potrošnike na daljavo;
Pogodba na daljavo: pogodba, ki jo sklene Podjetnik in Potrošnik v okviru organiziranega sistema za izdelke za prodajo na daljavo, digitalne vsebine in / ali storitve, pri čemer se do zaključka uporablja izključna ali dodatna uporaba ene ali več tehnologij komunikacije na daljavo. pogodbe;
Tehnologija za komunikacijo na daljavo: sredstvo za sklenitev sporazuma, ne da bi bila potrošnik in podjetnik hkrati na istem mestu.2. člen - Podjetnikova identiteta

Ime podjetnika: PrintCMR
Poslovni naslov: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Naslov za obisk: Korensloot 9b, 3474 HN ZEGVELD Nizozemska
Telefonska številka: + 31-651246097
Email naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Številka gospodarske zbornice: NL 30182545
Identifikacijska številka za DDV: NL168977928B01

Za prevod v nizozemščino: Za več informacij kliknite tukaj.Člen 3 - Uporabnost

1. Ti splošni pogoji veljajo za vsako ponudbo podjetnika in pogodbe na daljavo, ki jih skleneta podjetnik in potrošnik.

2. Pred sklenitvijo pogodbe na daljavo mora podjetnik besedilo teh splošnih pogojev dati na voljo brezplačno in čim prej. Če je to razumno nemogoče, mora podjetnik navesti, na kakšen način je mogoče pregledati Splošne pogoje in jih poslati brezplačno, če je tako zahtevano, preden je sklenjena pogodba na daljavo.

3. Če se pogodba na daljavo sklene elektronsko, se lahko besedilo teh splošnih pogojev, v odstopanju od prejšnjega oddelka in pred sklenitvijo pogodbe na daljavo, potrošniku dostavi tudi v elektronski obliki, tako da lahko potrošnik brez težav shranite na dolgoročni nosilec podatkov. Če je to razumno nemogoče, bo določeno, kje si je mogoče splošne pogoje ogledati v elektronski obliki in jih poslati na zahtevo potrošnika brezplačno, bodisi po elektronski poti ali kako drugače, pred sklenitvijo pogodbe na daljavo;

4. V primeru, da poleg teh splošnih pogojev veljajo posebni pogoji izdelka ali storitve, se ustrezno uporabljata drugi in tretji odstavek, v primeru nasprotujočih si pogojev pa se lahko potrošnik vedno pritoži na veljavno določbo, da je zanj / njo najbolj naklonjen.4. člen - ponudba

1. Če je ponudba omejena ali če veljajo določeni pogoji, mora biti v ponudbi izrecno navedena.

2. Ponudba vsebuje popoln in natančen opis ponujenih izdelkov, digitalne vsebine in / ali storitev. Opis je primerno podroben, da lahko potrošnik ustrezno oceni izdelke ali storitve in / ali digitalne vsebine. Če podjetnik uporablja slike, so resnične slike izdelkov in / ali storitev. Očitne napake ali napake v ponudbi podjetnika ne zavezujejo.

3. Vse ponudbe vsebujejo take informacije, da je potrošniku jasno, katere pravice in obveznosti so povezane s sprejetjem ponudbe.5. člen - Pogodba

1. V skladu z določbami odstavka 4 pogodba začne veljati, ko potrošnik sprejme ponudbo in izpolni določene pogoje.

2. Če je potrošnik ponudbo sprejel po elektronski poti, mora podjetnik takoj potrditi prejem, da je ponudbo sprejel po elektronski poti. Dokler potrdilo o sprejemu ni potrjeno, lahko potrošnik pogodbo zavrne.

3. Če je pogodba sklenjena elektronsko, bo podjetnik sprejel ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za elektronski prenos podatkov in zagotovil varno spletno okolje. Če lahko potrošnik plača po elektronski poti, mora podjetnik upoštevati ustrezne varnostne ukrepe.

4. Podjetnik lahko v mejah zakona zbira informacije o potrošnikovi zmožnosti izpolnjevanja svojih plačilnih obveznosti ter vseh dejstvih in dejavnikih, pomembnih za odgovorno sklenitev pogodbe na daljavo. Če ima podjetnik na podlagi rezultatov te preiskave utemeljene razloge, da ne sklene pogodbe, je zakonito upravičen zavrniti naročilo ali zahtevo, podprto z obrazložitvijo, ali k izvedbi priložiti posebne pogoje.

5. Pred dostavo izdelka mora podjetnik poslati naslednje podatke skupaj z izdelkom, storitvijo ali digitalno vsebino v pisni obliki ali na tak način, da jih lahko potrošnik na dostopen način shrani na dolgoročnem nosilcu podatkov:
a. naslov za obisk poslovne enote podjetnika, kjer lahko potrošnik stopi v stik s kakršnimi koli pritožbami;
b. pogoje, pod katerimi in na kakšen način lahko potrošnik uveljavi pravico do odstopa ali, odvisno od primera, jasne informacije o tem, da je oproščen pravice do odstopa;
c. informacije, ki ustrezajo obstoječim poprodajnim storitvam in jamstvom;
d. Ceno, ki vključuje vse davke za izdelek, storitev ali digitalno vsebino, kjer je to primerno, stroške dostave in način plačila, dostave ali izvajanja pogodbe na daljavo;
e. zahteve za razveljavitev pogodbe, če pogodba traja več kot eno leto ali za nedoločen čas.
f. standardni obrazec za odstop, če ima potrošnik pravico do odstopa.

6. V primeru pogodbe o nadaljnjem izvajanju se določba iz prejšnjega odstavka nanaša samo na prvo dobavo.6. člen - Pravica do odstopa

V primeru izdelkov:

1. Potrošnik lahko zavrne nakupno pogodbo za izdelek, ne da bi navedel razloge za obdobje razmišljanja najmanj 14 dni. Podjetnik lahko potrošnika vpraša o razlogu za odstop, vendar ga ne more prisiliti, da navede svoje razloge.

2. Obdobje za razmislek iz pododstavka 1 se začne z dnem, ko potrošnik prejme izdelek ali tretja oseba, ki jo vnaprej imenuje in ni nosilec, ali
a. če je potrošnik naročil več izdelkov v istem vrstnem redu: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je on imenoval, prejela zadnji izdelek. Podjetnik lahko zavrne naročilo več izdelkov z različnimi datumi dobave, pod pogojem, da potrošnika pred postopkom naročila jasno obvesti.
b. v primeru, da je dostava izdelka sestavljena iz več serij ali delov: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je on imenoval, prejela zadnjo serijo ali zadnji del.
c. v primeru dogovora o redni dobavi izdelkov v določenem obdobju: dan, ko je potrošnik ali tretja oseba, ki jo je on imenoval, prejela prvi izdelek.

V primeru storitev in digitalnih vsebin, ki niso dostavljene na fizičnem nosilcu:

3. Potrošnik lahko odpove pogodbo za storitve ali pogodbo o dostavi digitalne vsebine, ki ni dostavljena na fizičnem nosilcu, ne da bi navedel razloge v najmanj 14 dneh. Podjetnik lahko potrošnika vpraša o razlogu za odstop, vendar ga ne more prisiliti, da navede svoje razloge.

4. Obdobje za razmislek iz člena 3 se začne naslednji dan po sklenitvi sporazuma.

Podaljšano obdobje za razmislek za izdelke, storitve in digitalne vsebine, ki niso bili dostavljeni na fizičnem prevozniku, če ni podatkov o pravici do odstopa od pogodbe:

5. Če podjetnik potrošniku ni posredoval zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa ali ni zagotovil standardnega obrazca za odstop, rok za razmislek poteče dvanajst mesecev po koncu prvotnega obdobja za razmislek v skladu z obdobjem za razmislek. določeno v prejšnjih pododstavkih tega člena.

6. Če je podjetnik potrošniku posredoval informacije iz prejšnjega člena v dvanajstih mesecih po začetnem dnevu prvotnega obdobja za razmislek, obdobje za razmislek poteče 14 dni po dnevu, ko je potrošnik prejel informacije.


7. člen - Obveznosti potrošnika v času razmisleka

1. V tem obdobju potrošnik previdno ravna z izdelkom in embalažo. Potrošnik lahko izdelek razpakira ali uporabi samo v obsegu, ki je potreben za določitev narave, lastnosti in učinka izdelka. Vodilno načelo je, da lahko potrošnik z izdelkom ravna in ga pregleda samo na način, na katerega je dovoljeno ravnati z izdelkom v trgovini.

2. Potrošnik je odgovoren le za zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica načina ravnanja z izdelkom, ki je presegel dovoljeno v pododdelku 1.

3. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če mu podjetnik pred sklenitvijo pogodbe ni posredoval vseh pravnih informacij o pravici do odstopa.8. člen - Uresničevanje potrošnikove pravice do odstopa in stroškov

1. Če potrošnik uveljavi svojo pravico do odstopa, bo podjetnika nedvoumno obvestil s standardnim obrazcem za odstop v roku za razmislek.

2. Potrošnik izdelek vrne ali ga dostavi (pooblaščenemu zastopniku) podjetniku v najkrajšem možnem času, vendar v 14 dneh od dneva, ki sledi dnevu obvestila iz pododstavka 1. To ni treba storiti, če podjetnik se je ponudil, da bo izdelek zbral sam. Potrošnik je upošteval obdobje vračila izdelka v vsakem primeru, če je izdelek vrnjen pred iztekom obdobja za razmislek.

3. Potrošnik mora izdelek vrniti z vsemi dobavljenimi dodatki in, če je to razumno mogoče, v prvotnem stanju in embalaži ter v skladu z razumnimi in jasnimi navodili, ki jih je dal podjetnik.

4. Tveganje in dokazno breme za pravilno in pravočasno uveljavljanje pravice do odstopa sta na potrošniku.

5. Potrošnik krije neposredne stroške vračila izdelka. Če podjetnik ni sporočil, da mora potrošnik nositi te stroške ali če je podjetnik poudaril, da bo stroške nosil sam, potrošniku ni treba plačati stroškov vračila izdelka.

6. Če potrošnik odstopi, potem ko je najprej izrecno zahteval, da se v času razmisleka izvajanje storitve ali dobava plina, vode ali električne energije, ki ni bila pripravljena za prodajo, ne začne v omejeni količini ali v določeni količini, Potrošnik mora podjetniku plačati znesek, ki je enak delu obveznosti, ki je bila v času odstopa že izpolnjena, v primerjavi s popolno izpolnitvijo obveznosti.

7. Potrošnik ne krije stroškov za opravljanje storitev za dobavo vode, plina ali električne energije, ki niso bile pripravljene za prodajo v omejeni količini ali količini, ali za dobavo daljinskega ogrevanja, če
a. podjetnik potrošniku ni zagotovil zakonsko zahtevanih informacij o pravici do odstopa od pogodbe, nadomestilu stroškov v primeru odstopa ali standardnem obrazcu za odstop ali
b. če potrošnik ni izrecno zahteval, da se v času razmisleka začne izvajanje storitve ali dobava plina, vode in električne energije ali daljinsko ogrevanje.

8. Potrošnik ne nosi nobenih stroškov za popolno ali delno dostavo digitalne vsebine, ki ni shranjena na fizičnem nosilcu, če
a. pred dostavo ni izrecno privolil, da začne izvajati dogovor pred koncem obdobja za razmislek;
b. pri soglasju ni priznal, da je izgubil pravico do odstopa; ali
c. Podjetnik ni potrdil izjave potrošnika.

9. Če potrošnik uveljavi svojo pravico do odstopa, se vsi dodatni sporazumi končajo po zakonu.9. člen - Obveznosti podjetnika v primeru odstopa

1. Če podjetnik obvestilo o odstopu omogoči z elektronskimi sredstvi, takoj pošlje povratnico.

2. Podjetnik mora povrniti vsa plačila, ki jih je opravil potrošnik, vključno s stroški dostave, ki jih lahko potrošnik zaračuna za vrnjeni izdelek, čim prej, vendar v 14 dneh po dnevu, ko ga je potrošnik obvestil o odstopu. Če podjetnik ne ponudi, da bo izdelek prevzel sam, lahko počaka s plačilom, dokler ne prejme izdelka ali dokler potrošnik ne dokaže, da je izdelek vrnil, kar nastopi prej.

3. Podjetnik uporablja enaka plačilna sredstva, kot jih je uporabil potrošnik, razen če potrošnik privoli v drug način. Povračilo je za potrošnika brezplačno.

4. Če se je potrošnik namesto najcenejše standardne dostave odločil za dražji način dostave, podjetniku ni treba povrniti dodatnih stroškov za dražji način.Člen 10 - Izključitev pravice do odstopa

Podjetnik lahko izključi naslednje izdelke in storitve iz pravice do odstopa od pogodbe, vendar le, če je Podjetnik to jasno sporočil, ko je ponudbo ponudil, ali pa pravočasno pred sklenitvijo pogodbe:

1. izdelki ali storitve s ceno, ki je predmet nihanj na finančnem trgu, na katere podjetnik nima vpliva in ki se lahko pojavijo v obdobju odstopa;

2. Sporazumi, sklenjeni med javno dražbo. Javna dražba je opredeljena kot način prodaje, pri katerem podjetnik ponuja izdelke, digitalne vsebine in / ali storitve potrošniku, ki je osebno prisoten ali ima možnost, da je osebno prisoten na dražbi pod vodstvom dražitelja in pri čemer uspešni ponudnik je dolžan kupiti izdelke, digitalno vsebino in / ali storitve.

3. Pogodbe o storitvah po popolni izvedbi storitve, vendar le, če
a. izvedba se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika; in
b. potrošnik je izjavil, da bo izgubil pravico do odstopa, takoj ko bo podjetnik v celoti izpolnil dogovor.

4. Sporazumi o storitvah za zagotavljanje nastanitve, kadar je zagotovljeno določeno obdobje izvajanja in razen za stanovanjske namene, prevoze blaga, najem avtomobilov in gostinstvo;

5. dogovori v zvezi z dejavnostmi v prostem času, ko je v sporazumu določen določen datum ali obdobje izvedbe;

6. izdelki, izdelani v skladu s potrošniškimi specifikacijami, ki niso vnaprej izdelani in so izdelani na podlagi potrošnikove individualne izbire ali odločitve ali so namenjeni določeni osebi;

7. Kvarljivi izdelki ali izdelki z omejeno trajnostjo.

8. zapečateni izdelki, ki iz zdravstvenih ali higienskih razlogov niso primerni za vrnitev in katerih zlom je bil zlomljen;

9. izdelki, ki se po svoji naravi nepovratno mešajo z drugimi proizvodi;

10. Alkoholne pijače, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi sporazuma, vendar je dostava možna šele po 30 dneh in katerih dejanska vrednost je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetnik ne more vplivati.

11. zapečateni avdio in video posnetki in računalniški programi, katerih tesnila so bila polomljena po dobavi;

12. Časopisi, revije ali revije, razen naročnin nanje;

13. Dostava digitalne vsebine, ki ni na fizičnem nosilcu, vendar le, če:
a. izvedba se je začela z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika;
b. potrošnik je izjavil, da bo s tem izgubil pravico do odstopa.Člen 11 - Cena

1. Cene izdelkov in / ali storitev, ki se zagotavljajo, se ne dvignejo v obdobju veljavnosti, navedene v ponudbi, pod pogojem, da se cene spremenijo zaradi sprememb stopenj DDV.

2. Podjetnik lahko v nasprotju s prejšnjim odstavkom ponuja izdelke ali storitve, katerih cene so odvisne od nihanj na finančnem trgu, ki niso pod nadzorom podjetnika, po spremenljivih cenah. V ponudbi bo navedena možnost nihanja in dejstvo, da so navedene cene ciljne cene.

3. Povišanje cen v treh mesecih po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če je rezultat nove zakonodaje.

4. Povišanje cen od 3 mesecev po sklenitvi pogodbe je dovoljeno le, če je podjetnik to določil in
a. so rezultat pravnih predpisov ali določb, ali
b. potrošnik je pooblaščen, da odpove pogodbo pred dnem, ko se začne zvišanje cen.

5. Vse cene, navedene v ponudbi izdelkov ali storitev, vključujejo DDV.12. člen - Izvajanje sporazuma in dodatna garancija

1. Podjetnik zagotavlja, da so izdelki in / ali storitve skladni s pogodbo, s specifikacijami, navedenimi v ponudbi, z razumnimi zahtevami glede uporabnosti in / ali zanesljivosti ter z veljavnimi zakonskimi določbami in / ali vladnimi predpisi na dan sklenitve pogodbe. je bil sklenjen. Po dogovoru podjetnik tudi jamči, da je izdelek primeren za drugačno od običajne uporabe.

2. Dodatno jamstvo, ki ga ponudi podjetnik, njegov dobavitelj, proizvajalec ali uvoznik, ne sme nikoli vplivati ​​na pravice in zahtevke, ki jih potrošnik lahko uveljavlja do podjetnika glede neizpolnitve obveznosti podjetnika, če podjetnik ni izpolnil svojih obveznosti. del sporazuma.

3. "Dodatno jamstvo" pomeni vsako obveznost podjetnika, njegovega dobavitelja, uvoznika ali proizvajalca, pri katerem potrošniku dodeli določene pravice ali zahtevke, ki presegajo njegovo zakonsko zahtevo, če ne izpolni svojih zahtev. del sporazuma.13. člen - Dostava in izvedba

1. Podjetnik je najboljši možen skrb pri rezervaciji naročil in izvrševanju naročil izdelkov ter pri ocenjevanju zahtev za opravljanje storitev.

2. Kraj dobave je na naslovu, ki ga potrošnik navede podjetniku.

3. Ob ustreznem upoštevanju določb 4. člena teh splošnih pogojev bo podjetnik sprejel naročila izvrševal s primerno hitrostjo, vendar vsaj v 30 dneh, razen če ni bil dogovorjen drug rok dobave. Če je dostava zamujala ali če naročila ni mogoče izpolniti ali ga je mogoče izpolniti le delno, je potrošnik o tem obveščen v enem mesecu po naročilu. V takih primerih je potrošnik upravičen do brezplačnega odstopa od pogodbe in s pravico do morebitnega nadomestila.

4. Po zavrnitvi v skladu s prejšnjim odstavkom mora podjetnik plačilo, ki ga je opravil potrošnik, vrniti takoj, vendar vsaj v 30 dneh po zavrnitvi.

5. Tveganje izgube in / ali poškodbe izdelkov nosi podjetnik do dobave potrošniku ali vnaprej imenovanemu zastopniku, ki ga potrošniku sporoči, razen če ni izrecno drugače dogovorjeno.14. člen - Dogovori o trajni izvedbi: trajanje, odpoved in podaljšanje
Prenehanje

1. Potrošnik lahko kadar koli odpove pogodbo, ki je bila sklenjena za nedoločen čas in se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ob ustreznem spoštovanju pravil o odpovedi in z odpovednim rokom najmanj enega meseca .

2. Potrošnik lahko kadar koli odpove pogodbo, ki je bila sklenjena za določen čas in se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitvami ob koncu določenega obdobja, ob ustreznem upoštevanju pravil o odpovedi in z odpovednim rokom največ enega meseca.

3. Potrošnik lahko odpove pogodbe, omenjene v prejšnjih odstavkih:
- kadar koli in ne sme biti omejena na odpoved v določenem času ali v določenem obdobju;
- vsaj na enak način, kot jih je sklenil on;
- ves čas z istim obvestilom, kot ga je podjetnik sam določil.
Podaljšanje

4. Dogovora, sklenjenega za določeno obdobje, ki se razteza na redno dobavo izdelkov (vključno z električno energijo) ali storitev, ni mogoče samodejno podaljšati ali podaljšati za določeno obdobje.

5. Ne glede na prejšnji odstavek se lahko pogodba za določen čas, ki se razteza na redno dostavo dnevnikov, časopisov, tednikov in revij, tiho podaljša za največ tri mesece, če lahko potrošnik odpove ta podaljšani sporazum proti koncu podaljšanja z odpovednim rokom največ enega meseca.

6. Dogovor, sklenjen za določen čas, ki se razteza na redno dobavo izdelkov ali storitev, se lahko tiho podaljša za nedoločen čas le, če ga lahko potrošnik kadar koli prekliče z enomesečnim odpovednim rokom. Obvestilo je največ tri mesece, v pogodbi gre za dostavo dnevnikov, časopisov in tednikov ter revij, ki se pojavljajo redno, vendar manj kot enkrat na mesec.

7. Sporazum z omejenim trajanjem redne dostave poskusnih dnevnikov, časopisov, tednikov in revij (poskusna ali uvodna naročnina) se ne podaljša molče in se samodejno konča po preizkusnem ali uvodnem obdobju.

trajanje
8. Če pogodba traja več kot eno leto, lahko potrošnik kadar koli po enem letu odpove pogodbo z odpovednim rokom, ki ni daljši od enega meseca, razen če se razumnost in poštenost upreta odpovedi pred koncem dogovorjenega roka .
15. člen - Plačilo

1. Če v pogodbi ali dodatnih pogojih ni določeno drugače, je treba zneske, ki jih mora plačati potrošnik, poravnati v 14 dneh po obdobju razmisleka ali če v 14 dneh po sklenitvi pogodbe ni obdobja za razmislek. V primeru dogovora o opravljanju storitve se to obdobje začne na dan, ko je potrošnik prejel potrditev pogodbe.

2. Pri prodaji izdelkov potrošnikom v splošnih pogojih ni dovoljeno izpogajati predplačila v višini več kot 50%. Če je bilo dogovorjeno predplačilo, potrošnik pred izvedbo dogovorjenega predplačila ne more uveljavljati nobene pravice glede izvršitve zadevnega naročila ali zadevnih storitev.

3. Potrošnik je dolžan podjetnika nemudoma obvestiti o morebitnih netočnostih podrobnih podatkov o plačilu, ki so bili navedeni ali navedeni.

4. V primeru, da potrošnik svojih obveznosti plačila ni pravočasno izpolnil in mu je podjetnik opozoril, da je plačilo zamujalo ter potrošniku omogočil 14-dnevni rok za izpolnitev obveznosti plačila, potrošnik mora plačati zakonske obresti na znesek, ki ga je treba plačati, podjetnik pa ima pravico, da potrošniku zaračuna morebitne zunajsodne stroške izterjave. Ti zunajsodni stroški izterjave znašajo največ 15% za neporavnane zneske do 2,500 EUR, 10% za naslednjih 2,500 EUR in 5% za naslednjih 5000 EUR, z najmanj 40 EUR. Podjetnik lahko odstopa od zgoraj omenjenih zneskov in odstotki v korist potrošnika.
16. člen - Pritožbeni postopek

1. Podjetnik ima vzpostavljen dovolj priglašen pritožbeni postopek in pritožbo obravnava v skladu s tem pritožbenim postopkom.

2. Pritožbe glede izpolnitve pogodbe se v razumnem roku, potem ko potrošnik odkrije napake, v celoti in jasno opišejo podjetniku

3. Na pritožbe, predložene podjetniku, se odgovori v 14 dneh po datumu prejema. Če pritožba zahteva predvidljivo daljši čas za obravnavo, podjetnik v 14 dneh odgovori z obvestilom o prejemu in navedbo, kdaj lahko potrošnik pričakuje podrobnejši odgovor.

4. Če pritožbe ni mogoče rešiti s skupnim posvetovanjem v razumnem roku ali v treh mesecih po vložitvi pritožbe, bo prišlo do spora, ki je odprt za pravila za reševanje sporov.
Člen 17 - Spori

1. Pogodbe med podjetnikom in potrošnikom, za katere veljajo ti splošni pogoji, ureja izključno nizozemska zakonodaja.

2. Ob ustreznem upoštevanju spodnjih določb lahko spore med potrošnikom in podjetnikom o oblikovanju ali izvajanju pogodb v zvezi s proizvodi ali storitvami, ki jih mora podjetnik dostaviti ali jih je že dobavil, lahko vloži tako potrošnik kot podjetnik v Geschillencommisse Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).

3. Nizozemski odbor za spore [Geschillencommissie] obravnava spor le, če potrošnik v razumnem roku predloži svojo pritožbo podjetniku.

4. Spor je moral biti pisno predložen Geschillencommissie Webshop v treh mesecih po nastanku spora.

5. Če potrošnik želi vložiti spor pri Geschillencommissie, je podjetnik s to izbiro vezan. Ko želi podjetnik vložiti spor pri Geschillencommissie, mora potrošnik pisno spregovoriti v petih tednih po pisni zahtevi podjetnika, ali tako želi ali želi, da spor obravnava pristojno sodišče. Če Podjetnik v petih tednih ni slišal za potrošnikovo možnost, je Podjetnik upravičen, da spor predloži pristojnemu sodišču.

6. Odločitev Geschillencommisseja bo sprejeta pod pogoji, določenimi v pravilih arbitražne komisije (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Odločitev Geschillencommissie je zavezujoč nasvet.

7. Odbor za spore ne bo obravnaval sporov ali ga bo prenehal obravnavati, če bo podjetniku odobren moratorij, bo bankrotiral ali dejansko končal svoje poslovne dejavnosti, preden bo Komisija na obravnavi obravnavala spor in izdala končno odločitev.Člen 18 - Dodatne določbe ali odstopanja

Dodatne določbe in / ali odstopanja od teh splošnih pogojev ne smejo škodovati potrošniku in jih je treba dati v pisni obliki ali zabeležiti tako, da jih lahko potrošnik na dostopen način shrani na dolgoročnem nosilcu podatkov.19. člen - Spremembe splošnih pogojev

1. Ti splošni pogoji se ne bodo spremenili drugače kot po posvetovanju z nizozemskim Consumentenbond (združenjem potrošnikov).

2. Spremembe teh pogojev veljajo šele po objavi na ustrezen način, pod pogojem, da v primeru ustreznih sprememb med veljavnostjo ponudbe prevlada določba, ki je za potrošnika najugodnejša.